งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับข้อมูลใน ภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับข้อมูลใน ภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับข้อมูลใน ภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 หลักการรับข้อมูลใน ภาษา php ภาษา php ไม่มีคำสั่งที่ใช้ในการรับ ข้อมูลโดยตรงเนื่องจากเป็นภาษาที่ ทำงานบนฝั่ง server ถ้าต้องการรับข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อนำไป ประมวลผลจะต้องรับผ่าน form ใน ภาษา html ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายในการรับข้อมูล ควรจะมีไฟล์ที่ใช้ 2 ไฟล์ ไฟล์แรกเป็น ไฟล์ html ที่มีฟอร์มรับข้อมูล ส่วนอีก ไฟล์เป็นไฟล์ภาษา php ที่นำเอาข้อมูล นั้นไปใช้

3 ตัวอย่างการรับข้อมูลใน ภาษา php ในตัวอย่างจะประกอบด้วย 2 ไฟล์ ไฟล์ที่ 1 ชื่อ recive.html เป็น ไฟล์ html ที่มี form input สำหรับข้อมูลชนิด text จาก ผู้ใช้ ไฟล์ที่ 2 ชื่อ process.php ทำ หน้าที่รับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนมา ทำการแสดงผล

4 ไฟล์ recive.html 1. จะต้องระบุ ไฟล์ php ที่จะใช้รับ ข้อมูลด้วยคุณสมบัติ action 2. จะต้องระบุวิธีการส่ง get หรือ post ด้วยคุณสมบัติ method 3. ในฟอร์มจะใช้ input ประเภทใดต้อง ศึกษาคำสั่ง 4. ที่สำคัญอย่าลืมตั้งชื่อ tag ด้วย คุณสมบัติ name 5. เสร็จแล้วให้ปิดท้ายด้วย input submit เพื่อใช้ส่งข้อมูล

5 recive.html

6 process.php ต้องใช้ ฟังก์ชัน stripslashes($_POST[‘ ตัวแปรที่อยู่ใน tag name']); เช่นใน จะต้องใช้ stripslashes($_POST[‘abc']);

7 process.php <?php $d = stripslashes($_POST[‘data']); printf(“ ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมาคือ $d”); ?>

8

9

10 หลักการประมวลผลใน ภาษา php ข้อมูลที่เป็นตัวเลขในภาษา php สามารถนำมาประมวลผล ได้โดยใช้ตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ทั่วไป

11 ตัวอย่างการประมวลผล ในภาษา php จะสร้างไฟล์ 2 ไฟล์ ไฟล์แรกชื่อ input.html ทำหน้าที่รับข้อมูล ตัวเลขมา 2 ค่า ไฟล์ที่ 2 ชื่อ multiply.php ทำ หน้าที่นำค่าที่รับมามาคูณกันแล้ว แสดงผลลัพธ์

12 input.html ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2

13 multiply.php <?php $a = stripslashes($_POST[‘data1']); $b = stripslashes($_POST[‘data2']); $c = $a * $b; printf(“$a * $b = $c”); ?>

14

15


ดาวน์โหลด ppt การรับข้อมูลใน ภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google