งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเชื่อมโยง MRCF - Zoning - ศูนย์เรียนรู้ - แปลงใหญ่ พีรพร พร้อมเทพ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเชื่อมโยง MRCF - Zoning - ศูนย์เรียนรู้ - แปลงใหญ่ พีรพร พร้อมเทพ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเชื่อมโยง MRCF - Zoning - ศูนย์เรียนรู้ - แปลงใหญ่ พีรพร พร้อมเทพ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ วันที่ 7 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม.

2 การเชื่อมโยง MRCF - Zoning - ศูนย์เรียนรู้ - แปลงใหญ่ (โครงการ Zoning ปี 2558) ส่งเสริมการผลิต ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมการผลิต รูปแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ พื้นที่ MRCF (นโยบายกรม 57) - รวมพื้นที่การผลิต - ผู้จัดการ - วิธีการทำงานร่วมกัน - จนท. - จนท. - จนท. - เกษตรกร - เกษตรกร – เกษตรกร - รวมงาน/โครงการลงในพื้นที่ ต่อยอด

3 3 เค้าโครงการนำเสนอ (บรรยายสรุป) ระดับพื้นที่ 1. การบรรยายสรุปของ กษต. 2. การนำเสนอของเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ 3. การต่อยอดสู่แปลงใหญ่ เรื่องศูนย์เรียนรู้ฯ และแปลงใหญ่

4 4 1. การบรรยายสรุปของ กษต. 1.2 ทิศทางการพัฒนาระดับอำเภอ/จุดเน้นของอำเภอ 1.1 ทิศทางการพัฒนาระดับจังหวัด....................................

5 5 1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตำบล 1. การบรรยายสรุปของ กษต. พื้นที่ เกษตรกร สินค้าเกษตร ความเหมาะสมของพื้นที่ สถานการณ์ / ปัญหาในตำบล ความจำเป็น/ความต้องการ/ ความคาดหวังในการพัฒนา....................................

6 6 1.4 ศูนย์เรียนรู้ฯ ตอบโจทย์อะไร มีความโดดเด่นอะไร ใครเป็นเจ้าของศูนย์ฯ พื้นฐานเป็นอย่างไร ตั้งอยู่ที่ไหน สภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ เป็นอย่างไร ประเด็นหลัก/สาระหลักของศูนย์คืออะไร มีความโดดเด่นในเรื่องอะไร ตอบโจทย์/แก้ปัญหาอะไรในพื้นที่ เกษตรกร/ชุมชนได้ประโยชน์อะไร ศูนย์ฯ และเจ้าของศูนย์ฯ มีความพร้อมแค่ไหน เป็นต้นแบบได้ไหม................................................ 1. การบรรยายสรุปของ กษต.

7 7 2.1 ประวัติ/ที่มา/ความเป็นมาของศูนย์ฯ ศูนย์นี้เริ่มต้นมาจากอะไร หน่วยงานไหน ตั้งมานานแค่ไหนศูนย์นี้เริ่มต้นมาจากอะไร หน่วยงานไหน ตั้งมานานแค่ไหน พัฒนามาอย่างไรพัฒนามาอย่างไร ตอนนี้มีหน่วยงานไหนเข้ามาร่วมดำเนินการบ้างตอนนี้มีหน่วยงานไหนเข้ามาร่วมดำเนินการบ้าง............................................................ 2. การนำเสนอของเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ

8 8 2.2 การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ พัฒนามาเป็นศูนย์เรียนรู้ได้อย่างไร ใครแนะนำพัฒนามาเป็นศูนย์เรียนรู้ได้อย่างไร ใครแนะนำ ผังพื้นที่ของศูนย์เป็นอย่างไร บริเวณโดยรอบเป็นอย่างไรผังพื้นที่ของศูนย์เป็นอย่างไร บริเวณโดยรอบเป็นอย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้างในศูนย์ เป็นพืชหลักของอำเภอหรือไม่มีกิจกรรมอะไรบ้างในศูนย์ เป็นพืชหลักของอำเภอหรือไม่ ตอบโจทย์/แก้ปัญหาอะไร สอดคล้องกับการวิเคราะห์ระดับตำบลหรือไม่ตอบโจทย์/แก้ปัญหาอะไร สอดคล้องกับการวิเคราะห์ระดับตำบลหรือไม่ มีความโดดเด่นเรื่องอะไรมีความโดดเด่นเรื่องอะไร................................................................................ 2. การนำเสนอของเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ

