งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 ผู้เสนอ โครงการ โครงการ ลักษณะ โครงการ  เป็นโครงการนวัตกรรม.......................... ด้าน..........................................  พัฒนาผลิตภัณฑ์.................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 ผู้เสนอ โครงการ โครงการ ลักษณะ โครงการ  เป็นโครงการนวัตกรรม.......................... ด้าน..........................................  พัฒนาผลิตภัณฑ์................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 ผู้เสนอ โครงการ โครงการ ลักษณะ โครงการ  เป็นโครงการนวัตกรรม.......................... ด้าน..........................................  พัฒนาผลิตภัณฑ์................................. เพื่อ..............................................  ช่วยลดการ นำเข้า................................................................................. และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับ............................................. ..................................................... ....................................................

3 3 หัวข้อการนำเสนอ  ลักษณะ ผลิตภัณฑ์  ความเป็น นวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี  ลักษณะ ผลิตภัณฑ์  ความเป็น นวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี  ตลาดเป้าหมาย  ขนาดและแนวโน้ม ของตลาด  ส่วนแบ่งตลาด  Industry Condition  ตลาดเป้าหมาย  ขนาดและแนวโน้ม ของตลาด  ส่วนแบ่งตลาด  Industry Condition  โครงสร้างองค์กร และบุคลากร  การศึกษาและ ประสบการณ์  ศักยภาพการ บริหารจัดการ  Financial Plan  โครงสร้างองค์กร และบุคลากร  การศึกษาและ ประสบการณ์  ศักยภาพการ บริหารจัดการ  Financial Plan  SWOT Analysis  ช่องทาง การตลาด  ความสามารถใน การลงทุน  การจัดสรร วัตถุดิบ  เครือข่าย  SWOT Analysis  ช่องทาง การตลาด  ความสามารถใน การลงทุน  การจัดสรร วัตถุดิบ  เครือข่าย

4 4 Product & Technology

5 5 ความเป็นนวัตกรรม ลักษณะผลิตภัณฑ์ / บริการ Product & Technology

6 6 ผลิตภัณฑ์ Product & Technology

7 7 ผลิตภัณฑ์ : กระบวนการผลิต Product & Technology

8 8 ผลิตภัณฑ์ Product & Technology สาร สี ความละเอียด คุณสมบัติการป้องกัน น้ำ คุณสมบัติการดูดซึบ ไขมัน คุณสมบัติการย่อย สลาย มีส่วนผสมของเอส เบสทอส อาการแพ้เมื่อสูดเข้า ปอด โอกาสทำให้เกิด มะเร็ง A B C อินทรี ย์ ขาว สูง ได้ ไม่มี ต่ำ ไม่มี อินทรีย์ เหลือง อ่อน ปาน กลาง ต่ำ ปาน กลาง ได้ ไม่มี ปาน กลาง ไม่มี อนินท รีย์ ขาว สูง ปาน กลาง ต่ำ ไม่ได้ มี สูง มี ข้อเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เก่า-ใหม่

9 9 Market Size & Growth

10 10 ตลาดเป้าหมาย Market Size & Growth

11 11 Market Size & Growth ขนาดและแนวโน้มของตลาด

12 12 Market Size & Growth ส่วนแบ่งตลาด

13 13 Industry Condition แป้งฝุ่นจัดอยู่กลุ่มของเครื่องสำอางค์ ควบคุม Market Size & Growth

14 14 Business Strategy

15 15 SWOT Analysis Business Strategy SSWW TT OO SSWW TTOO

16 16 ช่องทางการตลาด :: กลยุทธ์ทาง การตลาด Business Strategy

17 17 ความสามารถในการลงทุน Business Strategy

18 18 การจัดสรรวัตถุดิบ Business Strategy

19 19 Business Strategy เครือข่าย :: วิชาการ

20 20 Quality of Management

21 21 Quality of Management โครงสร้างบริษัทและบุคลากร คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ การเงินและธุรการ พัฒนาธุรกิจ ออกแบบพัฒนาและวิจัย คณะกรรมการของบริษัท จำนวน 5 คน

22 22 ผู้เสนอโครงการ ตำแหน่ง บริษัท ( ในโครงการ ) ที่อยู่ การศึกษา ประวัติการทำงาน รางวัล Quality of Management

23 23 Quality of Management ศักยภาพการบริหารจัดการ xxx

24 24 Support Requirement and KPIs Support Requirement and KPIs

25 25 1. เครื่องจักร เครื่องผสม เครื่องดัดแปร เครื่องล้างแป้ง เครื่องแยกน้ำแป้ง เครื่องอบแป้งและฆ่า เชื้อ เครื่องโม่แป้ง เครื่องแยกความ ละเอียดของแป้ง เครื่องผสมแป้ง เครื่องบรรจุแป้ง 2. เงินทุนหมุนเวียน ส่วนของเจ้าของ สนช. รวม รายละเอียดงบประมาณโครงการ Support Requirement and KPIs หน่วยล้านบาท

26 26 Support Requirement and KPIs ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

27 27 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 ผู้เสนอ โครงการ โครงการ ลักษณะ โครงการ  เป็นโครงการนวัตกรรม.......................... ด้าน..........................................  พัฒนาผลิตภัณฑ์.................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google