งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. บอกหน้าที่และปฏิบัติ หน้าที่ชาวพุทธใน ด้านต่าง ๆ ได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. บอกหน้าที่และปฏิบัติ หน้าที่ชาวพุทธใน ด้านต่าง ๆ ได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 บอกหน้าที่และปฏิบัติ หน้าที่ชาวพุทธใน ด้านต่าง ๆ ได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนา ชาวพุทธ

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ( พุทธบริษัท ๔ )

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ชาวพุทธที่ดี 1. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคำสอน ของพระพุทธศาสนา

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. ปฏิบัติตามหลักธรรมและประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการต่าง ๆ

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ชาวพุทธที่ดี 4. ปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ให้เกิดความ เสื่อมเสียหรือถูกทำลาย

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. เคารพพระรัตนตรัย 2. ทำบุญตักบาตร รักษาศีล 5 และปฏิบัติ ธรรมสม่ำเสมอ 3. เคารพปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ 4. ส่งเสริมและปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา หน้าที่ของพุทธมามกะ

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สั่งสอนและเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บทบาทของพระสงฆ์

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เผยแผ่พระพุทธศาสนา

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นำคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างมาประยุกต์ใช้

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฝึกฝนบทบาทในการช่วย เผยแผ่พระพุทธศาสนา


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. บอกหน้าที่และปฏิบัติ หน้าที่ชาวพุทธใน ด้านต่าง ๆ ได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google