งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำ ดับ หลักสูตร คน : รุ่น ว / ด / ป ที่ ดำเนินการ 1.ข้าราชการใหม่40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำ ดับ หลักสูตร คน : รุ่น ว / ด / ป ที่ ดำเนินการ 1.ข้าราชการใหม่40."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

2 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำ ดับ หลักสูตร คน : รุ่น ว / ด / ป ที่ ดำเนินการ 1.ข้าราชการใหม่40 19 – 22 พ. ย. 2555 2. เทคโนโลยีการบัญชีและการสอบ บัญชีสำหรับ หน. สตส. รุ่นที่ 1 39 26 – 28 พ. ย. 2555 รุ่นที่ 2 38 12 – 14 ธ. ค. 2555 3. การพัฒนางานโครงการตาม พระราชดำริฯ 66 29 – 30 พ. ย. 2555 4. ผลการนำร่องการใช้กระดาษทำ การอิเล็กทรอนิกส์ 44 18 – 20 ธ. ค. 2555 5. การใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบ วงจร (FAS) ขั้นสูง รุ่นที่ 1 สตท. 1 – 5 45 24 – 27 ธ. ค. 2555 1.1 ผลการจัดอบรม / สัมมนา กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ วาระที่ 3.2.2 1. ผลงานไตรมาส 1 ( 1 ต. ค. 55 – 31 ธ. ค. 55)

3 1.2 งานอำนวยการ / สนับสนุนใน โครงการต่าง ๆ 1. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุน อาชีพ ปีงบประมาณ 2556 1.1 ซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการฯ ผ่านระบบ VDO Conference (18 ต. ค.55) 1.2 จัดส่ง CD ครูบัญชีอาสา และเป้าหมายของโครงการฯ ปี 2556 1.3 จัดส่ง CD รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ – กรมประมง รายชื่อเกษตรกรโครงการส่งเสริมการลี้ยงสัตว์ – กรมปศุสัตว์ รายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร – กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1.4 ทำทำเนียบอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ( ครูบัญชี ) 2. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2556 2.1 จัดทำแนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เผยแพร่ใน WWW.cad.go.th WWW.cad.go.th 2.2 สรุปรายงานการสำรวจความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจในการรับ บริการ 2.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555 3. โครงการพระราชดำริ จำนวน 10 โครงการ 3. โครงการพระราชดำริ จำนวน 10 โครงการ ปีงบประมาณ 2556 ได้จัดทำรายละเอียดโครงการ เผยแพร่ใน WWW.cad.go.th 4. จัดพิมพ์สมุดบัญชี เพื่อใช้ในโครงการ ตามข้อ 1 – 3 5. จัดทำหลักสูตร การพัฒนาการปฏิบัติงานสอบบัญชี และการจัดทำงบการเงิน สำหรับสหกรณ์ จำนวน 10 รุ่น กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ / พนักงานราชการที่ ปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 เป็น ผู้ดำเนินการ

4 1.2 งานอำนวยการ / สนับสนุนใน โครงการต่าง ๆ 6. การจัดทำแผนและการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7. จัดทำแบบติดตามประเมินผลหลักการฝึกอบรมให้ สตท. และสตส. ใช้เป็น แบบในการติดตามประเมินผลผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 6 หลักสูตร หลักสูตร คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการบันทึกบัญชี หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ที่ไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี หลักสูตร การจัดทำบัญชีสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร การจัดทำงบการเงินสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ภาคเกษตร หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) 8. ส่งข้าราชการไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก - มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 19 คน (4 หลักสูตร ) - ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 95 คน (31 หลักสูตร ) 9. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร ฝึกอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ 20 ราย 10. จัดซื้อชุดการเรียน หลักสูตร ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 30 ชุด

5 2.1 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 2. งานอื่น ๆ

6 2.1 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ( ต่อ ) 2. งานอื่น ๆ ( ต่อ )

7 2.2 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ ประจำปี 2556 รอบแรก  รอบแรก ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ ประจำปี 2556 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายเฉลิมศักดิ์ มาแก้ว จ. มหาสารคาม สตท.3 2. นายมาโนช โพธิ์เมือง จ. มุกดาหาร สตท.4 3. นางประมวน สูงแข็ง จ. ขอนแก่น สตท.5 รอบสอง  รอบสอง คณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่เพื่อพิจารณา คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ ประจำปี 2556 ในวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 2. งานอื่น ๆ ( ต่อ )

8 ลำ ดับ หลักสูตร คน : รุ่น ว / ด / ป ที่ ดำเนินการ สถานที่ 1. การใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบ วงจร (FAS) ขั้นสูง รุ่นที่ 2 สตท. 6 – 10 42 7 – 10 ม. ค. 56 ดำเนินการ แล้ว 2. การใช้ระบบกระดาษทำการ อิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการ งานสอบบัญชี รุ่นที่ 1 สตท. 8 - 10 36 21 – 24 ม. ค. 56 ดำเนินการ แล้ว รุ่นที่ 2 สตท. 3 - 5 34 28 - 31 ม. ค. 56 กำลัง ดำเนินการ รุ่นที่ 3 สตท. 6 - 7 28 4 -7 ก. พ. 56 กรมฯ รุ่นที่ 4 สตท. 1 - 2 36 11 – 14 ก. พ. 56 กรมฯ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานสำหรับผู้บริหาร 100 18 – 21 ก. พ. 56 โรงแรม รอยัลซิตี้ 3. แผนการจัดอบรม / สัมมนา กรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ 3. แผนการจัดอบรม / สัมมนา กรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556

9 ลำ ดับ หลักสูตร คน : รุ่น ว / ด / ป ที่ ดำเนินการ สถานที่ 4. การพัฒนาการปฏิบัติงานสอบบัญชี และการจัดทำ งบการเงินสำหรับ สหกรณ์ ( พนักงานราชการ ) ครั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช 40 6 – 8 มี. ค. 56 นครศรีธรรม ราช ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 70 18 – 20 มี. ค. 56 พิษณุโลก ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 104 20 – 22 มี. ค. 56 ขอนแก่น ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง 94 26 – 28 มี. ค. 56 ระยอง 5. การจัดงานสัมมนาวันสถาปนากรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ 11 – 12 มี. ค. 56 11 มี. ค. รร. ปริ้นซ์ 12 มี. ค. กรม ฯ 3. แผนการจัดอบรม / สัมมนา กรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ 3. แผนการจัดอบรม / สัมมนา กรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 ( ต่อ ) ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำ ดับ หลักสูตร คน : รุ่น ว / ด / ป ที่ ดำเนินการ 1.ข้าราชการใหม่40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google