งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization PMQA 2550 หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization PMQA 2550 หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization PMQA 2550 หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550

2 PMQA Organization หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ.2550 Module 1 หลักการและเหตุผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Benefits & Values) Module 2 ประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Basic Issues) Module 3 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM/ TQA/ PMQA) Module 4 หลักการของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Criteria) Module 5 การตรวจวัดสภาพผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement :105 Questions) Module 6 การเขียนรายงานสภาพผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Report) Module 7 การประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวเกณฑ์ PMQA (Self Assessment Report) Module 8 หลักการปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น (Basic :Organizational Improvement) Module 9 หลักการปรับปรุงองค์กรสำหรับองค์กรท้าทาย (Fast Track :Organizational Improvement) Module 10 หลักการปรับปรุงองค์กรสำหรับองค์กรต้นแบบ (Grooming :Organizational Improvement) Module 11 การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA :Train The Trainer) Module 12 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Assessor)

3 PMQA Organization หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ.2550 Module 1 หลักการและเหตุผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Benefits & Values) 1.1 ความเป็นมา 1.2 หลักการและเหตุผล 1.3 ประโยชน์ 1.4 กรอบการดำเนินงาน 1.5 เงื่อนไขและตัววัด Module 2 ประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Basic Issues) 2.1 – 2.10 ประด็นหลักที่สงสัย 10 ประเด็น(พร้อมชี้แจงคำตอบ) Module 3 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM/ TQA/ PMQA) 3.1 องค์กรกับการจัดการ 3.2 หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3.3 ประเภทองค์ความรู้ในการจัดการ 3.4 กรอบแนวคิด TQM / TQA / PMQA

4 PMQA Organization หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ.2550 Module 4 หลักการของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Criteria) 4.1 ค่านิยมหลัก 11 ประการ 4.2 เกณฑ์ 7 หมวดและความเชื่อมโยงขององค์ประกอบ 4.3 องค์ประกอบรายเกณฑ์ทั้ง 4 ระดับชั้น 4.4 หลักเหตุผลของการใช้ประโยชน์จากเกณฑ์ 4.5 องค์ประกอบของเกณฑ์ หมวด 1-7 4.6 หลักการจัดการที่ดี สำหรับหมวด 1-6 และ หมวด 7 Module 5 การตรวจวัดสภาพผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement : 105 Questions) 5.1 องค์ความรู้เพื่อการตรวจวัดสภาพผลการดำเนินงาน 5.2 โครงสร้างคำถามในการตรวจสภาพผลการดำเนินงาน 5.3 รูปแบบการเรียบเรียงข้อมูลผลการดำเนินงาน 5.4 หลักการตอบคำถาม หมวด P / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Module 6 การเขียนรายงานสภาพผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Report) 6.1 หลักการเขียนรายงาน ตามกรอบการจัดการที่ดี 6.2 ตัวอย่างรายงาน

5 PMQA Organization หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ.2550 Module 7 การประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวเกณฑ์ PMQA (Self Assessment Report) 7.1 รูปแบบและกระบวนการประเมินองค์กร 7.2 เกณฑ์คะแนนประเมิน สำหรับหมวด 1-6 และ หมวด 7 7.3 การให้คะแนนในแต่ละระดับคะแนน 7.4 การสรุปจุดแข็งจุดอ่อน 7.5 การเขียนรายงานประเมินองค์กร 7.6 การนำเสนอรายงานระดับคะแนน 7.7 การจัดลำดับความสำคัญของโอกาสการปรับปรุง 7.8 การรายงานลำดับการปรับปรุง

6 PMQA Organization หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ.2550 Module 8 หลักการปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น (Basic :Organizational Improvement) 8.1 แนวคิดการปรับปรุงองค์กร 8.2 หลักการวางแผนกลยุทธ์ 8.3 หลักการนำแผนสู่การปฏิบัติด้วย BSC 8.4 หลักการติดตามประเมินผล 8.5 เครื่องมือในการปรับปรุงองค์กร 8.6 มาตรฐานในการปรับปรุงองค์กร

