งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากรนักวิชาการเงินและบัญชี 8 ว (137)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากรนักวิชาการเงินและบัญชี 8 ว (137)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากรนักวิชาการเงินและบัญชี 8 ว (137)
นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากรนักวิชาการเงินและบัญชี 8 ว (137) หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี( กชง. )

2 นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากรนักวิชาการเงินและบัญชี 8 ว (137)
นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากรนักวิชาการเงินและบัญชี 8 ว (137) หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี( กชง. ) นางสุนทรี ใหญ่สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการหัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 1 บช.งบ. 1 นางลำภู ปานป้อมเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 2 บช.งบ. 2 นางสาววิภา เฉลิมวงศ์เสนีย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 3 บช.งบ. 3 นางอัญชลี เสือแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 4 บช.งบ.4 นางสาวนันดา ศิรินุวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานบัญชีเงินงบประมาณ 5 บช.งบ.5 นางสาวเสาวนีย์ ยงสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานตรวจสอบบัญชี ตบ.งบ. นางทิพวดี ศรีเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นายดนุพล กุลสาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสมศรี ธรรมอาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ นางสาวบังอร มิ่งมาศ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางอรวรรณ สุภาพพร้อม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางสรนรินทร์ เหล็กแดง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางวาสนา ณ โอสถ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวศิรินาถ นามะสนธิ พนักงานการเงินและบัญชี ส. 3 นางนิดา ภูผินผา พนักงานบัญชีส.1 นายเกษมสันต์ อยู่ยืน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวรสรินทร์ บุตรราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวทิพอาภา ปานคล้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวรัดใจ รัตนบริบูรณ์ลาภ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวศิริวรรณ พงษ์พันธุ์ พนักงานการเงินและบัญชีส.3 นางสาววิไลวรรณ บำรุงวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายอรรณพ กาญจนกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางขวัญเนตร สุดใจ พนักงานการเงินและบัญชีส.3 นางประสงค์สม สุขจิตต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางอารี ภูมิรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางสาววราพร ธงสิบสอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางสาวศิริพร ใยปางแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางปรางค์ทิพย์ หล่อสุเมธ พนักงานการเงินและบัญชี ส.3


ดาวน์โหลด ppt นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากรนักวิชาการเงินและบัญชี 8 ว (137)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google