งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการในมหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการในมหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการในมหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา

2 แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน สำนัก ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน ทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริม วิชาการ

5

6 รายชื่อคณะชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

7 แทรกไฟล์วีดีโอ สารบั ญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการในมหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google