งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดย นางทัศนีย์ บุตรเพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดย นางทัศนีย์ บุตรเพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดย นางทัศนีย์ บุตรเพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2 OUTLINE บทที่ 1 บทนำ  ที่มาของปัญหา  ขอบเขตงานวิจัย บทที่ 2 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  ทฤษฎี A  ทฤษฎี B บทที่ 3 ขั้นตอน ดำเนินงาน  ขั้นตอน  ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

3 บทที่ 1  ที่มาของปัญหา จากการศึกษาการมีงานของบัณฑิต ปี 2556 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า

4 บทที่ 1 ขอบเขตงานวิจัย  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  2. ระยะเวลาในการศึกษา  1 ปี

5 บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง...............................................................

6 บทที่ 3  ขั้นตอนดำเนินงานวิจัย 1. ศึกษา ข้อมูล 2. จัดทำ เครื่องมือ 3. พัฒนา รูปแบบ 4. วิเคราะห์ ผล 5. สรุปและ อธิบาย

7 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดย นางทัศนีย์ บุตรเพ็ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google