9 9 2.3 ความพร้อมของศูนย์ องค์ประกอบของศูนย์มีสาระสำคัญที่แสดงถึงความพร้อมอะไรบ้าง (เจ้าของศูนย์/หลักสูตร/ฐานเรียนรู้/แปลงเรียนรู้)องค์ประกอบของศูนย์มีสาระสำคัญที่แสดงถึงความพร้อมอะไรบ้าง (เจ้าของศูนย์/หลักสูตร/ฐานเรียนรู้/แปลงเรียนรู้) การบริหารจัดการของศูนย์เป็นอย่างไร มีใครมาร่วมบ้างการบริหารจัดการของศูนย์เป็นอย่างไร มีใครมาร่วมบ้าง มีแผนการเรียนรู้หรือไม่มีแผนการเรียนรู้หรือไม่ มีศูนย์เครือข่ายหรือจุดเรียนรู้อื่นหรือไม่ เรื่องอะไรมีศูนย์เครือข่ายหรือจุดเรียนรู้อื่นหรือไม่ เรื่องอะไร ต้องพัฒนาอะไรอีกบ้าง ต้องการการสนับสนุนหรือไม่ อะไรต้องพัฒนาอะไรอีกบ้าง ต้องการการสนับสนุนหรือไม่ อะไร.................................................................................. 2. การนำเสนอของเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ

10 10 2.4 ผลการดำเนินงาน มีเกษตรกรมาเรียนรู้/ดูงาน/ปรึกษา มากน้อย/บ่อยแค่ไหนมีเกษตรกรมาเรียนรู้/ดูงาน/ปรึกษา มากน้อย/บ่อยแค่ไหน มีคนเอาไปทำตามแค่ไหน เรื่องอะไรบ้างมีคนเอาไปทำตามแค่ไหน เรื่องอะไรบ้าง คนที่ได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคนที่ได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหน................................................................................ 2. การนำเสนอของเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ

11 11 2.5 สรุป ศูนย์นี้ตอบโจทย์อะไร แก้ปัญหาอะไร ตอบสนองต่อ ทิศทางการพัฒนาของตำบล/อำเภอ/จังหวัดเพียงใดศูนย์นี้ตอบโจทย์อะไร แก้ปัญหาอะไร ตอบสนองต่อ ทิศทางการพัฒนาของตำบล/อำเภอ/จังหวัดเพียงใด ความโดดเด่น/เอกลักษณ์ของศูนย์คืออะไร สำคัญอย่างไรความโดดเด่น/เอกลักษณ์ของศูนย์คืออะไร สำคัญอย่างไร คาดหวังว่าจะทำอะไรให้เกิดขึ้นกับเกษตรกร/ชุมชนคาดหวังว่าจะทำอะไรให้เกิดขึ้นกับเกษตรกร/ชุมชน.................................................................................. 2. การนำเสนอของเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ

12 12 เป็นพืชหลักของตำบล/อำเภอหรือไม่เป็นพืชหลักของตำบล/อำเภอหรือไม่ มีเกษตรกรกี่ราย พื้นที่กี่ไร่มีเกษตรกรกี่ราย พื้นที่กี่ไร่ ประเด็นการพัฒนาคืออะไร เป้าหมายคืออะไรประเด็นการพัฒนาคืออะไร เป้าหมายคืออะไร จะทำให้เกษตรกรมารวมกันผลิตได้อย่างไรจะทำให้เกษตรกรมารวมกันผลิตได้อย่างไร กระบวนการผลิต/เทคโนโลยีที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง มีอยู่แล้วหรือ ต้องหาเพิ่ม จะทำอย่างไรกระบวนการผลิต/เทคโนโลยีที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง มีอยู่แล้วหรือ ต้องหาเพิ่ม จะทำอย่างไร เชื่อมโยงกับตลาดได้อย่างไรเชื่อมโยงกับตลาดได้อย่างไร มีแผนการผลิต/แผนการตลาดหรือไม่ อย่างไรมีแผนการผลิต/แผนการตลาดหรือไม่ อย่างไร ประโยชน์ที่เกิดจากการทำแปลงใหญ่มีอะไรบ้างประโยชน์ที่เกิดจากการทำแปลงใหญ่มีอะไรบ้าง............................................................ 3. การต่อยอดสู่แปลงใหญ่


ดาวน์โหลด ppt 1 การเชื่อมโยง MRCF - Zoning - ศูนย์เรียนรู้ - แปลงใหญ่ พีรพร พร้อมเทพ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google