งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

````````````````` แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพ ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "````````````````` แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพ ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ````````````````` แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพ ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้

2 จุดประส งค์ จุดประส งค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบการสอบ O-NET ในแต่ละปีและ รายวิชา 2. เพื่อรู้จำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละวิชาว่ามากน้อยแค่ไหน 3. เพื่อดูและเฉลี่ยคะแนนได้ง่ายกว่าปกติ 4. เป็นการฝึกใช้โปรแกรมต่างๆให้สมบูรณ์มากขึ้น 5. เรียบเรียงรายวิชาในแต่ละระดับได้ง่ายมากขึ้น 6. เปรียบเทียบในระหว่าวิชาในแต่ละปีได้ง่ายขึ้น

3 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและจำนวนนักเรียนที่ผ่านสอบผ่าน คะแนนขีดจำกัดล่าง ของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำน วนผู้ เข้า สอบ ภาษาไทย 350, , , สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 354, , , ภาษาอังกฤษ 352, , , คณิตศาสตร์ 353, , , วิทยาศาสตร์ 349, , , สุขศึกษาและ พลศึกษา 348, , , ศิลปะ 348, , , การงานอาชีพ และ เทคโนโล ยี 348, , ,

4


ดาวน์โหลด ppt ````````````````` แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพ ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google