งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP Html Form && Query string

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP Html Form && Query string"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP Html Form && Query string

2 Outline การส่งข้อมูลด้วย Html Form การส่งข้อมูลด้วย Querystring

3 การส่งข้อมูลด้วย Html Form
รูปแบบ $var-name หากต้องการพิมพ์ข้อความออกมา echo $var-name;

4 รูปแบบ <form=" [action=url]" name="ชื่อฟอร์ม" method="[post/get]"> . code . </form>

5 ดูตัวอย่างซักตัวอย่าง
Php2-1.php <html> <head> <form name="form1" method="post" action="Php2-2.php"> ชื่อ <input type="text" name="name"> <br> นามสกุล <input type="text" name="surname"> <br> <br> <input type="submit" value="Submit"> <input type="reset"value="Reset"> </form> </body> </html>

6 ต่อ Php2-2.php <html> <body> ชื่อ <? echo $name; ?> <br> นามสกุล <?echo $surname; ?> </body> </html> Out Put

7 แบบฝึกหัด 1 PHP2-3.php PHP2-4.php ชื่อ ชื่อ xxxxx นามสกุล นามสกุล
Name ชื่อ xxxxx นามสกุล Surname นามสกุล xxxxx ที่อยู่ Address ที่อยู่ Xxxxxxxxxx เพศ ชาย หญิง Sex เพศ xxxxx Submit Cancel

8 Querystring คืออะไร ? Querystring คือข้อมูลที่ Browser ส่งต่อท้าย URL ของ Page ที่ต้องการใช้ไปยัง Web Server โดยข้อมูลจะประกอบไปด้วยชื่อของข้อมูลและค่าของข้อมูล รูปแบบ หากต้องการส่งค่ามากกว่าหนึ่งค่า ให้ใช้เครื่องหมาย & ขั้นระหว่างตัวแปร รูปแบบ การอ่านข้อมูลจาก Querystring สามารถอ่านได้จากค่า var-name ที่เราตั้งขึ้นมาได้เลย เช่น $var-name echo $var-name;

9 การสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูป Querystring
สามารถ สร้างได้ 3 รูปแบบคือ 1. สร้างจาก Tag <a>... </a> กำหนดในส่วนคุณสมบัติของ HREF ของ TAG <a> </a> ตัวอย่าง Php2-5.php <html> <body> <a href=“php2-6.php?name=werachai numkitram&old=21">Test Querystring </a> </body> </html> Out Put

10 ต่อ Php2-6.php <html> <body> ชื่อ <? echo $name; ?> <br> อายุ<? echo $old; ?> </body> </html> Out Put

11 2. การสร้าง Querystring ด้วย HTML Form
เหมือนกันการออกแบบ Form ธรรมดาครับ แต่แตกต่างตรงที่ method="get" ตัวอย่าง Php2-7.php <html> <body> <form name="form1" method="get" action= "php2-8.php"> ชื่อ <input type="text" name="name"> <br> อายุ <input type="text" name="old"> <br> <br> <input type="submit" value="Submit"> <input type="reset" value="Reset"> </form> </body> </html> Out Put

12 ต่อ Php2-8.php <html> <body> ชื่อ <? echo $name; ?> <br> อายุ<? echo $old; ?> </body> </html> Out Put

13 3. การนำค่า Querystring จากค่าของตัวแปรก็สามารถทำได้
Php2-9.php Php2-10.php <html> <body> <? $name="วีระชัย นุกิจรัมย์"; $old=21; ?> <a href=“php2-10.php?name=<?echo $name;?>&old=<?echo $old; ?>">Test Querystring </a> </body> </html> <html> <body> ชื่อ <? echo $name; ?> <br> อายุ<?echo $old; ?> </body> </html>

14 แบบฝึกหัด form.php Name :: Age :: 15,18,20,25 Address :: E-mail ::
Number of Product :: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Color :: Red Green Yellow Sex :: Male Female Submit Cancel


ดาวน์โหลด ppt PHP Html Form && Query string

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google