งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หญิงมีครรภ์ ได้รับการฝาก ครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์  วัดผลที่ PCU จากประชาชนในเขตรับผิดชอบ  ใช้ข้อมูลจาก PCU โดย PCU ต้องบันทึกข้อมูลการ ให้บริการและเก็บข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หญิงมีครรภ์ ได้รับการฝาก ครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์  วัดผลที่ PCU จากประชาชนในเขตรับผิดชอบ  ใช้ข้อมูลจาก PCU โดย PCU ต้องบันทึกข้อมูลการ ให้บริการและเก็บข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  หญิงมีครรภ์ ได้รับการฝาก ครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์  วัดผลที่ PCU จากประชาชนในเขตรับผิดชอบ  ใช้ข้อมูลจาก PCU โดย PCU ต้องบันทึกข้อมูลการ ให้บริการและเก็บข้อมูล ประชาชนในเขต ที่ไปรับบริการจากหน่วยอื่นมา บันทึก  หญิงมีครรภ์ ได้รับการฝาก ครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ จากหญิงคลอด ที่มีประวัติ ได้รับการดูแลก่อนคลอด ครบทั้ง 5 ครั้งตามเกณฑ์ จากหญิงตั้งครรภ์ ที่ ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง แรก ก่อน 12 สัปดาห์

3 1.PCU บันทึกข้อมูล ผิดช่อง 2.PCU อยากได้ข้อมูลประวัติการเข้าตรวจ ท้องของคนที่มาฝากครรภ์ 3. โปรแกรมประมวลผล แสดงผลการ คำนวณผลงานไม่ถูกต้อง 4. ผู้บริหาร ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ติดตาม ควบคุมกำกับ 5. ข้อมูลการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ / ผ่าน เกณฑ์ ยังไม่ถูกนำเข้ามาในระบบ 6. การบันทึกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ / หญิง คลอด ของ PCU บางแห่งต่ำกว่าข้อมูล จริง

4  โรงพยาบาล ทั้ง 4 แห่งบันทึกผิด หมดเลย  รพ. สต. ส่วนมากบันทึกถูกต้องแล้ว แนวทางการแก้ไข - แจ้งในการประชุมคณะทำงานแล้ว - ทำหนังสือแจ้งเป็นทางการ 1. PCU บันทึกข้อมูล กรณี ประชาชนในเขตไปรับบริการ ที่หน่วยอื่น ผิดช่อง

5

6 ผิด ที่

7

8

9  จากการที่ ICT ได้จัดทำข้อมูลหญิงที่มา ฝากครรภ์และมาคลอดที่ รพ. ทั้ง 4 แห่ง โดยแยกข้อมูลส่งให้เป็นราย PCU  ข้อมูลที่ส่งให้ PCU ประกอบด้วย  หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ ที่อยู่  รพ. ที่ฝากครรภ์ / คลอด  วันที่ฝากครรภ์ / กำหนดคลอด / วัน คลอด แนวทางการแก้ไข - งาน ICT ได้ทำการเพิ่มข้อมูลให้แล้ว 2. PCU อยากได้ข้อมูล ประวัติการเข้าตรวจท้อง ของคนที่มาฝากครรภ์ และคลอด ที่ รพ. เพื่อ จะได้มีข้อมูลมาบันทึก ได้รวดเร็วขึ้น

10 โปรแกรม Automatic Data MCH

11

12

13

14

15 3. โปรแกรมประมวลผล HosXP_PCU แสดงผล การคำนวณผลงาน ฝากท้อง 5 ครั้ง ไม่ถูกต้อง 3. โปรแกรมประมวลผล HosXP_PCU แสดงผล การคำนวณผลงาน ฝากท้อง 5 ครั้ง ไม่ถูกต้อง ครั้งที่ อายุครรภ์ ( สัปดาห์ ) ช่วงอายุครรภ์ที่ตรวจ ( +_ 2 Wk ) 1 ภายใน 12 สัปดาห์ 0 – 12 21816 – 20 32624 – 28 43230 – 34 53836 – 40

16 ตาราง person_anc_preg_week  รพ. จะประสาน admin ให้ทราบ  รพ. สต. ให้ทำการปรับแบบอัตโนมัติ (Basedatasynchonize)

17 ** เมื่อทำการ base data แล้วให้ทำการ กด recalc อีกครั้ง เพื่อให้ระบบได้ ประมวลผลใหม่

18

19 แนวทางการแก้ไข - งาน ICT กำลังดำเนินการ คาดว่าจะใช้เวลา ประมาณ 2 wk 4. ผู้บริหารระดับจังหวัด อำเภอ /CUP และ รพ. ต้องการข้อมูลผลการดำเนินงาน ราย PCU เพื่อใช้ติดตาม ควบคุมกำกับผลงาน

20

21  ข้อมูลหญิงท้อง ที่ไปฝากครรภ์ ที่คลินิก มีจำนวนมากถึง 50 – 60 % ของหญิงคลอดที่ รพ. ทั้งหมด  จากข้อมูล คนมาคลอด ประมาณ 1,900 – 2,000 คน ต่อไป แต่พบการฝากครรภ์ที่ โรงพยาบาลเพียง 800 – 900 คน เท่านั้น  จากข้อมูลคนที่มาคลอดที่ รพ. นครนาย พบมากกว่า ร้อยละ 50 ฝากท้องที่คลินิค 5. ข้อมูลการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ / ผ่าน เกณฑ์ ยังไม่ถูกนำเข้ามาในระบบ  การฝากครรภ์ที่คลินิก เป็นการฝากครรภ์ที่มี คุณภาพ / ผ่านเกณฑ์ จริงหรือ  คนไข้สิทธิ ข้าราชการ / ประกันสังคม เกือบทั้งหมดฝาก พิเศษที่คลินิก... มีการศึกษา, ฝากท้องเร็ว, มาตามนัด, มีเงิน.......  คนไข้สิทธิ UC บางคนที่มีเงินฝากพิเศษที่คลินิก แล้ว ใช้สิทธิคลอดฉุกเฉินที่ รพ.... มาตามนัด, มีเงิน.......  จากการเก็บข้อมูล ของงานส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ส่วนมากได้เกณฑ์คุณภาพ

22 ฝากท้องคลอด PCU

23 คลอด PCU Tool Automatic data ( งานส่งเสริมสุขภาพรับผิดชอบ ประสานงาน )

24 6. การบันทึกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ / หญิงคลอด ของ PCU บางแห่งต่ำกว่าข้อมูลจริง

25


ดาวน์โหลด ppt  หญิงมีครรภ์ ได้รับการฝาก ครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์  วัดผลที่ PCU จากประชาชนในเขตรับผิดชอบ  ใช้ข้อมูลจาก PCU โดย PCU ต้องบันทึกข้อมูลการ ให้บริการและเก็บข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google