งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 6/16 โครงสร้างและลักษณะงาน ประชาสัมพันธ์

2 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 6/16 โครงสร้างงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ภายใน ประชาสัมพันธ์ ภายนอก สื่อสาร องค์กร

3 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 6/16 ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ภายใน ประชาสัมพันธ์ ภายนอก ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ วางแผนการใช้สื่อ ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ เผยแพร่ / ให้ความรู้

4 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 6/16 ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ภายใน ประชาสัมพันธ์ ภายนอก ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ แก้ปัญหาหรือวิกฤต ติดตามผลการสื่อสาร /Clipping ข่าว กระชับความสัมพันธ์ในองค์กร กระชับความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร

5 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 6/16 ใบงาน 1 การเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพื่อการเป็นนักประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google