งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลที่พึงประสงค์ ต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร นายกิตติพงษ์ ปินตา วิทยาลัยเทคโนโลยีเม โทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลที่พึงประสงค์ ต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร นายกิตติพงษ์ ปินตา วิทยาลัยเทคโนโลยีเม โทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลที่พึงประสงค์ ต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร นายกิตติพงษ์ ปินตา วิทยาลัยเทคโนโลยีเม โทร

2 ปัญหาการวิจัย การกำหนด วิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน ในการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตาม เป้าหมายอีกทั้งเป็นการกำหนดขอบเขตของการ บริหารที่ชัดเจนตามแนวทางการพัฒนาการจัด การศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียนและสถานประกอบการ วิทยาลัยฯ จึง ต้องการทราบถึงการประเมินความพึงพอใจใน การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อนำผลทำ การปรับปรุงแก้ไขในการบริหารสถานศึกษา ต่อไป

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึง ประสงค์ของการกำหนด วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของทางวิทยาลัยฯ จาก ผู้เรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ

4

5

6

7 นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานประกอบการ มีความพึง พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.13) เมื่อ พิจารณารายข้อพบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 2 หัวข้อ ได้แก่ วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภาย ใน ให้มีประสิทธิภาพโดยมีการ พัฒนาคุณภาพ มีการตรวจติดตามคุณภาพ การประเมิน คุณภาพเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอกได้ ( = 4.41) และวิทยาลัยฯ ได้ วางแผนการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา โดยจัด ให้มีการวางแผนงบประมาณ เพื่อให้เพียงพอแก่ความ ต้องการของผู้ขอใช้ โดยยึดหลักความจำเป็น ความ เหมาะสม และอยู่บนพื้นฐานของความประหยัด มีการ ติดตามการขอใช้งบประมาณ และการตรวจสอบ อย่าง เป็นระบบ ( = 4.40) สรุปผลความพึงพอใจต่อการกำหนด พันธกิจ

8 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาการประเมินผลที่พึงประสงค์ต่อ การกำหนดวิสัยทัศน์ การดำเนินงานวิทยาลัย เทคโนโลยีเมโทร ผลปรากฏว่า นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ อยู่ในระดับ ความพึงพอใจระดับมาก และโดยภาพรรวมของ การกำหนดพันธกิจ นักศึกษา ผู้ปกครอง และ สถานประกอบการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

9 ประเมินโดย นักศึกษา ประเมินโดยสถาน ประกอบการ ประเมินโดย ผู้ปกครอง


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลที่พึงประสงค์ ต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร นายกิตติพงษ์ ปินตา วิทยาลัยเทคโนโลยีเม โทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google