งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Server Object. 2 z ใช้ในการควบคุม และบริหารเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำด้วยการเขียนสคริปต์ใน แอปพลิเคชั่น ASP ( โดยเรียกใช้เมธอด หรือกำหนดค่าพรอพเพอร์ตี้ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Server Object. 2 z ใช้ในการควบคุม และบริหารเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำด้วยการเขียนสคริปต์ใน แอปพลิเคชั่น ASP ( โดยเรียกใช้เมธอด หรือกำหนดค่าพรอพเพอร์ตี้ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Server Object

2 2 z ใช้ในการควบคุม และบริหารเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำด้วยการเขียนสคริปต์ใน แอปพลิเคชั่น ASP ( โดยเรียกใช้เมธอด หรือกำหนดค่าพรอพเพอร์ตี้ของ Server Object) z เมธอดของ Server Object มี 4 ชนิดคือ CreateObjectMapPath HTMLEncode URLEncode

3 3 Server Object  CreateObject เป็นการเรียกใช้ ActiveX Object ขึ้นมาใช้งานโดยอาศัยแนวความคิดของ COM (Component Object Model)  MapPath เป็นการกำหนด Virtual Path เข้ากับ พาธที่มีจริง (Physical Path) ในเว็บเซิร์ฟเวอร์  HTMLEncode เป็นการเข้ารหัสเอกสาร HTML ที่ จะส่งไปยังบราวเซอร์ เพื่อแสดงตัวอักษร เพื่อ แสดงให้ตัวอักษรที่เป็นตัวสงวนได้  URLEncode เป็นเทคนิคการเข้ารหัส URL เพื่อที่เราจะสามารถรับ / ส่งข้อมูลระหว่างเว็บ เซิร์ฟเวอร์กับบราวเซอร์ด้วยการต่อท้าย URL ด้วยข้อมูลที่ส่งไปมา

4 4 CreateObject Method z เมธอด CretateObject จะใช้กันมากในการเรียกใช้ ออบเจ็กต์ เช่นการใช้งาน ADO, หรือ ActiveX Object อื่นๆ ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ z เมธอด CretateObject มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ Server.CreateObject(progID)  progID มีรูปแบบคือ appname.ObjectType z ตัวอย่างการใช้ Server Object สร้างการติดต่อกับ ฐานข้อมูล Set Conn = Server.CreateObject( “ ADODB.Connection ” ) Conn.Open “ mydsn ”, “ admin ”, “”

5 5 CreateObject Method  ASP มี 5 components ซึ่งสามารถใช้งาน ได้  Database Object  AdRotator  Browser Component  Content Streaming Component  Server-Side Includes(SSI) component

6 6 MapPath Method  Server Object ใช้ MapPath Method ใน การติดตามและจัดการสารสนเทศบน server  มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ Server.MapPath(path)

7 7 MapPath Method  or  return ==> C:\InetPub\wwwroot\Scripts  or  return ==> C:\InetPub\wwwroot

8 8 MapPath Method Sales  ถ้าแฟ้ม ASP ทำงานอยู่บนไดเรกทอรีชื่อ Sales เมื่อใช้คำสั่ง ผลลัพธ์ ==> C:\Inetpub\wwwroot\Sales\Scripts

9 9 URLEncode Method z ใช้เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกส่งมาพร้อมกับ URL ถูกนำไปประมวลผลต่อได้อย่างถูกต้อง  รูปแบบการใช้งาน Server.URLEncode(string)  ตัวอย่าง Server.URLEncode( “ Dave ’ s #1 Fan ” ) Dave%27s+%231+Fan

10 10 URLEncode Method  มีการดำเนินการกับข้อมูลดังนี้  ช่องว่างจะแทนที่ด้วย เครื่องหมาย +  Fields จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง (unencoded)  ชื่อฟิลด์เครื่องหมาย = และข้อมูลไม่มีการ เปลี่ยนแปลง  Non-ASCII characters แทนด้วย escape codes

11 11 HTMLEncode Method z จะใช้รับประกันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งไปให้ บราวเซอร์นั้นจะแสดงข้อมูลได้อย่าง ครบถ้วน z รูปแบบการใช้งาน Server.HTMLEncode(String)  ตัวอย่าง Server.HTMLEncode( “ Table width= ‘ 100% ’” ) เมื่อใช้บราวเซอร์ View Source จะได้เป็น <Table width= ‘ 100% ’ >

12 12 Server Object Properties z มีแบบเดียวคือ ScriptTimeout ซึ่งจะใช้ กำหนดเวลา ( ในหน่วยวินาที ) ว่าเซิร์ฟเวอร์ ควรจะต้องประมวลผลนานที่สุดเท่าใด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประมวลผลที่ไม่มี ที่สิ้นสุด  or 

13 13 Server Object Properties  ตัวอย่าง <% Server.ScriptTimeot = 45 Dim Cnt Cnt = 1 Do while Cnt > 2 ‘ สร้าง Infinite Loop Cnt = Cnt + 1 Loop %>


ดาวน์โหลด ppt Server Object. 2 z ใช้ในการควบคุม และบริหารเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำด้วยการเขียนสคริปต์ใน แอปพลิเคชั่น ASP ( โดยเรียกใช้เมธอด หรือกำหนดค่าพรอพเพอร์ตี้ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google