งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง กิติพร โกมลารชุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง กิติพร โกมลารชุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง กิติพร โกมลารชุน

2 ปัญหา ป ขาดทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ พูดผิด หลัก ไวยากร ณ์ ขาด ความ มั่นใจ ไม่กล้า แสดงออ ก ออก เสียงผิด

3 ผลสัมฤทธิ์วิชา ภาษาอังกฤษต่ำ ผลที่ตามมา

4 เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา โดยการใช้ สถานการณ์จำลอง วัตถุประสงค์ การวิจัย

5 กรอบแนวคิดใน การวิจัย เนื้อหาการเรียนการ สอน วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ โรงแรม การจัดกระบวนการฝึก ทักษะการพูด ภาษาอังกฤษโดยใช้ สถานการณ์จำลอง ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ทักษะ การพูด ภาษาอังกฤษอย่างมี ประสิทธิภาพ

6 เลข ที่ ผลรวมคะแนนระหว่างเรียนในแต่ละแผน รวมประเมินทักษะการพูดระหว่างเรียน (64) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 10 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 10 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 10 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 5 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 5 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 5 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 5 คะแนน คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 5 คะแนน รวม X ร้อย ละ ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E 1 /E 2 ) 78.23/79.66 ตาราง 1

7 ตาราง 2 เลข ที่ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน ผลต่าง (D) เลข ที่ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน ผลต่าง (D) รวม X ร้อย ละ 38.75%79.66%40.91% เลข ที่ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน ผลต่าง (D)

8 บรรยากาศในการใช้ สถานการณ์จำลอง

9

10 สรุปผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 แผนกการโรงแรมโดยใช้ สถานการณ์จำลอง สามารถสรุปผลได้ว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.23/79.66 แสดง ว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้าง ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการพูดมี ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75

11 อภิปรายผล จากผลการวิจัยครั้งนี้ ประเด็นที่น่าสนใจและ ควรนำมาอภิปรายได้แก่ การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกการ โรงแรม โดยใช้สถานการณ์จำลองมีประสิทธิภาพของ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 78.23/79.66 หมายความว่า นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยจากการ ประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษระหว่าง เรียน ทั้ง 8 แผน คิดเป็นร้อยละ และคะแนน เฉลี่ยประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษหลัง เรียน คิดเป็นร้อยละ แสดงว่าแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จำลอง มี ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 มีผลทำ ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง กิติพร โกมลารชุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google