งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ รายวิชาสังคม ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม รหัส ส 43102 เรื่อง พุทธศาสน สุภาษิต ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิ มุกตานนท์ โรงเรียนวังไกล กังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ รายวิชาสังคม ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม รหัส ส 43102 เรื่อง พุทธศาสน สุภาษิต ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิ มุกตานนท์ โรงเรียนวังไกล กังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ รายวิชาสังคม ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม รหัส ส 43102 เรื่อง พุทธศาสน สุภาษิต ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิ มุกตานนท์ โรงเรียนวังไกล กังวล

2 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ความหมาย ของพุทธศาสน สุภาษิต

3 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ พุทธศาสนสุภาษิต ภาษิตของ พระพุทธเจ้า คำพูดของพระพุทธเจ้า ถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าพูด

4 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ ราชา มุขํ มนุสฺสานํ พระราชา เป็นประมุข ของประชาชน

5 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 1. ทาน การให้ ทศพิธราชธรรม

6 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 2. ศีล รักษาความสุจริต ทศพิธราชธรรม

7 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 3. ปริจจาคะ บำเพ็ญกิจด้วยเสียสละ ทศพิธราชธรรม

8 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 4. อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง ทศพิธราชธรรม

9 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 5. มัททวะ ทรงความอ่อนโยน ทศพิธราชธรรม

10 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 6. ตปะ พ้นมัวเมา ด้วยเผากิเลส ทศพิธราชธรรม

11 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 7. อักโกธะ ถือเหตุผลไม่โกรธา ทศพิธราชธรรม

12 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 8. อวิหิงสา มีอวิหิงสานำร่มเย็น ทศพิธราชธรรม

13 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 9. ขันติ ชนะด้วยขันติ ทศพิธราชธรรม

14 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 10. อวิโรธนะ ปฏิบัติไม่คลาดธรรม ทศพิธราชธรรม

15 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ ชม วีดี ทัศน์ ชม วีดี ทัศน์ เรื่อง เยาวชนสร้างสรรค์ เรื่อง เยาวชนสร้างสรรค์ ตาม รอยเท้าพ่อ ตาม รอยเท้าพ่อ 20 นาที 20 นาที

16 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ นตฺถิ สนฺ ติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่ง กว่าความสงบไม่มี

17 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ ความสบายใจ สบาย กาย ความรื่นรมย์ ความสุข

18 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ 1. เมตตา 2. กรุณา 3. มุทิตา 4. อุเบกขา พรหม วิหาร 4

19 ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ ชม วีดี ทัศน์ ชม วีดี ทัศน์ เรื่อง ฟื้นน้ำ ฟูมฟักชีวิต เรื่อง ฟื้นน้ำ ฟูมฟักชีวิต 15 นาที 15 นาที


ดาวน์โหลด ppt ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ รายวิชาสังคม ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม รหัส ส 43102 เรื่อง พุทธศาสน สุภาษิต ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิ มุกตานนท์ โรงเรียนวังไกล กังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google