งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของการ อรรถาธิบาย บรรยายบทที่ 4. เป้าหมาย เรามีเป้าหมายที่จะรักษาความเชื่อนี้ให้คงไว้โดยแสดงให้เห็น สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าว่า พระวจนะของพระเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่เรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของการ อรรถาธิบาย บรรยายบทที่ 4. เป้าหมาย เรามีเป้าหมายที่จะรักษาความเชื่อนี้ให้คงไว้โดยแสดงให้เห็น สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าว่า พระวจนะของพระเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่เรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของการ อรรถาธิบาย บรรยายบทที่ 4

2 เป้าหมาย เรามีเป้าหมายที่จะรักษาความเชื่อนี้ให้คงไว้โดยแสดงให้เห็น สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าว่า พระวจนะของพระเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่เรา และผู้ฟังของเราเผชิญหรือรู้สึกห่วงใยในแต่ละวันได้อย่างไร หน้า 104 ไม่ใช่เพียงการเล่าแค่ข้อมูล แต่ที่แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่เล่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของ พวกเขาได้อย่างไร ความหมายแท้จริงก็ถูกปิดซ่อนจงกระทั้งเราแยกแยะได้ว่า มีผล ต่อชีวิตอย่างไร นักเทศน์ต้องแจกแจงรายละเอียดแต่ละอันของคำเทศน์ในเชิง อรรถาธิบายจนสามารถเห็นผลที่มีต่อชีวิตได้อย่างชัด เรื่องเพื่อบ้านที่ดี ลูกา 10:25-37 (25-29 เป็นข้อมูล ; 30-37 แสดงผลที่ มีต่อชีวิต )

3 ข้อมูลเป็นหลัก หรือ การอรรถาธิบาย การอรรถาธิบายต้องให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ คำเทศนาแบบอรรถาธิบายที่แท้จริง.... ใช้วัตถุทั้งหมดที่มีเพื่อ ขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้ วัตถุที่มีอยู่ อาจหมายถึงอะไร ? ภาพ 4.2 การ ________ การ _______________ ตาม _____________ การ __________ ( คืออะไร ) เรื่อง __________ การประยุกต์ไม่ได้เป็นผนวกหรือตอนย่อย... แต่เป็นสิ่งหลักของคำ เทศนา

4 คำถามอภิปราย อะไรเป็นองค์ประกอบสามประการของการ อรรถาธิบาย ที่ประกฏในตัวอย่างการเทศนาของ พระคัมภีร์ ความสม่ำเสมอขององค์ประกอบเหล่านี้บ่งบอกถึง ลักษณะของการอรรถาธิบายอย่างไร

5 แบบแผน อธิบาย — การคลี่ออก ( เปิดเผย ) ความหมายของบางสิ่ง บางอย่าง, การตีความหมาย องค์ 3 ประการของการกลี่ออก / การเปิดเผย เนหะมีย์ 8:5-8 การนำเสนอ การอ่านพระวจนะ การอธิบาย ทำให้ชัดเจนและแจกแจงความหมาย ตักเตือนสั่งสอนบนพื้นฐานของพระวจนะ ช่วยให้ เข้าใจเพื่อสามารถนำมาใช้ในชีวิตได้

6 ตัวอย่างจากพระคัมภีร์ใหม่ 1 ทีโมธี 4:13 การนำเสนอ ( การอ่านพระคัมภีร์ ) กำชับให้ทำตาม ( การ เทศนา ) อธิบาย ( สั่งสอน ) 2 ทีโมธี 4:2 การนำเสนอ ( การประกาศพระวจะ ) กำชับให้ทำตาม ( ตักเตือน ) อธิบาย ( สั่งสอน ) มัทธิว 28:19-20 อธิบาย ( สอนเขา ) กำชับให้ตาม ( ให้ถือรักษา ) นำเสนอพระ วจนะ ( สิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งเจ้า ) จงนำเสนอพระวจนะ จงอธิบายความหมาย พระวจนะ จงกำชับให้ทำตามพระวจนะ นี่ แหละคือการเทศนาแบบอรรถาธิบาย

7 คำภามอภิปราย อะไรเป็นส่วนประกอบสามประการ ของการ อรรถาธิบาย ที่ปรากฎเป็นปกติ ในประเด็นหลักแต่ละ ประเด็น หมายความว่าอะไร เหตุใดที่สามส่วนประกอบจึงมีความสำคัญ

8 ส่วนประกอบสามประการ การอธิบาย ตอบคำถามที่ว่า พระคัมภีร์ตอนนี้มี ความหมายว่าอย่างไร การบอกเล่า / เรื่องประกอบ ช่วยตอบสนองให้เห็นว่า พระคัมภีร์ตอนนั้นกล่าวถึงสิ่งใด ไม่เพียงแต่บอก แต่แสดงให้เห็นด้วย การประยุกต์ใช้ พระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมายสำหรับ เราอย่างไร เพื่อตั้งหรือวางพื้นฐานจากพระคัมภีร์ที่จะนำไป ปฏิบัติ หรือความเชื่อที่พระเจ้าทรงต้องการให้มี

9 การเทศนาแบบอรรถาธิบายมีจุดมุ่งหมายที่จะ ให้ข้อมูล และให้ข้อมูลนั้นมีประโยชน์ ความหมาย เกิดผล และเป็นที่ใช้ได้ ในชีวิต การตั้ง FCF หรือสภาพความตกต่ำของมนุษย์ ของข้อพระคัมภีร์ จะช่วยให้คำเทศนาอยู่ในร่อง ในรอยของพระคัมภีร์ และนำไปทำตามได้อย่าง แท้จริง

10 โดยทั่วไป แต่ละส่วนประกอบควรจะประกฎในแต่ละประเด็น หลัก เพราะไม่น่าจะนำเสนอสิ่งใดๆถ้าไม่มีการแสดงหรือการ ประยุกต์ จะไร้ประโยชน์ ผู้ฟังมักจะสนใจถ้าแสดงและประยุกต์ความจริงได้บ่อยครั้ง อิทธิผลด้านวัฒนธรรม เทศนายาวๆโดยหวังว่าผู้ฟังจะได้ยิน หรือ ยังฟังอยู่ เมื่อ ให้การประยุกต์ใช้ในเวลา 5 นาทีสุดท้ายของคำเทศนา ดังนั้นน่าจะให้ส่วนประกอบทั้งสาม ปรากฎในทุกประเด็น หลัก โดยหวังว่าผู้ฟังจะได้ยิน จดจำ รับฟัง หรือให้ความ สนใจ อย่างน้อยประเด็นหนึ่งประเด็นใด

11 ความสมดุล เราควรเน้นหรือให้ความสำคัญ กับส่วนประกอบอันใด เราเน้นแต่ละส่วนเพียง พอที่จะเกิดผลที่ต้องการ ทัศนคติ : ด้วยอำนาจที่มาจากพระเจ้า / พระ วจนะ “ บางครั้งเราต้องเป่าประกาศถึงความ ปีติยินดีของข่าวประเสริฐ... ต้องประณามของที่ ต่ำทราม... ต้องเล้าลมใจผู้ที่ทุกข์ยาก ” หน้า 121 ความกล้าหาญที่ถ่อมตน เหมือนพระคริสต์


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของการ อรรถาธิบาย บรรยายบทที่ 4. เป้าหมาย เรามีเป้าหมายที่จะรักษาความเชื่อนี้ให้คงไว้โดยแสดงให้เห็น สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าว่า พระวจนะของพระเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่เรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google