งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การวางแผน การตลาด 1. ความหมายของแผนการตลาด (Marketing plan) 2. องค์ประกอบของแผนการตลาด หัวข้อ เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การวางแผน การตลาด 1. ความหมายของแผนการตลาด (Marketing plan) 2. องค์ประกอบของแผนการตลาด หัวข้อ เนื้อหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การวางแผน การตลาด 1. ความหมายของแผนการตลาด (Marketing plan) 2. องค์ประกอบของแผนการตลาด หัวข้อ เนื้อหา

2 ความหมายของ แผนการตลาด Kotler and Keller (2009, p. 787) อธิบายว่า แผนการตลาดเป็น การเขียนบทสรุปเอกสารของนักการ ตลาดเกี่ยวกับตลาด วิธีการวางแผน ของกิจกรรมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ทางการตลาด และกำหนดแนวทาง ในการใช้ความพยายามทาง การตลาดร่วมกัน

3 องค์ประกอบของ แผนการตลาด Business Mission Statement Business Mission Statement Objectives Situation Or SWOT Analysis Situation Or SWOT Analysis Implementation Evaluation Control Implementation Evaluation Control Marketing Strategy Target Market Strategy Target Market Strategy Marketing Strategy Promotion Price Distribution Product

4 องค์ประกอบของแผนการ ตลาด ( ต่อ ) 1. การกำหนดพันธกิจ (Business Mission) เป็นภารกิจหลัก หรือสิ่งที่องค์การต้องการกระทำให้ บรรลุความสำเร็จ 2. วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็น เป้าหมายการดำเนินงานของ องค์การที่เฉพาะเจาะจงในเวลาที่ กำหนด 3. การวิเคราะห์สถานการณ์หรือการ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (Situation or SWOT analysis)

5 SWOT จุดแข็ง (Strengths) ต้นทุนการ ผลิต ทักษะทาง การตลาด แหล่งเงินทุน ภาพลักษณ์ เทคโนโลยี ต้นทุนการ ผลิต ทักษะทาง การตลาด แหล่งเงินทุน ภาพลักษณ์ เทคโนโลยี โอกาส (Opportunities) สังคม ประชากรศาสต ร์ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย คู่แข่งขัน สังคม ประชากรศาสต ร์ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย คู่แข่งขัน จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค (Threats) ภายใ น (Inter nal) ภายใ น (Inter nal) ภายน อก (Exter nal) ภายน อก (Exter nal)

6 องค์ประกอบของแผนการ ตลาด ( ต่อ ) 4. กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategy) 5. การปฏิบัติงาน การประเมินผลและการ ควบคุม (Implementation, evaluation and control)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การวางแผน การตลาด 1. ความหมายของแผนการตลาด (Marketing plan) 2. องค์ประกอบของแผนการตลาด หัวข้อ เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google