งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อผู้จัดทำ ด. ช. จิณณวัตร ทับจันทร์ เลขที่ 1 ม.1/3 ด. ช. ฐิติพงศ์ โลหะเวช เลขที่ 4 ม.1/3 ด. ช. พงศ์ภัค พุทธรักษ์ เลขที่ 9 ม.1/3 ด. ช. อริยะ แดงงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อผู้จัดทำ ด. ช. จิณณวัตร ทับจันทร์ เลขที่ 1 ม.1/3 ด. ช. ฐิติพงศ์ โลหะเวช เลขที่ 4 ม.1/3 ด. ช. พงศ์ภัค พุทธรักษ์ เลขที่ 9 ม.1/3 ด. ช. อริยะ แดงงาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อผู้จัดทำ ด. ช. จิณณวัตร ทับจันทร์ เลขที่ 1 ม.1/3 ด. ช. ฐิติพงศ์ โลหะเวช เลขที่ 4 ม.1/3 ด. ช. พงศ์ภัค พุทธรักษ์ เลขที่ 9 ม.1/3 ด. ช. อริยะ แดงงาม เลขที่ 12 ม.1/3 ด. ช. นวพรรษ ​​​ โชติจารุประภาวัฒน์ เลขที่ 8 ม.1/3

2 " ประเภทของคอมพิวเตอร์ ” ประเภทของ คอมพิวเตอร์ตามหลักการ ประมวลผลจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ

3 คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (ANALOG COMPUTER) หมายถึง เครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่อาศัยหลักการวัด ทำงานโดยใช้ข้อมูลที่มีการ เปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง แสดงออกมาในลักษณะสัญญาณที่เรียกว่า เครื่อง คอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักแสดงผลด้วยสเกลหน้าปัทม์ และเข็มชี้ เช่น การวัดค่าความ ยาว นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของ Analog Computer ที่ใช้การประมวลผลแบบเป็น ขั้นตอน เช่น

4 คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล (DIGITAL COMPUTER) ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานทั่วๆ ไปนั่นเอง เป็น เครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่อาศัยหลักการนับทำงานกับข้อมูล ในลักษณะของสัญญาณไฟฟ้า เนื่องจาก Digital Computer ต้องอาศัยข้อมูลที่เป็น

5 คอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (HYBRID COMPUTER) เครื่องประมวลผลข้อมูลที่อาศัยเทคนิคการทำงานแบบผสมผสาน ระหว่าง Analog Computer และ Digital Computer โดยทั่วไปมักใช้ในงานเฉพาะกิจ โดยเฉพาะงานด้าน วิทยาศาสตร์ การทำงานแบบผสมผสานของคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ ยังคงจำเป็นต้องอาศัย ตัวเปลี่ยนสัญญาณ (Converter) เช่นเดิม

6 ประเภทของ คอมพิวเตอร์ตาม วัตถุประสงค์ของการใช้ งานจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

7 เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานเฉพาะกิจ (SPECIAL PURPOSE COMPUTER) หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่ ถูกออกแบบตัวเครื่องและโปรแกรมควบคุมให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ (Inflexible) โดยทั่วไปมักใช้ในงานควบคุมหรืองานอุตสาหกรรมที่เน้นการประมวลผลแบบ รวดเร็ว

8 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (SUPER COMPUTER) หมายถึงเครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถในการประมวลผลสูง ที่สุดโดยทั่วไปสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์ที่ ต้องการการประมวลผลซับซ้อนและต้องการความเร็วสูง เช่น งานวิจัย ขีปนาวุธ

9 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (MAINFRAME COMPUTER) หมายถึงเครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีส่วนความจำและความเร็ว น้อยลงสามารถใช้ข้อมูลและคำสั่งของเครื่องรุ่นอื่นในตระกูล (Family) เดียวกันได้โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใดๆ นอกจากนั้น ยังสามารถทำงานในระบบเครือข่าย (Network) ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องปลายทาง (Terminal) จำนวนมากได้ สามารถทำงานได้พร้อมกันหลายงาน และใช้งานได้พร้อมกันหลายคน ตัวอย่างของเครื่องเมนเฟรมที่ ใช้กันแพร่หลายก็คือ คอมพิวเตอร์ของธนาคารที่เชื่อมต่อไปยัง ตู้ ATM และสาขาของธนาคารทั่วประเทศนั่นเอง

10 มินิคอมพิวเตอร์ (MINI COMPUTER) ธุรกิจและหน่วยงานที่มีขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ขนาดเมนเฟรมซึ่งมีราคาแพงผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จึงพัฒนา คอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กและมีราคาถูกลง เรียกว่าเครื่อง มินิคอมพิวเตอร์โดยมีลักษณะพิเศษในการทำงานร่วมกับ อุปกรณ์ประกอบรอบข้างที่มีความเร็วสูงได้มีการใช้แผ่นจาน แม่เหล็กความจุสูงชนิดแข็ง (Harddisk) ในการเก็บรักษาข้อมูล สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานและบริษัทที่ ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดนี้ ได้แก่ กรม กอง มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ

11 ไมโครคอมพิวเตอร์ (MICRO COMPUTER) หมายถึงเครื่องประมวลผลข้อมูลขนาดเล็กมีส่วนของ หน่วยความจำและความเร็วในการประมวลผลน้อยที่สุดสามารถ ใช้งานได้ด้วยคนเดียว จึงมักถูกเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC) ปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าในสมัยก่อนมาก อาจเท่ากับหรือมากกว่าเครื่องเมนเฟรมในยุคก่อน นอกจากนั้น ยังราคาถูกลงมากดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้มาก ทั้งตามหน่วยงาน และบริษัทห้างร้าน ตลอดจนตามโรงเรียนสถานศึกษา และ บ้านเรือนบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกจำหน่ายจน ประสบความสำเร็จเป็นบริษัทแรก คือบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อผู้จัดทำ ด. ช. จิณณวัตร ทับจันทร์ เลขที่ 1 ม.1/3 ด. ช. ฐิติพงศ์ โลหะเวช เลขที่ 4 ม.1/3 ด. ช. พงศ์ภัค พุทธรักษ์ เลขที่ 9 ม.1/3 ด. ช. อริยะ แดงงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google