งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลความเสี่ยงจาก มลพิษสิ่งแวดล้อม ร่างแนวทางการจัดทำ พัฒนาต้นแบบ จ. พระนครศรีอยุธยา โดย กองประเมินผลกระทบ ศูนย์อนามัยที่ 1 และ สสจ. อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลความเสี่ยงจาก มลพิษสิ่งแวดล้อม ร่างแนวทางการจัดทำ พัฒนาต้นแบบ จ. พระนครศรีอยุธยา โดย กองประเมินผลกระทบ ศูนย์อนามัยที่ 1 และ สสจ. อยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลความเสี่ยงจาก มลพิษสิ่งแวดล้อม ร่างแนวทางการจัดทำ พัฒนาต้นแบบ จ. พระนครศรีอยุธยา โดย กองประเมินผลกระทบ ศูนย์อนามัยที่ 1 และ สสจ. อยุธยา

2 กรอบแนวคิดฐานข้อมูลความเสี่ยง แผนที่เสี่ยงจากมลพิษ สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3 ฐานข้อมูลมีอะไรบ้าง ข้อมูลวิชาการ / คู่มือ / ถอดบทเรียน ข้อมูลสิ่งคุกคาม ( กายภาพ เคมี ชีวภาพ ) ข้อมูลสถานที่เสี่ยง เช่น โรงงาน บ่อขยะ โรงไฟฟ้า เหมือง ฯลฯ ข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ข้อมูลรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ข้อมูลทำเนียบเครือข่าย แผนที่เสี่ยงฯ

4 รูปแบบแผนที่เสี่ยงฯ ข้อมูลโรงงาน / สถานที่เสี่ยง + พิกัด ข้อมูลวิชาการ / คู่มือ / ถอดบทเรียน ข้อมูลสิ่งคุกคาม ( สารเคมี ) กระบวนการ / จุด เสี่ยง แผนที่เสี่ยง ลงพิกัดจุด GIS

5 ตัวอย่างฐานข้อมูลความเสี่ยงในพื้นที่นำ ร่อง จ. อยุธยา ขอบเขตข้อมูลประเด็น เสี่ยง 1. นิคม / โรงงาน อุตสาหกรรม 2. โรงไฟฟ้า ( ถ่านหิน ชีวมวล ก๊าซธรรมชาติ พลังงานขยะ ) 3. บ่อฝังกลบขยะ 4. ท่าขนถ่ายถ่านหิน ข้อมูลสนับสนุน 1. พิกัด 2. สิ่งคุกคาม ผลกระทบต่อ สุขภาพ 3. วิธีการจัดการ 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสวล. อื่นๆ 1. สถานการณ์รพ. 4 ด้าน 2. สถิติเรื่องร้องเรียน 3. เหตุฉุกเฉิน ย้อนหลัง 4. สถานะสุขภาพ ข้อมูลอื่นๆ 1. รายชื่อ ผู้ปฏิบัติงาน 2. รายชื่อเครือข่าย ในพื้นที่

6 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลความเสี่ยงจาก มลพิษสิ่งแวดล้อม ร่างแนวทางการจัดทำ พัฒนาต้นแบบ จ. พระนครศรีอยุธยา โดย กองประเมินผลกระทบ ศูนย์อนามัยที่ 1 และ สสจ. อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google