7 PMQA Organization หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ.2550 Module 9 หลักการปรับปรุงองค์กรสำหรับองค์กรท้าทาย (Fast Track :Organizational Improvement) 9.1 ทบทวนความรู้พื้นฐาน PMQA - Module 1 หลักการและเหตุผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - Module 2 ประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - Module 3 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร - Module 4 หลักการของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - Module 5 การตรวจวัดสภาพผลการดำเนินงานองค์กร - Module 6 การเขียนรายงานสภาพผลการดำเนินงานองค์กร - Module 7 การประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวเกณฑ์ PMQA 9.2 แนวทางการปรับปรุงองค์กร -แนวคิดในการปรับปรุงองค์กร -ระบบและเครื่องมือการปรับปรุงในหมวดที่ 1 -ระบบและเครื่องมือการปรับปรุงในหมวดที่ 2 -ระบบและเครื่องมือการปรับปรุงในหมวดที่ 3 -ระบบและเครื่องมือการปรับปรุงในหมวดที่ 4 -ระบบและเครื่องมือการปรับปรุงในหมวดที่ 5 -ระบบและเครื่องมือการปรับปรุงในหมวดที่ 6 -ระบบและเครื่องมือการปรับปรุงในหมวดที่ 7

8 PMQA Organization หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ.2550 Module 10 หลักการปรับปรุงองค์กรสำหรับองค์กรต้นแบบ ระยะที่ 1 พ.ศ.2550 (Grooming :Organizational Improvement) 10.1 ความรู้พื้นฐาน PMQA - Module 1 หลักการและเหตุผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - Module 2 ประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - Module 3 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร - Module 4 หลักการของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - หลักการพัฒนาองค์กร 9 ขั้นตอน (ปีพ.ศ.2550 ดำเนินงานใน 5 ขั้นตอนแรก) 10.2 การหาความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ขั้นตอนที่ 1) 10.3 การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (ขั้นตอนที่ 2) 10.4 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (ขั้นตอนที่ 3) - Module 5 การตรวจวัดสภาพผลการดำเนินงานองค์กร - Module 6 การเขียนรายงานสภาพผลการดำเนินงานองค์กร - Module 7 การประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวเกณฑ์ PMQA 10.5 การวางแผนกลยุทธ์ (ขั้นตอนที่ 4) 10.6 การวางแผนปฏิบัติการ (ขั้นตอนที่ 5)

9 PMQA Organization หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ.2550 Module 10 หลักการปรับปรุงองค์กรสำหรับองค์กรต้นแบบ ระยะที่ 2 พ.ศ.2551 (Grooming :Organizational Improvement) 10.7 การเสริมศักยภาพองค์ความรู้การปรับปรุงองค์กร (ขั้นตอนที่ 6) 10.8 การนำแผนสู่การปฏิบัติ (ขั้นตอนที่ 7) 10.9 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (ขั้นตอนที่ 8) - บูรณาการระบบการติดตามผลการดำเนินงานองค์กร - การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน - การประเมินผลประจำปีงบประมาณ 10.10 การปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง (ขั้นตอนที่ 9) 10.11 การสรุปผลปิดโครงการ Grooming

10 PMQA Organization หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ.2550 Module 11 การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA :Train The Trainer) 11.1 ความรู้พื้นฐาน PMQA เพื่อการเป็นวิทยากร - Module 1 หลักการและเหตุผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - Module 2 ประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - Module 3 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร - Module 4 หลักการของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - Module 5 การตรวจวัดสภาพผลการดำเนินงานองค์กร - Module 6 การเขียนรายงานสภาพผลการดำเนินงานองค์กร - Module 7 การประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวเกณฑ์ PMQA - Module 8 หลักการปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น 11.2 ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ 11.3 การทดสอบทักษะความรู้ PMQA (สอบข้อเขียน) 11.4 การทดสอบทักษะการเป็นวิทยากร (สอบสอนนอกสถานที่)

11 PMQA Organization หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ.2550 Module 12 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Assessor) 12.1 ความรู้พื้นฐาน PMQA 12.2 หลักการประเมินองค์กร 12.3 กระบวนการประเมินองค์กร 12.4 หลักการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัล


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization PMQA 2550 หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google