งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 24 เรื่อง ศาสนพิธี ครูธีระพล เข่งวา

3 25 1. มารยาทชาวพุทธมี ที่มาจากข้อใด ก. การปฏิบัติตน ของพระสงฆ์ ข. พิธีกรรมของ ศาสนา พราหมณ์ พราหมณ์ ค. พิธีกรรมที่ พระพุทธศาสนา รับมาจากศาสนา พราหมณ์ รับมาจากศาสนา พราหมณ์

4 ครูธีระพล เข่งวา 26 2. จุดมุ่งหมายของ การประกอบ ศาสนพิธีคืออะไร ศาสนพิธีคืออะไร ก. สร้างความเป็น สิริมงคล ข. สะสมบุญไว้ ชาติหน้า ค. เชิดชู พระพุทธศาสนา ง. แสดงตนเป็น ชาวพุทธ

5 ครูธีระพล เข่งวา 27 3. พิธีกรรมใด มิใช่ ศาสนพิธี ทาง พระพุทธศาสนา ทาง พระพุทธศาสนา ก. การบรรพชา ก. การบรรพชา ข. การอุปสมบท ข. การอุปสมบท ค. การตั้งศาลพระ ภูมิ ค. การตั้งศาลพระ ภูมิ ง. การแสดงตนเป็น พุทธ - ง. การแสดงตนเป็น พุทธ - มามกะ มามกะ

6 ครูธีระพล เข่งวา 28 4. การประกอบศาสน พิธี สิ่งแรก สุดที่เราต้องคำนึงถึง คืออะไร สุดที่เราต้องคำนึงถึง คืออะไร ก. เหมาะสมกับกาล สมัย ข. ถูกต้องตามพระ วินัย ค. ไม่เสียค่าใช้จ่าย มาก ง. ทำแล้วได้รับคำ ชม

7 ครูธีระพล เข่งวา 29 5. ทุกข้อเป็นสิ่งของที่ จำเป็นต้องใช้ในงาน ทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ยกเว้นสิ่ง ใด แด่พระสงฆ์ยกเว้นสิ่ง ใด ก. โต๊ะหมู่บูชาข. สายสิญจน์ ค. ธมกรกง. พระพุทธรูป

8 ครูธีระพล เข่งวา 30 6. การจัดสถานที่เพื่อ ประกอบศาสน - พิธี ควร เน้นที่เรื่องใดเป็นหลัก ก. แขกพึงพอใจ ข. ดู เป็นระเบียบ ก. แขกพึงพอใจ ข. ดู เป็นระเบียบ ค. สวยงามทันสมัย ค. สวยงามทันสมัย ง. ยิ่งใหญ่เป็นอลังการ ง. ยิ่งใหญ่เป็นอลังการ

9 ครูธีระพล เข่งวา 31 7. เหตุผลที่ต้องหันพระ พักตร์ของ พระพุทธรูปออกมา ทางเดียวกับ พระพุทธรูปออกมา ทางเดียวกับ พระสงฆ์คืออะไร พระสงฆ์คืออะไร ก. จะได้เป็นประธาน สงฆ์ ข. สะดวกแก่การบูชา ค. มองดูแล้วเป็น ระเบียบ ง. เป็นธรรมเนียมนิยม

10 ครูธีระพล เข่งวา 32 8. เจ้าภาพควรปฏิบัติศา สนพิธีใน แต่ละขั้นตอนด้วย ตนเอง ยกเว้น แต่ละขั้นตอนด้วย ตนเอง ยกเว้น เรื่องใดที่มอบหมายให้ ผู้อื่นไปทำ เรื่องใดที่มอบหมายให้ ผู้อื่นไปทำ แทนได้ แทนได้ ก. จุดธูปเทียนบูชา พระ ข. ถวายภัตตาหาร ค. ประเคนไทยธรรม ง. ติดต่อนิมนต์ พระสงฆ์

11 ครูธีระพล เข่งวา 33 9. ข้อใดมิใช่สิ่งที่เราควร นำมาเป็นหลักในการ สังเกตว่างานนั้นๆ เป็น งานมงคลหรืออวมงคล ก. จำนวนพระสงฆ์ใน พิธี ข. การแต่งกายของ เจ้าภาพ ค. ภาชนะทำน้ำพระ พุทธมนต์ ง. อาหารที่นำมาถวาย พระ

12 ครูธีระพล เข่งวา 34 10. การอาราธนา พระสงฆ์ สวดพระพุทธ มนต์ สัมพันธ์กับงานใด ก. ฉลองอายุ ข. ขึ้นบ้านใหม่ ค. ทำบุญศพ ง. อุปสมบท


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google