งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 PHP PHP Html Form && Query string การส่งข้อมูลด้วย Html Form การส่งข้อมูลด้วย Querystring.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 PHP PHP Html Form && Query string การส่งข้อมูลด้วย Html Form การส่งข้อมูลด้วย Querystring."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 PHP PHP Html Form && Query string การส่งข้อมูลด้วย Html Form การส่งข้อมูลด้วย Querystring

2 2 Outline การส่งข้อมูลด้วย Html Form การส่งข้อมูลด้วย Querystring

3 3 การส่งข้อมูลด้วย Html Form คำสั่งที่ใช้อ่านค่าจาก ค่า ของ Form เราสามารถ เรียกใช้จากตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาได้เลย รูปแบบ $var-name หากต้องการพิมพ์ข้อความออกมา echo $var-name;

4 4 รูปแบบ. code.

5 5 ดูตัวอย่างซักตัวอย่าง ชื่อ นามสกุล Php2-1.php

6 6 ต่อ ชื่อ นามสกุล Out Put Php2-2.php

7 7 แบบฝึกหัด 1 Submit ที่อยู่ ชื่อ นามสกุล Cancel ชาย หญิง เพศ PHP2-3.php ที่ อ ยู่ ชื่ อ นาม สกุล เพศเพศ xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx PHP2-4.php Name Surname Address Sex

8 8 Querystring คืออะไร ? Querystring Querystring คือข้อมูลที่ Browser ส่งต่อท้าย URL ของ Page ที่ต้องการใช้ไปยัง Web Server โดยข้อมูลจะประกอบ ไปด้วยชื่อของข้อมูลและค่าของข้อมูล รูปแบบ http://127.0.0.1/file-name.php?var- name=value หากต้องการส่งค่ามากกว่าหนึ่งค่า ให้ใช้เครื่องหมาย & ขั้นระหว่างตัวแปร รูปแบบ http://127.0.0.1/file-name.php?var- name1=value&var-name2=value การอ่านข้อมูลจาก Querystring สามารถอ่านได้จากค่า var-name ที่เราตั้งขึ้นมาได้เลย เช่น $var-name echo $var-name;

9 9 การสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูป Querystring สามารถ สร้างได้ 3 รูปแบบคือ 1. สร้างจาก Tag... กำหนดในส่วนคุณสมบัติของ HREF ของ TAG ตัวอย่าง Out Put Test Querystring Php2-5.php

10 10 ต่อ ชื่อ อายุ Out Put Php2-6.php

11 11 2. การสร้าง Querystring ด้วย HTML Form เหมือนกันการออกแบบ Form ธรรมดาครับ แต่ แตกต่างตรงที่ method="get" ตัวอย่าง ชื่อ อายุ Out Put Php2-7.php

12 12 ต่อ ชื่อ อายุ Out Put Php2-8.php

13 13 3. การนำค่า Querystring จากค่าของตัวแปรก็ สามารถทำได้ ชื่อ อายุ &old= ">Test Querystring Php2-9.phpPhp2-10.php

14 14 แบบฝึกหัด Submit Cancel form.php Age :: Name :: Address :: 15,18,20,25 E-mail :: Color :: Sex :: Male Female RedGreenYellow Number of Product :: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10


ดาวน์โหลด ppt 1 PHP PHP Html Form && Query string การส่งข้อมูลด้วย Html Form การส่งข้อมูลด้วย Querystring.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google