งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การใช้งานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล Piyawan Limpanyalert, MD The Healthcare Accreditation Institute, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การใช้งานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล Piyawan Limpanyalert, MD The Healthcare Accreditation Institute, Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การใช้งานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล Piyawan Limpanyalert, MD The Healthcare Accreditation Institute, Thailand

2 มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของ โรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน รวมทั้ง การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในลักษณะบูรณาการ II – 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ คุณภาพ (Risk, Safety, and Quality Management System) 1 ประสาน ระบบที่ เกี่ยวข้องกับ การบริหาร ความเสี่ยง และระบบ สารสนเทศ ค้นหาและ จัดลำดับ ความสำคัญ ของความ เสี่ยง กำหนด มาตรการ ป้องกัน, สื่อสาร, สร้าง ความตระหนัก ระบบรายงาน อุบัติการณ์ รายงาน วิเคราะห์ ใช้ ประโยชน์ ประเมิน ประสิทธิ ผล ปรับปรุ ง วิเคราะห์ สาเหตุ แก้ปัญ หา กำหนดกลุ่ม / วัตถุประสงค์ กำหนด KPI ใช้วิธีการที่ หลากหลาย ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 2 3 4 1 2 3 4 6 5 ทบทวนการดูแลผู้ป่วย พัฒนาคุณภาพการดูแล สำหรับกลุ่มเป้าหมาย RM PCT

3 ประเมิน Safety Culture 3

4 4 สำรวจเมื่อเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น Baseline สำรวจระหว่างโครงการ เพื่อการกระตุ้นพัฒนา สำรวจเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเพื่อประเมินผล

5 5 ระบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความ ปลอดภัยของโรงพยาบาล  คลิ๊ก เพื่อตอบข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันดับแรก

6 6 ระบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความ ปลอดภัยของโรงพยาบาล  คลิ๊กตอบแบบสำรวจ เช่น Hospital Survey On Patient Safety Culture

7 7 ระบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความ ปลอดภัยของโรงพยาบาล การนำเสนอผลการสำรวจ Safety Culture: โรงพยาบาล ก จำนวน คน

8 8 ระบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความ ปลอดภัยของโรงพยาบาล การนำเสนอผลการสำรวจ Safety Culture: โรงพยาบาล ก สัญลักษณ์ หมายถึงผู้ตอบส่วนใหญ่ : เห็นด้วยอย่างยิ่ง / เห็นด้วย : ทุกครั้ง / เกือบทุกครั้ง : ไม่แน่ใจ : บางครั้ง : ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / ไม่เห็นด้วย : ไม่เคยเลย / น้อยครั้ง * ตัวอักษรและตัวเลขตรงกับ Section และข้อในแบบสำรวจ

9 สรุปผลในภาพรวมของ Safety Culture 9 เข้าร่วม โครงการ 148 รพ. เข้าร่วม โครงการ 148 รพ. ตอบแบบ สำรวจ 141 รพ. ดูรายงาน ผลได้ทุก รายงาน 136 รพ. คิดเป็น 91.89 % ตอบแบบสอบถาม 91,896 คน ตอบคำถามปลายเปิด 93,159 รายการ จำนวน 3,106 หน้า

10 10

11 11

12 ปรับกระบวนการรายงาน ใหม่ กรณี เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งมากกว่า เท่ากับ 80 % กรณี เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งมากกว่า เท่ากับ 50 % แต่น้อยกว่า 80% กรณี เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งน้อยกว่า 50 % 12

13 13

14 ภาพรว ม

15 15

16 16

17 17

18

19

20 20 Patient Safety Safety Hospital Safety Healthcare Service MindsetMindfulnessCulture Every patient receives safe health care, every time, everywhere. Healthcare worker Provider Policy Patient and Family Reliability of Healthcare

21 Thank you 21 “ ความปลอดภัยในผู้ป่วย ร่วมด้วยช่วยได้ทุกคน ”


ดาวน์โหลด ppt 1 การใช้งานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล Piyawan Limpanyalert, MD The Healthcare Accreditation Institute, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google