งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลป่าสัก อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย สุนทร วิเลิศสัก เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลป่าสัก อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย สุนทร วิเลิศสัก เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลป่าสัก อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย สุนทร วิเลิศสัก เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย นิรุทธ์ ลังการ์พินธุ์

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ เป็นประจำทุกเดือน การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ เป็นประจำทุกเดือน การประชาคมของผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. ซึ่งมีการ ประชาคมกันทุกเดือน การประชาคมของผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. ซึ่งมีการ ประชาคมกันทุกเดือน มีการวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ และ อบต. ที่ จะดำเนินการในแต่ละเดือน มีการวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ และ อบต. ที่ จะดำเนินการในแต่ละเดือน มีการวางแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรม โครงการฯ ที่ได้รับงบจาก อบต. มีการวางแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรม โครงการฯ ที่ได้รับงบจาก อบต. มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาม ความต้องการของเกษตรกร ตามฤดูกาลการ ผลิต มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาม ความต้องการของเกษตรกร ตามฤดูกาลการ ผลิต มีแผนพัฒนาเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ การ ปฏิบัติงานของผู้นำ อาสาสมัครเกษตร อาสาสมัคร GAP ฯลฯ มีแผนพัฒนาเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ การ ปฏิบัติงานของผู้นำ อาสาสมัครเกษตร อาสาสมัคร GAP ฯลฯ มีการจัดแผน / ปรับปรุงพัฒนาการเกษตร ระดับตำบลเป็นประจำทุกปี มีการจัดแผน / ปรับปรุงพัฒนาการเกษตร ระดับตำบลเป็นประจำทุกปี มีการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรายปี และ แผน 3 ปี ( ปี 2552 – 2554) มีการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรายปี และ แผน 3 ปี ( ปี 2552 – 2554)

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวบ้านสันคะยอม เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวบ้านสันคะยอม ชื่อกิจกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวเพื่อจำหน่าย ชื่อกิจกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวเพื่อจำหน่าย สถานที่ตั้ง 72/4 หมู่ 1 บ้านสันคะ ยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง สถานที่ตั้ง 72/4 หมู่ 1 บ้านสันคะ ยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ( กข.6) เพื่อจำหน่าย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ( กข.6) เพื่อจำหน่าย

4 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ การเกษตรพอเพียง และจุดสาธิต โครงการการประกอบอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 18 จุด ซึ่งสามารถเป็นจุดสาธิตและ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในชุมชน และเกษตรกรตำบลใกล้เคียงได้ โดย เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ และสามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตของตนเอง ได้อย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ การเกษตรพอเพียง และจุดสาธิต โครงการการประกอบอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 18 จุด ซึ่งสามารถเป็นจุดสาธิตและ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในชุมชน และเกษตรกรตำบลใกล้เคียงได้ โดย เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ และสามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตของตนเอง ได้อย่างยั่งยืน

5 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ ทุกคน จะยึดถือเป็น แนวทางการปฏิบัติและเป็นตัวอย่าง แก่เกษตรกรในพื้นที่ จะมีการส่งเสริม การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ทั้ง 18 หมู่บ้าน ของตำบลป่าสัก และมีการ พัฒนาถ่ายทอดความณุ้ และเพิ่ม ทักษะการทำงานให้กับอาสาสมัคร เกษตรประจำหมู่บ้าน จำนวน 133 คน เป็นประจำทุกปี การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ ทุกคน จะยึดถือเป็น แนวทางการปฏิบัติและเป็นตัวอย่าง แก่เกษตรกรในพื้นที่ จะมีการส่งเสริม การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ทั้ง 18 หมู่บ้าน ของตำบลป่าสัก และมีการ พัฒนาถ่ายทอดความณุ้ และเพิ่ม ทักษะการทำงานให้กับอาสาสมัคร เกษตรประจำหมู่บ้าน จำนวน 133 คน เป็นประจำทุกปี

6 ผลงานอื่นๆ อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตปุ๋ย อินทรีย์แบบประยุกต์ อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตปุ๋ย อินทรีย์แบบประยุกต์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตาม โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการฯ จาก อบต. ป่าสัก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตาม โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการฯ จาก อบต. ป่าสัก ได้รับงบประมาณตามโครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่า สัก จาก อบต. ป่าสัก ได้รับงบประมาณตามโครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่า สัก จาก อบต. ป่าสัก

7 ภาพกิจกรรม

8 ภาพกิจกรรม ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลป่าสัก อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย สุนทร วิเลิศสัก เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google