งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
ร่างแนวทางการจัดทำ ฐานข้อมูลความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พัฒนาต้นแบบ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย กองประเมินผลกระทบ ศูนย์อนามัยที่ 1 และ สสจ. อยุธยา

2 กรอบแนวคิดฐานข้อมูลความเสี่ยง แผนที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3 ฐานข้อมูลมีอะไรบ้าง ข้อมูลวิชาการ/คู่มือ/ถอดบทเรียน
ข้อมูลสิ่งคุกคาม (กายภาพ เคมี ชีวภาพ) ข้อมูลสถานที่เสี่ยง เช่น โรงงาน บ่อขยะ โรงไฟฟ้า เหมือง ฯลฯ ข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ข้อมูลรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ข้อมูลทำเนียบเครือข่าย แผนที่เสี่ยงฯ

4 ข้อมูลโรงงาน/สถานที่เสี่ยง+ พิกัด ข้อมูลสิ่งคุกคาม(สารเคมี)
รูปแบบแผนที่เสี่ยงฯ ข้อมูลโรงงาน/สถานที่เสี่ยง+ พิกัด ลงพิกัดจุดGIS ข้อมูลวิชาการ/คู่มือ/ถอดบทเรียน ข้อมูลสิ่งคุกคาม(สารเคมี) แผนที่เสี่ยง ข้อมูลโรงงาน ที่ตั้ง ลักษณะการประกอบการ ข้อมูลเพิ่มเติม กระบวนการ / จุดเสี่ยง

5 ตัวอย่างฐานข้อมูลความเสี่ยงในพื้นที่นำร่อง จ. อยุธยา
ขอบเขตข้อมูลประเด็นเสี่ยง 1. นิคม/โรงงานอุตสาหกรรม 2. โรงไฟฟ้า (ถ่านหิน ชีวมวล ก๊าซธรรมชาติ พลังงานขยะ) 3. บ่อฝังกลบขยะ 4. ท่าขนถ่ายถ่านหิน ข้อมูลสวล.อื่นๆ สถานการณ์รพ. 4 ด้าน สถิติเรื่องร้องเรียน เหตุฉุกเฉินย้อนหลัง สถานะสุขภาพ ข้อมูลอื่นๆ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน รายชื่อเครือข่ายในพื้นที่ ข้อมูลสนับสนุน พิกัด สิ่งคุกคาม ผลกระทบต่อสุขภาพ วิธีการจัดการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google