งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรม และการดำเนินชีวิตตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลพณิชยการ ผู้วิจัย อาจารย์วราภรณ์ อินทรปาน ผู้วิจัย อาจารย์วราภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรม และการดำเนินชีวิตตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลพณิชยการ ผู้วิจัย อาจารย์วราภรณ์ อินทรปาน ผู้วิจัย อาจารย์วราภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรม และการดำเนินชีวิตตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลพณิชยการ ผู้วิจัย อาจารย์วราภรณ์ อินทรปาน ผู้วิจัย อาจารย์วราภรณ์ อินทรปาน

2 ปัญหาปัญหา

3 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

4 กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด

5 ขอบเขตการวิจัยขอบเขตการวิจัย

6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 วิธีการดำเนินการวิจัยวิธีการดำเนินการวิจัย

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพศจำนวนร้อยละชายหญิง104 427 427 19.59 19.5980.41 รวม531100.0

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล

10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ )

11 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย 48

12 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ )

13

14 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา

15


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรม และการดำเนินชีวิตตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลพณิชยการ ผู้วิจัย อาจารย์วราภรณ์ อินทรปาน ผู้วิจัย อาจารย์วราภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google