งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการและแนวทางการดำเนินงานของ ระบบ PROVIS ในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการและแนวทางการดำเนินงานของ ระบบ PROVIS ในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการและแนวทางการดำเนินงานของ ระบบ PROVIS ในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 เนื้อหาการนำเสนอ  สิ่งที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน  การอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช.  การพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ provis  ระบบการตัดข้อมูลสำหรับการแก้ไข  ระบบประมวลผลรายงาน (JasperServer)  เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 2

3 การอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช.  จัดอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช. ให้แก่ผู้ดูแลระบบ ของแต่ละจังหวัด  เข้ารับการอบรมด้วยตนเองที่ ศทศ. สป.  เข้ารับการอบรมผ่าน Web Conferrence (ครั้งสุดท้ายวันที่ 15 ก.ย. 2554)  จังหวัดจะต้องส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการส่งข้อมูลผ่าน FTP ก่อนเข้ารับการอบรม  จังหวัดที่ ดำเนินการ ส่งข้อมูล OP/PP ผ่านทางเว็บไซต์สปสช. ด้วยตนเองแล้ว จำนวน 61 จังหวัด  จังหวัดที่ จองคิว เข้ารับการอบรมการส่งข้อมูล OP/PP ผ่านทางเว็บไซต์สปสช. จำนวน 4 จังหวัด 2

4  จังหวัดที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่ จะเข้ารับการอบรม จำนวน 10 จังหวัด 2 ลำดับจังหวัด 1เชียงใหม่ 2นครราชสีมา 3นครศรีธรรมราช 4ปทุมธานี 5ร้อยเอ็ด 6สกลนคร 7สมุทรปราการ 8สมุทรสาคร 9หนองคาย 10อุดรธานี การอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช. ( ต่อ )

5 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ provis 2  ปัจจุบันเว็บ provis เวอร์ชันล่าสุดคือ 6.2.5.20110828  มีส่วนแสดงผลรายงานการนำเข้าข้อมูล และรายงานผลของการตัดข้อมูล

6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ provis (ต่อ) 2  ผู้ดูแลระบบของสสจ. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ OP/PP ที่เกิดจากการตัด ข้อมูล ได้ผ่านหน้าเว็บ provis

7 3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ provis (ต่อ) ตัวอย่างหน้าเว็บ provis เวอร์ชันล่าสุด

8 ระบบการตัดข้อมูลสำหรับการแก้ไข  เว็บ provis มีช่องทางสำหรับให้สอ.ส่งข้อมูลสำหรับการแก้ไข 3

9  ผู้ดูแลระบบของสสจ. ดำเนินการตัดส่งข้อมูลสำหรับการแก้ไขดังกล่าว ผ่านโปรแกรมตัดข้อมูลโดยเฉพาะ  ข้อมูลสำหรับการแก้ไขจะถูกจัดเก็บแยกออกจากข้อมูลโดยปกติ เพื่อ ความถูกต้องและแม่นยำของการดำเนินการ 3 ระบบการตัดข้อมูลสำหรับการแก้ไข ( ต่อ )

10 ระบบประมวลผลรายงาน JasperServer  พัฒนาและติดตั้งระบบประมวลผลรายงาน JasperServer เวอร์ชันล่าสุด  จังหวัดที่ได้รับการติดตั้ง JasperServer สมบูรณ์แล้วจำนวน 14 จังหวัด NOTE : การติดตั้งระบบสมบูรณ์นั้นรวมถึงการประมวลผลข้อมูลด้วย 3 ลำดับจังหวัด 1ฉะเชิงเทรา 2หนองบัวลำภู 3เชียงใหม่ 4อุตรดิตถ์ 5เชียงราย 6แม่ฮ่องสอน 7อุทัยธานี ลำดับจังหวัด 8พิจิตร 9เพชรบุรี 10กระบี่ 11พังงา 12ชุมพร 13สตูล 14ตรัง

11 3 ตัวอย่างระบบ JasperServer ของจังหวัดเชียงใหม่ ระบบประมวลผลรายงาน JasperServer ( ต่อ )

