งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับและส่งค่าระหว่าง ฟอร์ม อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับและส่งค่าระหว่าง ฟอร์ม อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับและส่งค่าระหว่าง ฟอร์ม อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา

2 การรับและส่งค่าระหว่างฟอร์ม การสร้างฟอร์มรูปแบบการส่งค่าระหว่างฟอร์มรูปแบบการรับค่าระหว่างฟอร์ม

3 การสร้างฟอร์ม สิ่งจำเป็นที่ต้องมีในฟอร์ม ประกอบด้วย <input>...<input></form> สำหรับ HTML Forms and Input อยู่ในบท ที่ 2

4 รูปแบบการส่งค่าระหว่างฟอร์ม การส่งค่าระหว่างฟอร์ม มี 2 แบบ คือ method=“GET” method=“GET” method=“POST” method=“POST”รูปแบบ <input><input></form>

5 รูปแบบการรับค่าระหว่างฟอร์ม การรับค่าจากฟอร์มที่ส่งค่ามามี 2 แบบ คือ Request.QueryString(“ ชื่อของ input”) ใช้สำหรับการรับค่าจากวิธีการส่งแบบ GET Request.QueryString(“ ชื่อของ input”) ใช้สำหรับการรับค่าจากวิธีการส่งแบบ GET Request.Form(“ ชื่อของ input”) ใช้สำหรับการรับค่าจากวิธีการส่งแบบ POST Request.Form(“ ชื่อของ input”) ใช้สำหรับการรับค่าจากวิธีการส่งแบบ POST

6 Request.QueryString(“”) รูปแบบการส่งค่าสำหรับ Request.QueryString มี 2 แบบ คือ การส่งค่าในรูปแบบของ URL Sample.asp?obj_name1=value&obj_name2=value&... Sample.asp?obj_name1=value&obj_name2=value&... การส่งค่าในรูปแบบของ method=“GET”

7 Request.QueryString(“”) การรับค่าที่ส่งมาจากทั้ง 2 วิธีข้างต้น สามารถทำได้ดังนี้ <% Dim A, B A = Request.QueryString(“obj_name1”) B = Request.QueryString(“obj_name2”) %>

8 Request.Form(“”) การส่งค่าในรูปแบบของ method=“POST”

9 Request.Form(“”) การรับค่าที่ส่งมาจากวิธีข้างต้น สามารถทำ ได้ดังนี้ <% Dim A, B A = Request.Form(“obj_name1”) B = Request.Form(“obj_name2”) %>

10 รูปแบบการส่งค่าระหว่างฟอร์ม เมื่อเราเข้าใจวิธีการในการส่งค่าระหว่าง ฟอร์มแล้ว เราสามารถที่จะเขียนฟอร์มเพื่อ รับและส่งค่าได้ทั้งหมด 3 แบบ คือ ส่งและรับค่าในฟอร์มเดียวกัน ส่งและรับค่าในฟอร์มเดียวกัน ส่งและรับค่าระหว่าง 2 ฟอร์ม ส่งและรับค่าระหว่าง 2 ฟอร์ม ส่งและรับค่าระหว่างฟอร์มไปเรื่อย ๆ ส่งและรับค่าระหว่างฟอร์มไปเรื่อย ๆ

11 ส่งและรับค่าในฟอร์มเดียวกัน Sample.asp Age Age1

12 ส่งและรับค่าในฟอร์มเดียวกัน <% Dim A ‘ กำหนดให้เว็บเพจนี้ชื่อ sample.asp A = Request.Form(“age”) %><html><body> ”> ”> </form></body></html>

13 ส่งและรับค่าระหว่าง 2 ฟอร์ม Send.aspReceive.asp AgeA=Age

14 ส่งและรับค่าระหว่าง 2 ฟอร์ม กำหนดให้เว็บเพจนี้ชื่อ send.asp ใช้สำหรับรับและ ส่งค่า <html><body> </form></body></html>

15 ส่งและรับค่าระหว่าง 2 ฟอร์ม <% Dim A ‘ กำหนดให้เว็บเพจนี้ชื่อ receive.asp A = Request.Form(“age”) %><html><body> </body></html>

16 ส่งและรับค่าระหว่างฟอร์มไป เรื่อยๆ Send.aspConfirm.asp Save.asp AgeAge1=Age A=Age1

17 ส่งและรับค่าในฟอร์มเดียวกัน กำหนดให้เว็บเพจนี้ชื่อ send.asp ใช้สำหรับรับและ ส่งค่า <html><body> </form></body></html>

18 ส่งและรับค่าในฟอร์มเดียวกัน <% Dim A ‘ กำหนดให้เว็บเพจนี้ชื่อ confirm.asp A = Request.Form(“age”) %><html><body> ”> ”> </form></body></html>

19 ส่งและรับค่าระหว่าง 2 ฟอร์ม <% Dim A ‘ กำหนดให้เว็บเพจนี้ชื่อ save.asp A = Request.Form(“age1”) %><html><body> </body></html>

20 First name Last name SexMaleFemale Age HobbyGame Sport Drawing Reading SubmitClear


ดาวน์โหลด ppt การรับและส่งค่าระหว่าง ฟอร์ม อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google