งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การตลาด Marketing Environmental Analysis  สิ่งแวดล้อมภายในกิจการ (Internal Environment In Business)  สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การตลาด Marketing Environmental Analysis  สิ่งแวดล้อมภายในกิจการ (Internal Environment In Business)  สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การตลาด Marketing Environmental Analysis  สิ่งแวดล้อมภายในกิจการ (Internal Environment In Business)  สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro environment)  สิ่งแวดล้อมระดับมหภาค (Macro environment)  การพยากรณ์และการวัดอุปสงค์ (Forecasting and Demand Measurement) 1 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

2 เศรษฐกิจ ประชากรศา สตร์ กายภา พ เทคโน โลยี คนกลาง ทาง การตลาด ผู้ขาย ปัจจัย การ ผลิต กลุ่ม สาธาร ณชน การเมื อง กฎหม าย คู่ แข่งขัน สังคม วัฒนธรร ม ราค า ผลิตภั ณฑ์ การ ส่งเสริม การตล าด การ จำหน่ าย การจัดองค์การและการ ปฏิบัติงาน ระบบการควบคุม การตลาด ระบบการวางแผน การตลาด ระบบข้อมูลข่าวสาร การตลาด 2 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ลูกค้า เป้าหมาย การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การตลาด Marketing Environmental Analysis  สิ่งแวดล้อมการตลาด (Marketing Environments)

3 1. ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix or 4 Ps) 2. ระบบข้อมูลข่าวสารการตลาด (Marketing Information System) 3. ระบบการวางแผนการตลาด (Marketing Planning System) 4. ระบบการควบคุมการตลาด (Marketing Control System) 5. ระบบการจัดองค์การและการปฏิบัติงาน (Organization & Implementation System) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในกิจการ (Internal Business Factors) 3 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

4 P1 = ผลิตภัณฑ์ มี ผลิตภัณฑ์ หลายชนิด คุณภาพ การ ออกแบบ รูปทรง รูปแบบ ตราสินค้า การบรรจุ ภัณฑ์ ขนาด การ รับประกัน การับคืน P2 = ราคา รายการ ราคา การให้ ส่วนลด ส่วนยอม ให้ การชำระ เงิน สินเชื่อ P3 = ช่องทาง จำหน่าย ช่องทาง การ ครอบคลุม การจัดสินค้า สถานที่ตั้ง สินค้า คงเหลือ โกดังเก็บ สินค้า การขนส่ง P4 = การส่งเสริม การตลาด การโฆษณา การส่งเสริม การขาย การขายโดย พนักงาน การ ประชาสัมพัน ธ์ การให้ข่าว การตลาด ทางตรง ตลาด เป้าหมาย (Target Market) ส่วนประสม การตลาด (Marketing Mix) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis  ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix or 4 Ps) 4 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การตลาด Marketing Environmental Analysis  สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro Environment)  ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers)  คนกลางทางการตลาด (Middlemen)  คู่แข่งขัน (Competitors)  กลุ่มสาธารณชน (Public Groups) 5 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

6 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การตลาด Marketing Environmental Analysis  สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro Environment)  คู่แข่งขัน (Competitors): โครงสร้างของ อุตสาหกรรม 6 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

7 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การตลาด Marketing Environmental Analysis  สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro Environment)  คู่แข่งขัน (Competitors): ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 7 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

8  เศรษฐกิจ / ประชากรศาสตร์ (Economic & Demographic factors)  การเมือง / กฎหมาย (Political & Legal factors)  สังคม / วัฒนธรรม (Social & Cultural factors)  กายภาพ / เทคโนโลยี (Technological & Physical factors) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกกิจการ (External Factors) 8 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

9 1. เศรษฐกิจ / ประชากรศาสตร์ (Economic & Demographic Factors)  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics)  การกระจายได้ (Distribution of income)  อัตราการเกิด / การตาย (Birth and Death Rates)  เงินเฟ้อ / เงินฝืด (Inflation and Deflation)  การจ้างงาน (Employment)  รายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน (Disposable income)  วงจรธุรกิจ (Business cycles)  ต้นทุนและการจัดหาพลังงาน (Energy availability and cost)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange Rates)  อื่นๆ (Others?) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis 9 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

