งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธศาสนา. มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้ คือ อินเดีย พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิรูป ศาสนา อเทวนิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธศาสนา. มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้ คือ อินเดีย พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิรูป ศาสนา อเทวนิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธศาสนา

2 มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้ คือ อินเดีย พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิรูป ศาสนา อเทวนิยม

3 ความ เป็นมา ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธเริ่ม ตั้งแต่สมัย พุทธกาล ผู้ประกาศศาสนาและเป็นศาสดาของศาสนาพุทธ คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน วิสาขะหรือเดือน 6 ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลอุรุเวลา เสนานิคม แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ปัจจุบันสถานที่นี้ เรียกว่า พุทธคยา อยู่ห่างจากเมืองคยา ประมาณ 11 กิโลเมตร ประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนา หลังจากการประกาศศาสนา เริ่มจากการแพร่หลายไปทั่ว อินเดีย หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน 100 ปี จึงแตกเป็นนิกาย ย่อย โดยนิกายที่สำคัญคือ เถรวาทและมหายาน

4 ศาสดา พระโคตมพุทธเจ้า ทรงมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ

5

6 พระนางสิริมหามายา ประสูติพระโอรส

7 อสิตดาบสได้ทำนายว่า “ ถ้าพระกุมารอยู่ครองฆราวาสจะได้เป็นจักรพรรดิ ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก ”

8 เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสพระนางยโสธราพิมพา

9 เจ้าชายสิทธัตถะทรงม้า กัณฐกะสู่แม่น้ำอโนมา

10 เจ้าชายสิทธัตถะมอบหมายเครื่องประดับและม้ากัณฐกะให้นายฉันนะนำกลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ์

11 บำเพ็ญทุกรกิริยา

12 นางสุชาดาได้นำข้าวมธุปายาสถวาย

13 แสดงปฐมเทศนาต่อหาปัญจวัคคีย์

14 พระองค์ทรงส่งสาวก 60 องค์ ออกไปประกาศศาสนา

15 ทรงปรินิพาน

16 คัมภีร์ทาง พระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์หรือตำราทางพระพุทธศาสนา ซึ่งรวบรวมคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า ไว้เป็นหมวดหมู่ แบ่งออกเป็น 3 ปิฎก ด้วยกันคือ 1. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยวินัยหรือศีลของ ภิกษุและภิกษุณี 2. พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระธรรมเทศนาโดยทั่วไป มีประวัติและ ท้องเรื่องประกอบ 3. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยธรรมะล้วน ไม่มีประวัติ และท้องเรื่อง ประกอบ

17 หลักคำสอนสำคัญบางประการของพระพุทธศาสนา พระธรรม คือ คำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นสัจธรรมอำนวยผลประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างแท้จริง มีหลักสำคัญอยู่ 3 เรื่อง 1. อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ คือ ความจริงที่ว่าด้วยความทุกข์ สมุทัย หมายถึง เหตุแห่งการเกิดทุกข์ นิโรธ หมายถึง การดับทุกข์ มรรค คือ หนทางถึงความดับทุกข์ 2. ไตรลักษณ์ แปลว่า ลักษณะ 3 ประการ หมายถึง กฎแห่งธรรมชาติที่ตายตัว อนิจตา คือ ความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวง ทุกขตา คือ ความเป็นทุกข์ อนัตตา คือ ความไม่มีตัวตน

18 3. ขันธ์ 5 หมายถึง กายกับใจ แบ่งออกเป็น 1. รูปขันธ์ คือ ร่างกาย 2. เวทนาขันธ์ คือ ความรู้สึกที่ 3. สัญญาขันธ์ คือ ความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันธ์ คือ ความคิด 5. วิญญาณขันธ์ คือ ความรู้อารมณ์

19 พระสงฆ์ พระ สาวกผู้ประพฤติ ปฏิบัติตามพระ ธรรมคำสั่งสอน ของ พระพุทธเจ้า จน ได้รับผลแห่ง การปฏิบัติ แล้ว นำคำสอนของ พระพุทธเจ้ามา เผยแพร่ยัง พุทธศาสนิกชน ถือเป็นผู้สืบ ทอดพระศาสนา

20 ศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาพุทธหรือที่เรียก อีกอย่างหนึ่งว่า ศาสนพิธีด้วยกัน เช่น พิธี การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีรักษาศีล อุโบสถ ฯลฯ จำแนกเป็น 2 ประเภท 1. พิธีกรรมที่เป็นพุทธบัญญัติ เป็นพิธี การเกี่ยวกับวินัยสงฆ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรง บัญญัติไว้ จะต้องปฏิบัติพิธีกรรมนั้น ๆให้ ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ 2. พิธีกรรมที่พัฒนาขึ้นในท้องถิ่น คือ พิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นต่าง ๆ กำหนดขึ้น โดยมีการผสมผสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้เข้ากับ กิจกรรมทางพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติสืบ ต่อกันมาจนเป็นประเพณี

21 พิธีบรรพชา พิธีอุปสมบท

22 พิธีทอดกฐิน ความเป็นมา กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง หรือไม้แบบตัดเย็บ จีวร เป็นผ้าที่นำมา ถวาย พระภิกษุสงฆ์ในพิธี ทอดกฐิน เริ่ม นับตั้งแต่ออก พรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง กลาง เดือน 12

23 นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธมีนิกายที่สำคัญอยู่ ๒ นิกาย อันเกิดจากการสังคายนา ครั้งที่ ๒ เป็นเหตุให้มีการถือพระ วินัยแตกต่างกัน คือ 1. นิกายเถรวาท 2. นิกายอาจริยวาท

24 สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา ธรรมจักร ธง ฉัพพรรณรังสี

25 จุดหมายปลายทางสูงสุดของ พระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธมีจุดหมาย ปลายทางสูงสุดของชีวิตอัน เป็นความสงบสุขอย่างนิรันดร และ อย่างแท้จริงคือ พระ นิพพาน ซึ่งได้แก่ ความดับ อย่างสนิทซึ่งความทุกข์ ความ เดือดร้อนโดยดับกิเลส อันเป็น ต้นเหตุแห่งความทุกข์ความ เดือดร้อน วิธีที่จะบรรลุจุดหมาย สูงสุดของชีวิตได้นั้น ชาวพุทธ จะต้องปฏิบัติตามอริยมรรค มี องค์ ๘ โดยเคร่งครัดและ ถูกต้อง.


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธศาสนา. มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้ คือ อินเดีย พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิรูป ศาสนา อเทวนิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google