งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหน้าที่นักส่งเสริม การเกษตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ MRCF B = K + A ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเกษตรในลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหน้าที่นักส่งเสริม การเกษตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ MRCF B = K + A ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเกษตรในลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหน้าที่นักส่งเสริม การเกษตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ MRCF B = K + A ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเกษตรในลักษณะ “ แปลงใหญ่ ” ทิศทางการพัฒนา B = K + A + M B Behavior K Knowledge A Attitude M Management การเชื่อมโยงแนวทางการ ส่งเสริมการเกษตร

2 Mapping M Remote Sensing R Community Participation C Specific Field Service F พื้น ที่ คน สิน ค้า ผู้บริหารจัดการ ในพื้นที่ ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง

3 การส่งเสริมการเกษตรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ การใช้ ที่ดิน Land use การ บริหาร จัดการ พื้นที่ เกษตรกรรม Zoning ระบบส่งเสริม การเกษตรมิติใหม่ MRCF การบริหาร แบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ RBM (4W1 / 4M) ปัจจัยนำเข้า In put - คน - เงิน - วัสดุ - การจัดการ ปัจจัยนำเข้า In put - คน - เงิน - วัสดุ - การจัดการ กระบวนการทำงาน Process M = Mapping R = Remote Sensing C = Community participation F = Speccific Field Servier ผลสัมฤทธิ์ Result ผลสัมฤทธิ์ Result ผลลัพ ธ์ (Outc ome) ผลลัพ ธ์ (Outc ome) ผลผ ลิต (Out put)

4

5

6 MRCF - Zoning - ศูนย์เรียนรู้ - แปลงใหญ่ การเชื่อมโยงการส่งเสริม การเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

7 องค์ประกอบการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่ม เกษตร กร ผู้จัดการ การ บริหาร กษอ ผู้จัดการ แปลง บริหาร จัดการแปลง บริหาร เชื่อมโยง การ รวมกลุ่ม กระบวนก ารกลุ่ม วิเคราะห์ เชื่อมโยง ตลาด จัดการ ปัจจัยการ ผลิต / เครื่องจัก ร กระบวนก ารผลิต / ตลาด พื้นที่แปลงใหญ่ รวมแปลงเล็กเกษตรกร ให้เป็นพื้นที่แปลงใหญ่

8 1. กำหนดพื้นที่ เป้าหมาย 2. แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด / ระดับ อำเภอ 3. ชี้แจงทำความเข้าใจ / ประชาสัมพันธ์ 4. วิธีการบรรลุ เป้าหมาย 5. ทีมงานร่วมรับรู้ 6. การเก็บ Score ประเด็นการพัฒนา (เรื่องอะไร) พัฒนามาอย่างไร เป้าหมาย วิธีการ หน่วยงานหลัก ทุกหน่วยงาน ประชุม แผนปฏิบัติงาน กำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดมอบภารกิจ วิเคราะห์พื้นที่ กระบวนการทำงาน

9 1. การบรรยายสรุปของ เกษตรตำบล 2. การนำเสนอของ เกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ 3. การต่อยอดสู่แปลงใหญ่ ตัวอย่างเค้าโครงการนำเสนอ ( บรรยายสรุป ) ระดับพื้นที่

10 10 การบรรยายสรุปของ กษต. 2. ทิศทางการพัฒนาระดับอำเภอ ( จุดเน้นของอำเภอ ) 1. ทิศทางการพัฒนาระดับจังหวัด ( ให้มีไม่เกิน 2 สไลด์ ) 3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ ตำบล พื้นที่ เกษตรกร สินค้าเกษตร ความเหมาะสมของพื้นที่ สถานการณ์ / ปัญหาในตำบล ความจำเป็น / ความต้องการ / ความ คาดหวังในการพัฒนา

11 11 ศูนย์เรียนรู้ฯ ( ตอบโจทย์อะไร มีความโดดเด่น อะไร ) ใครเป็นเจ้าของศูนย์ฯ พื้นฐานเป็น อย่างไร ตั้งอยู่ที่ไหน สภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ เป็น อย่างไร ประเด็นหลัก / สาระหลักของศูนย์ คืออะไร

12 12 1. ประวัติ / ความเป็นมาของศูนย์ฯ เริ่มต้น / พัฒนา / หน่วยงาน การนำเสนอของเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ 2. การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เรื่องใด / ผัง / กิจกรรม พืชหลัก / ความ โดดเด่น 3. ความพร้อมของศูนย์ องค์ประกอบศูนย์ / การบริหารจัดการ / แผนการเรียนรู้ / ศูนย์ เครือข่าย ฯลฯ 4. ผลการดำเนินงาน เกษตรกรเรียนรู้ / ศึกษาดูงาน / คนที่ได้รับผลประโยชน์ 5. สรุป ศูนย์นี้ตอบโจทย์อะไร แก้ปัญหาอะไร ตอบสนองต่อ ทิศทางการ พัฒนาของตำบล / อำเภอ / จังหวัดเพียงใด ความโดดเด่น / เอกลักษณ์ของศูนย์คืออะไร สำคัญอย่างไร คาดหวังว่าจะทำอะไรให้เกิดขึ้นกับเกษตรกร / ชุมชน

13 13 เป็นพืชหลักของตำบล / อำเภอหรือไม่ มีเกษตรกรกี่ราย พื้นที่กี่ไร่ ประเด็นการพัฒนาคืออะไร เป้าหมายคืออะไร จะทำให้เกษตรกรมารวมกันผลิตได้อย่างไร กระบวนการผลิต / เทคโนโลยีที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง มีอยู่ แล้วหรือต้องหาเพิ่ม จะทำอย่างไร เชื่อมโยงกับตลาดได้อย่างไร มีแผนการผลิต / แผนการตลาดหรือไม่ อย่างไร ประโยชน์ที่เกิดจากการทำแปลงใหญ่มีอะไรบ้าง การต่อยอดสู่แปลงใหญ่

14 การดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหม่ 1. ต้องมีข้อมูลของพื้นที่ - Zoning ( S1 – S3) - ข้อมูลเกษตรกร (Smart Farmer ต้นแบบ ) - ข้อมูลการผลิตสินค้า ( พันธุ์ / ผลผลิต / ปัญหา การผลิต / ตลาด ) - ประเด็นการส่งเสริมการเกษตร ( กำหนด หน่วยงานเข้าสนับสนุน ) 2. หลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ (Back up จาก ศูนย์เรียนรู้ฯ ) - พื้นที่ต้องผลิตสินค้าชนิดเดียวกันหรือ ต่อเนื่อง - สังคม / ปกครอง บริหารจัดการร่วมกัน - พื้นที่ตั้งแต่ 300 – 5,000 ไร่ ( ขึ้นกับชนิด พืช / ความพร้อม / ตลาด ) 3. สร้างผู้จัดการ - เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูล / คน / พื้นที่ / สินค้า


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหน้าที่นักส่งเสริม การเกษตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ MRCF B = K + A ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเกษตรในลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google