งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ 1) เด็กชายรัตนพล อาจบึงลำ 2) เด็กชายศตวรรษ ร่มกลาง 3) เด็กหญิงเกวลิน มีประสาตร์ 4) เด็กหญิงเพชรดา สองศรี 5) เด็กหญิงทอแสง คูหาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ 1) เด็กชายรัตนพล อาจบึงลำ 2) เด็กชายศตวรรษ ร่มกลาง 3) เด็กหญิงเกวลิน มีประสาตร์ 4) เด็กหญิงเพชรดา สองศรี 5) เด็กหญิงทอแสง คูหาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้จัดทำ 1) เด็กชายรัตนพล อาจบึงลำ 2) เด็กชายศตวรรษ ร่มกลาง 3) เด็กหญิงเกวลิน มีประสาตร์ 4) เด็กหญิงเพชรดา สองศรี 5) เด็กหญิงทอแสง คูหาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3 ครูที่ปรึกษา นางสาววรัญญาลิ้มประเสริฐ

4 ประเภทโครงงาน สื่อเพื่อการศึกษา ระยะเวลาดำเนินงาน 6 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2558 สาระสำคัญของโครงงาน การใช้แผ่นป้ายเพื่อเผยแพร่ค่านิยม 12 ประการ

5 หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้กำหนดให้ " โดยเฉพาะ นโยบายการสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่กระทรวง วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทา ในครั้งนี้ มุ่งหวังปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เด็กเกิดความรักและร่วมมือ กันสืบสานวัฒนธรรม เพื่อความมั่นคงของชาติ มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รวมไปถึงมีความเสียสละ ซื่อสัตย์อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ตลอดจนร่วมกันรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต เราจึงได้ จัดทำโครงงานเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ ค่านิยมหลัก 12 ประการโดยการสร้างแผ่นป้ายนิยมหลัก 12 ประการ

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแผ่ค่านิยมหลัก 12 ประการ 2. เพื่อเป็นการสร้างสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการ เรียนการสอน

7 วิธีดำเนินงาน 1. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 2. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน 4. ขั้นการลงมือทำโครงงาน 5. ขั้นการเขียนรายงาน 6. การแสดงผลงานของโครงงาน

8 เป้าหมาย : เพื่อเผยแพร่ค่านิยม 12 ประการ ขอบเขตของโครงงาน : เฉพาะการทำแผ่น ป้ายเพื่อเผยแพร่ค่านิยม 12 ประการเพื่อติด ที่ต้นไม้ในโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำเท่านั้น

9 รายละเอียดการพัฒนา ใช้โปรแกรม Microsoft Word เป็นสื่อในการทำแผ่น ป้ายค่านิยม 12 ประการ แล้วนำแผ่นป้ายไปติดที่ต้นไม้

10 ตารางกิจกรรม

11 บรรณานุกรม กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ 1) เด็กชายรัตนพล อาจบึงลำ 2) เด็กชายศตวรรษ ร่มกลาง 3) เด็กหญิงเกวลิน มีประสาตร์ 4) เด็กหญิงเพชรดา สองศรี 5) เด็กหญิงทอแสง คูหาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google