งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2 สารบัญ แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา
โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

6 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ
รายชื่อคณะ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 862 779 625 772 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 859 774 525 635 คณะวิทยาการจัดการ 1103 1165 1006 845 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200 197 308 326

7 วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google