งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 167 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 30 คนบุคลากรสายสนับสนุน 137 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 66 ปีและน้อยที่สุด 22 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 36.81 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 34 ปี (Mode) มัธยฐาน 34 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งเบ้ขวา กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่อายุน้อยมีจำนวนมากกว่า กลุ่มบุคลากรที่อายุมาก ลักษณะดังกล่าว มีโอกาส ที่กลุ่มบุคลากรอายุน้อยสามารถทดแทนบุคลากรที่ อายุมากได้เมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามจาก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าหากในอนาคตไม่มีการเพิ่ม อัตราบุคลากรอายุน้อยอย่างเหมาะสม ก็อาจเกิด ปัญหาขาดอัตราการทดแทนกันได้

3 Max 66 Min 22 Avg. 36.81 Sd. 9.61 critic al

4 Max 66 Min 28 Avg. 41.23 Sd. 10.55

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 critic al

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google