10 2. การเมือง / กฎหมาย (Political & Legal Factors)  กฎระเบียบเมือง ( Monopolies legislation)  กฎหมายป้องกันสิ่งแวดล้อม ( Environmental protection laws)  นโยบายทางด้านภาษี (Taxation policy)  กฎหมายการจ้างงาน (Employment laws)  นโยบายภาครัฐ (Government policy)  การออกกฎหมายใหม่ ๆ (Legislation)  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Others?) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis 10 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

11 3. สังคม / วัฒนธรรม (Social & Cultural factors)  การเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social mobility)  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิต (Lifestyle changes)  ความนิยมบริโภค (Consumerism)  ระดับการศึกษา (Levels of education)  พฤติกรรมการซื้อ (Buying Behavior)  ชนชั้นทางสังคม (Social Classes)  วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Sub-Cultural)  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Others?) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis 11 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

12 4. กายภาพ / เทคโนโลยี (Technological & Physical Factors)  ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมทั่วไป (Pollution and Environment)  การค้นพบนวัตกรรมใหม่ (New discoveries and innovations)  ความเร็วของการนำเทคโนโลยีมาใช้ (Speed of technology transfer  อัตราการหยุดใช้สิ่งของเหลือใช้ (Rates of obsolescence)  ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)  อื่นๆ (Others?) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis 12 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

13 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อม (Environmental Trend)  ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีมากขึ้น (Environmental issues increasing)  ปัญหาทางด้านสังคมมีมากขึ้น (Social issues increasing)  ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีมากขึ้น (Economic issues increasing)  การปรับเปลี่ยนธุรกิจมีความสำคัญและรวดเร็วมาก ขึ้น (How to run business is key important and faster than today) 13 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

14 การวิเคราะห์อุปสงค์ตลาด Market Demand Analysis  การพยากรณ์และการวัดอุปสงค์ (Forecasting and Demand Measurement) การวัดอุปสงค์ของตลาด (The Measures of Market Demand) การคาดคะเนอุปสงค์ในปัจจุบัน (Estimating Current Demand) การคาดคะเนอุปสงค์ในอนาคต (Estimating Future Demand) 14 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

15  การพยากรณ์และการวัดอุปสงค์ (Forecasting and Demand Measurement) การวัดอุปสงค์ของตลาด (The Measures of Market Demand) อุปสงค์ตลาด (Market Demand) อุปสงค์บริษัท (Company Demand) 15 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. การวิเคราะห์อุปสงค์ตลาด Market Demand Analysis

16  การพยากรณ์และการวัดอุปสงค์ (Forecasting and Demand Measurement) การคาดคะเนอุปสงค์ในปัจจุบัน (Estimating Current Demand) ศักยภาพตลาดโดยรวม (Total Market Potential) ศักยภาพตลาดในเขตพื้นที่ (Area Market Potential) ส่วนแบ่งตลาดและยอดขายในอุตสาหกรรม (Industrial Sales and Market Share) 16 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. การวิเคราะห์อุปสงค์ตลาด Market Demand Analysis

17  การพยากรณ์และการวัดอุปสงค์ (Forecasting and Demand Measurement) การคาดคะเนอุปสงค์ในอนาคต (Estimating Future Demand) การสำรวจความตั้งใจของผู้ซื้อ (Survey of Buyers’ Attention) การรวบรวมความคิดเห็นพนักงานขาย (Composite of Sales Force Opinion) ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert Opinion) การวิเคราะห์ยอดขายในอดีต (Past Sales Analysis) 17 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. การวิเคราะห์อุปสงค์ตลาด Market Demand Analysis

18 EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 18 Q&A การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การตลาด Marketing Environmental Analysis


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การตลาด Marketing Environmental Analysis  สิ่งแวดล้อมภายในกิจการ (Internal Environment In Business)  สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google