12 3 ตัวอย่างรายงานในระบบ JasperServer

13 3 ระบบประมวลผลรายงาน JasperServer ( ต่อ ) ตัวอย่างรายงาน OLAP

14 เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการ 1) การปรับปรุงระบบ provis ให้รองรับกับ 21 แฟ้มในปีงบประมาณ 2555  วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เริ่มใช้งานโปรแกรมนำเข้าข้อมูล และระบบเว็บ provis ที่รองรับกับ 21 แฟ้ม  วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เริ่มใช้งานโปรแกรมตัดข้อมูลที่สอดคล้องกับรูปแบบ การส่งข้อมูลที่สปสช.กำหนด (เพิ่มฟิลด์ SERV_PER ในแฟ้ม PROCED )  ขอความร่วมมือให้หยุดการดำเนินการกับระบบในช่วงวันที่ 1 ถึง 7 ตุลาคม 2554 เพื่อทีม provis ได้ดำเนินการติดตั้งระบบให้เรียบร้อยสมบูรณ์  การนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้มสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลได้เป็นราย หน่วยงาน ในแต่ละไฟล์ zip ที่ตัดออกมา 2

15 เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการ ( ต่อ )  สำหรับข้อมูล MCH และ PP จะ รอจนกว่าได้ข้อมูล datecare2 เพื่อให้ได้ 2.0 point ตามเกณฑ์ปี 2555 โดยจะรออยู่ 45 วัน หากครบ 45 วัน (แต่ไม่เกิน งวดข้อมูล 60 วัน) จะส่งข้อมูลเฉพาะที่มี datecare1 ซึ่งจะได้ 1.0 point ตาม เกณฑ์ปี 2555 เช่นกัน  ระบบ PROVIS ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2554 จะตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น รายไฟล์ ZIP และรายเดือนตาม date_serv ซึ่งอ้างอิงกระบวนการตรวจของสปสช. ปี 2555 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลระดับ สสอ. หรือ รพ. ได้ตรวจสอบหน่วย บริการในเขตได้ก่อนสิ้นงวดข้อมูล  PROVIS จะมีฟิลด์ ( FLAGSTATUS ) อยู่ท้ายสุดของแต่ละเรคคอร์ด ในทุก แฟ้ม เพื่อบ่งบอกว่าเป็นข้อมูลใหม่, ปรับปรุง/แก้ไข หรือลบ 2

16 เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการ ( ต่อ )  การตัดข้อมูลยังคงจัดเตรียมข้อมูลที่ยังไม่เคยถูกส่งไปสปสช. ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนก่อนหน้า … นับไป 3 เดือน เช่น ข้อมูล 1-31 ตค จะต้องส่งภายในวันที่ ( อ้างอิงวันที่ตาม date_serv )  ถ้าต้องการตัดข้อมูลที่คงค้างส่ง (เวลาก่อนหน้าวันที่ 1 เดือนที่แล้ว) ผู้ดูแล ระบบของสสจ.จะต้องดำเนินการสั่งโปรแกรมด้วยตนเองโดยระบุพารามิเตอร์ ตามที่กำหนด ซึ่งวิธีการสั่งการสามารถเรียนรู้ได้จากการเข้ารับการอบรม  แฟลกสำหรับการกำหนดว่าข้อมูลนั้น ยังไม่ได้ถูกส่ง ไปยังสปสช.คือ 1 แฟลกสำหรับการกำหนดว่าข้อมูลนั้น ถูกส่ง ไปยังสปสช.แล้วคือ 4 เท่านั้น 2

17 เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการ ( ต่อ )  ปรับปรุงให้ระบบตัดข้อมูลสำหรับการแก้ไขมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโปรแกรมตัดข้อมูลให้สามารถสั่งการผ่านหน้าเว็บได้ 2

18 เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการ ( ต่อ ) 2) พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลระบบของสสจ.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง การพัฒนารายงานสำหรับระบบ JasperServer เพื่อให้สสจ. สามารถผลิตรายงานที่ตรงกับความต้องการได้ ด้วยตนเอง  จัดอบรมในหัวข้ออื่นๆตามที่สสจ.แจ้งความประสงค์ 2

19 เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการ ( ต่อ ) 3) การพัฒนาและปรับปรุง JasperServer สสจ.  ดำเนินการติดตั้ง JasperServer สำหรับจังหวัดที่ยังคงเหลือ  ออกแบบและพัฒนารายงานเพิ่มเติม เพื่อให้รองรับความต้องการที่ หลากหลาย 2

20 Demo


ดาวน์โหลด ppt แผนการและแนวทางการดำเนินงานของ ระบบ PROVIS ในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google