งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง กิติพร โกมลารชุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง กิติพร โกมลารชุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง กิติพร โกมลารชุน

2 ปัญหา ป ขาดทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ พูดผิด หลัก ไวยากร ณ์ ขาด ความ มั่นใจ ไม่กล้า แสดงออ ก ออก เสียงผิด

3 ผลสัมฤทธิ์วิชา ภาษาอังกฤษต่ำ ผลที่ตามมา

4 เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา โดยการใช้ สถานการณ์จำลอง วัตถุประสงค์ การวิจัย

5 กรอบแนวคิดใน การวิจัย เนื้อหาการเรียนการ สอน วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ โรงแรม การจัดกระบวนการฝึก ทักษะการพูด ภาษาอังกฤษโดยใช้ สถานการณ์จำลอง ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ทักษะ การพูด ภาษาอังกฤษอย่างมี ประสิทธิภาพ

6 เลข ที่ ผลรวมคะแนนระหว่างเรียนในแต่ละแผน รวมประเมินทักษะการพูดระหว่างเรียน (64) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 10 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 10 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 10 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 5 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 5 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 5 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 5 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 5 คะแนน รวม 17 1 22 9 13 3 23 3 18 9 20 4 17 392 14 376 19 0 10 7 20 3 11 3 20 0 12 2 140 2 X 6. 1 8. 18 4. 75 8. 32 6. 75 7. 29 6. 18 3. 29 5. 11 2. 71 6. 79 3. 82 7. 25 4. 04 14.3 4. 36 50. 1 ร้อย ละ 12.2 9. 48 13.5 12.3 10.2 13.6 14.5 14.3 78. 2 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E 1 /E 2 ) 78.23/79.66 ตาราง 1

7 ตาราง 2 เลข ที่ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน ผลต่าง (D) 1285628 2366024 3256237 4285931 53061.531.5 6216342 73265.533.5 82063.543.5 9156550 10256439 11406525 12346127 13276235 142963.534.5 153462.528.5 16226644 172765.538.5 18346632 19316938 20336330 21366125 22396526 234668.522.5 24326432 254162.521.5 26456422.5 27406525 28456823 เลข ที่ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน ผลต่าง (D) รวม 8951784.5889.5 X31.9663.7531.76 ร้อย ละ 38.75%79.66%40.91% เลข ที่ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน ผลต่าง (D)

8 บรรยากาศในการใช้ สถานการณ์จำลอง

9

10 สรุปผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 แผนกการโรงแรมโดยใช้ สถานการณ์จำลอง สามารถสรุปผลได้ว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.23/79.66 แสดง ว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้าง ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการพูดมี ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75

11 อภิปรายผล จากผลการวิจัยครั้งนี้ ประเด็นที่น่าสนใจและ ควรนำมาอภิปรายได้แก่ การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกการ โรงแรม โดยใช้สถานการณ์จำลองมีประสิทธิภาพของ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 78.23/79.66 หมายความว่า นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยจากการ ประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษระหว่าง เรียน ทั้ง 8 แผน คิดเป็นร้อยละ 78.23 และคะแนน เฉลี่ยประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษหลัง เรียน คิดเป็นร้อยละ 79.66 แสดงว่าแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จำลอง มี ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 มีผลทำ ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง กิติพร โกมลารชุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google