งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัด ชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัด ชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัด ชัยภูมิ

2 กลไกการขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน 2

3 การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2558 ความห มาย เป็นการส่งเสริมการเกษตรที่ยึด พื้นที่เป็นหลัก (Area-based) ในการ ดำเนินงานในลักษณะ บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยมีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหาร จัดการ ทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) วัตถุประ สงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมี ความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการ การผลิต การตลาดร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับฟาร์ม ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมี ความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการ การผลิต การตลาดร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับฟาร์ม ขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานส่งเสริม การเกษตรให้นักส่งเสริม การเกษตรเป็นผู้จัดการพื้นที่ โดย บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศักยภาพ ของพื้นที่ และตอบสนอง ต่อความต้องการของเกษตรกร เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานส่งเสริม การเกษตรให้นักส่งเสริม การเกษตรเป็นผู้จัดการพื้นที่ โดย บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศักยภาพ ของพื้นที่ และตอบสนอง ต่อความต้องการของเกษตรกร 1 1 2 2 แผน พัฒนา จัดเวที ชุมชน วิเคราะห์ ปัญหา (MRCF) บูรณาการ หน่วยงาน ภาครัฐ / ท้องถิ่น คณะกรรมการระดับ จังหวัด / อำเภอ เกษต รกร ลดต้นทุน การผลิต / ผลผลิตมี คุณภาพ / เพิ่มรายได้ การ จัดการ องค์ ความรู้ (KM) - ศูนย์อำนวยการ โครงการ - ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการ - ประชุมชี้แจง - สนับสนุนตาม นโยบาย - สนับสนุนการ ทำงาน ในพื้นที่ สนับสนุนตาม ภารกิจหน่วยงาน 1. คัดเลือก พื้นที่ - คน - สินค้า 2. จัดระบบฐานข้อมูล :: ข้อมูลทั่วไป / ราย ครัวเรือน /MAPPIN G เป้าหมาย - พื้นที่นำร่อง 4 ตำบล - พื้นที่ขยายผล 16 ตำบล ผู้จัดการเกษตร แปลงใหญ่ คณะกรรมการ บริหารกลุ่ม

4

5 รูปแบบนาแปลงใหญ่ 1. พื้นที่แปลง ติดต่อกัน 1,000 ไร่ / สมาชิก... ราย ( สินค้าชนิด เดียวกัน = สินค้า A) กษอ. ( ผจก. แปลง ) คณะกรรมการ บริหารกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เกษตรกร

6 รูปแบบนาแปลงใหญ่ 2. พื้นที่แปลงไม่ ติดต่อกัน ( สินค้าชนิด เดียวกัน ) 2. พื้นที่แปลงไม่ ติดต่อกัน ( สินค้าชนิด เดียวกัน ) 300 ไร่ / สมาชิก... ราย ( สินค้า A) กษอ. ( ผจก. แปลง ) คณะกรรมการ บริหารกลุ่ม สมาชิ กกลุ่ม เกษตร กร 400 ไร่ / สมาชิก... ราย ( สินค้า A) 100 ไร่ / สมาชิก... ราย ( สินค้า A) 200 ไร่ / สมาชิก... ราย ( สินค้า A) สมาชิ กกลุ่ม เกษตร กร

7 รูปแบบนาแปลงใหญ่ 3. พื้นที่แปลงไม่ ติดต่อกัน ( สินค้าคนละชนิด ) 3. พื้นที่แปลงไม่ ติดต่อกัน ( สินค้าคนละชนิด ) 300 ไร่ / สมาชิก... ราย ( สินค้า C ) กษอ. ( ผจก. แปลง ) คณะกรรมก าร บริหารกลุ่ม สมาชิก กลุ่ม เกษตรก ร A 400 ไร่ / สมาชิก... ราย ( สินค้า B ) 100 ไร่ / สมาชิก... ราย ( สินค้า C ) 200 ไร่ / สมาชิก... ราย ( สินค้า A ) สมาชิก กลุ่ม เกษตรก ร B สมาชิก กลุ่ม เกษตรก ร C คณะกรรม การ สินค้า A คณะกรรม การ สินค้า B คณะกรร มการ สินค้า C

8 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และ คณะทำงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ แปลงใหญ่จังหวัดชัยภูมิ ปี 2558 2. กำหนดแผนปฏิบัติงานโครงการ 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 4. วิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ โดยผู้จัดการ พื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดประเด็น และเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ / แปลง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) สภาพ ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร การตลาด และ เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อให้ได้เป้าหมาย ของการพัฒนาแปลงใหญ่ร่วมกัน โดยได้ประเด็นการ พัฒนาที่นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบของ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดชัยภูมิ ปี 2558 ดังนี้ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และ คณะทำงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ แปลงใหญ่จังหวัดชัยภูมิ ปี 2558 2. กำหนดแผนปฏิบัติงานโครงการ 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 4. วิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ โดยผู้จัดการ พื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดประเด็น และเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ / แปลง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) สภาพ ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร การตลาด และ เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อให้ได้เป้าหมาย ของการพัฒนาแปลงใหญ่ร่วมกัน โดยได้ประเด็นการ พัฒนาที่นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบของ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดชัยภูมิ ปี 2558 ดังนี้

9 การดำเนินโครงการนาแปลงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

10

11

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการการผลิตให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตลดลง คุณภาพผลผลิต เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกร มีรายได้ เพิ่มขึ้น 2. มีรูปแบบการทำงานส่งเสริม การเกษตรแบบบูรณการ ในพื้นที่ที่มีการ บริหารจัดการในลักษณะแปลงใหญ่ที่ เหมาะสมกับ สภาพแต่ละพื้นที่ โดยมี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการพื้นที่ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการการผลิตให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตลดลง คุณภาพผลผลิต เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกร มีรายได้ เพิ่มขึ้น 2. มีรูปแบบการทำงานส่งเสริม การเกษตรแบบบูรณการ ในพื้นที่ที่มีการ บริหารจัดการในลักษณะแปลงใหญ่ที่ เหมาะสมกับ สภาพแต่ละพื้นที่ โดยมี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัด ชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google