งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุวกาชาดกับเส้นทางการ ทำงานด้านผู้สูงอายุ ยุวกาชาดมีภารกิจในด้านเสริมสร้าง อาสาสมัครด้านการดูแลผู้สูงอายุ รับผิดชอบในด้านการพัฒนาและ เตรียมเยาวชนและบุคคลทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุวกาชาดกับเส้นทางการ ทำงานด้านผู้สูงอายุ ยุวกาชาดมีภารกิจในด้านเสริมสร้าง อาสาสมัครด้านการดูแลผู้สูงอายุ รับผิดชอบในด้านการพัฒนาและ เตรียมเยาวชนและบุคคลทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุวกาชาดกับเส้นทางการ ทำงานด้านผู้สูงอายุ ยุวกาชาดมีภารกิจในด้านเสริมสร้าง อาสาสมัครด้านการดูแลผู้สูงอายุ รับผิดชอบในด้านการพัฒนาและ เตรียมเยาวชนและบุคคลทั่วไป สำหรับวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

2 การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คือ การดำเนินงานเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุใน 2 มิติ การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คือ การดำเนินงานเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุใน 2 มิติ มิติ ที่ 1 การสร้าง อาสาสมัครในการดูแล ผู้สูงอายุในครอบครัวชุมชน มิติ ที่ 2 เตรียมความพร้อม เยาวชนเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มี คุณภาพในอนาคต

3 การจัดกิจกรรมด้าน ผู้สูงอายุของสำนักงานยุว กาชาด มีดังนี้ โครงการสองวัยอยู่สุข โครงการอาสายุวกาชาดบำเพ็ญ ประโยชน์ด้านผู้สูงอายุ โครงการผลิตสื่อวิชาการด้าน ผู้สูงอายุ

4 การจัดกิจกรรมด้าน ผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนและผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น – เยาวชนกับผู้สูงอายุจากคนละบ้าน – เยาวชนกับผู้สูงอายุจากบ้าน เดียวกัน – เครือข่ายยุวกาชาด

5 โครงการสองวัย – อยู่สุข คือ การจัดอบรมให้กับเยาวชนละ ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย - สุขภาพจิตโดยใช้วิธีฝึกทักษะใน ด้านการปฐมพยาบาล ฝึกทักษะในด้านการสื่อสาร ฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ฝึกทักษะการปรับตัวระหว่างคน สองวัย

6 ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน ด้านผู้สูงอายุของสำนักงาน ยุวกาชาด

7

8 ภาพกิจกรรมฝึกทักษะการ ใช้ชีวิตร่วมกัน

9 ภาพกิจกรรมการดูแลกัน ระหว่างคนสองวัย

10 ภาพกิจกรรมฝึกทักษะการ สื่อสาร และการปรับตัวเข้าหากัน

11 ภาพกิจกรรมการดูแล ผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt ยุวกาชาดกับเส้นทางการ ทำงานด้านผู้สูงอายุ ยุวกาชาดมีภารกิจในด้านเสริมสร้าง อาสาสมัครด้านการดูแลผู้สูงอายุ รับผิดชอบในด้านการพัฒนาและ เตรียมเยาวชนและบุคคลทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google