งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา ตรงกับ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส เลื่อนไปตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา ตรงกับ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส เลื่อนไปตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา ตรงกับ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส เลื่อนไปตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง

3 การเข้าพรรษา คือการที่ภิกษุตั้งใจว่า จะอยู่ประจำเสนาสนะ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ภายในฤดูฝน ตั้งแต่ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ไม่ไปพักค้างแรมให้ล่วงราตรีในที่ แห่งอื่น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัย อนุญาตไว้

4 ประวัติวันเข้าพรรษา สมัยพุทธกาลเมื่อ พระสงฆ์มากขึ้น บางรูปไม่หยุดค้าง ในฤดูฝน เที่ยวจาริก ไปในที่ต่าง ๆ เหยียบ ย่ำ ข้าวกล้าของ ชาวนาเสียหาย เหยียบสัตว์เล็ก ๆ ตาย และอาจเป็น อันตรายแก่ตนเอง ชาวบ้านจึงตำหนิติ เตียน แม้ผู้นับถือ ศาสนาอื่นยังหยุดพัก ตลอดฤดูฝน เป็นเหตุ ให้ พระพุทธเจ้าจึงทรง บัญญัติ พระวินัยให้พระทุก รูปอยู่ จำพรรษาในฤดูฝน เป็นเวลา ๓ เดือน

5 กิจของสงฆ์ในการ เข้าพรรษา การสวดมนต์ทำวัตร เช้า วัตรเย็น ในช่วงจำพรรษา พระสงฆ์ได้ศึกษา เล่าเรียนพระธรรม วินัย

6 กิจของ พุทธศาสนิกชน การถวายผ้าอาบ น้ำฝนในวันก่อน เข้าพรรษาหรือวัน เข้าพรรษา การทำบุญตักบาตรใน ระยะเวลาเข้าพรรษา รักษาศีล ฟังธรรม งดเว้น อบายมุขอย่างเคร่งครัด เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา รักษาศีลอุโบสถทุกวัน พระ เป็นต้น

7 นักเรียนทำแบบฝึกหัด ๗ ข้อ นะคะ ๑. ข้อใดคือระยะเวลาในการ เข้าพรรษาของพระสงฆ์ ก. ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ – ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ข. แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ – ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ค. ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ – ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ง. แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ - ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

8 ๒. ข้อใด คือ ความหมาย การ เข้าพรรษา ก. การที่ภิกษุตั้งใจว่า จะอยู่ประจำ เสนาสนะ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ภายในฤดูร้อน ข. การที่ภิกษุตั้งใจว่า จะอยู่ประจำ เสนาสนะ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ภายในฤดูฝน ค. การที่ภิกษุตั้งใจว่า จะอยู่ประจำ เสนาสนะ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ภายในฤดูหนาว

9 ๓. พระพุทธเจ้ากำหนดให้มีเทศกาล เข้าพรรษา เพื่อให้เป็นกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่ ใครต้องปฏิบัติ ก. พุทธศาสนิกชน ข. พุทธบริษัท ค. อุบาสก อุบาสิกา ง. ภิกษุ

10 ๔. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่พระพุทธเจ้า กำหนดให้มี การเข้าพรรษา ก. ภิกษุเหยียบย่ำข้าวในนาของ ประชาชนเสียหาย ข. ภิกษุเหยียบสัตว์เล็ก สัตว์น้อย ในนาเป็นอันตราย ค. ชาวบ้านตำหนิติเตียน ง. ภิกษุทูลขอให้มีการเข้าพรรษา

11 ๕. หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของภิกษุใน เทศกาลเข้าพรรษา ที่พระพุทธเจ้ากำหนด คือข้อใด ก. สามีจิกรรม ข. ปวารณา ค. กรานกฐิน ง. ศึกษา - ปฏิบัติตามพระวินัย

12 ๖. ข้อใด คือประเพณีของ พุทธศาสนิกชน ในเทศกาล เข้าพรรษา ก. อุปสมบท ถวายผ้าอาบน้ำฝน แห่เทียน ทอดกฐิน ข. อุปสมบท ถวายผ้าอาบน้ำฝน แห่เทียน ทอดผ้าป่า ค. อุปสมบท ถวายผ้าอาบน้ำฝน แห่เทียน ตักบาตร เทโวโรหนะ ง. อุปสมบท ถวายผ้าอาบน้ำฝน แห่เทียน รักษาศีล อุโบสถ

13 ๗. ข้อใด ไม่ใช่ การรักษาศีลเป็น พิเศษในเทศกาลเข้าพรรษาของ พุทธศาสนิกชน ก. ศึกษา ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ข. งดเหล้าเข้าพรรษา ค. รักษาศีลอุโบสถ ง. งดเว้นอบายมุข


ดาวน์โหลด ppt วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา ตรงกับ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส เลื่อนไปตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google