งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย ตรวจสอบ ภายใน Ready. แนวทางการ ตรวจสอบภายใน  อำนาจหน้าที่  ข้อปฏิบัติ / แนวทาง ปฏิบัติ / ซักซ้อม  ดุลยพินิจ  งบประมาณ  ประโยชน์  โปร่งใส ตรวจสอบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย ตรวจสอบ ภายใน Ready. แนวทางการ ตรวจสอบภายใน  อำนาจหน้าที่  ข้อปฏิบัติ / แนวทาง ปฏิบัติ / ซักซ้อม  ดุลยพินิจ  งบประมาณ  ประโยชน์  โปร่งใส ตรวจสอบได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วย ตรวจสอบ ภายใน Ready

2 แนวทางการ ตรวจสอบภายใน  อำนาจหน้าที่  ข้อปฏิบัติ / แนวทาง ปฏิบัติ / ซักซ้อม  ดุลยพินิจ  งบประมาณ  ประโยชน์  โปร่งใส ตรวจสอบได้

3 หลักการ : ตามกฎหมาย จัดตั้ง, พรบ. แผนฯ ข้อพึงระวัง : หน้าที่โดยตรงส่งเสริมหรือสนับสนุน  อำนาจ หน้าที่

4 หลักการ : ระเบียบ, คำสั่ง, หนังสือสั่งการ ข้อพึงระวัง : ไม่มี ทำ ไม่ได้ ถ้ามี เชื่อ โดยสุจริต  ข้อปฏิบัติ / แนว ปฏิบัติ / ซักซ้อม

5 หลักการ : ชอบด้วย กฎหมาย ข้อพึงระวัง : จำเป็น เหมาะสม ประหยัด ราชการไม่เสียหาย หรือเสียประโยชน์ ราชการไม่เสียหาย หรือเสียประโยชน์  ดุลยพินิจ

6 หลักการ : มีเพียงพอที่จะ เบิกจ่าย ข้อพึงระวัง : ต้องมีงบประมาณ เพียงพอ ก่อนที่จะขออนุมัติ ดำเนินโครงการ  งบประมาณ

7 หลักการ : เป็นประโยชน์ สาธารณะ ข้อพึงระวัง : พิจารณาประโยชน์ ของประชาชน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบโดยรวม  ประโยชน์ ( สูงสุด )

8 หลักการ : เปิดเผย จัดทำ เอกสารถูกต้อง ข้อพึงระวัง : มีเอกสารหลักฐาน ภาพประกอบ การตรวจสอบ หรือชี้แจง ได้ มีเอกสารหลักฐาน ภาพประกอบ การตรวจสอบ หรือชี้แจง ได้  โปร่งใส ตรวจสอบ ได้

9 การจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเป็นส่วนรวม 1. โครงการขนาดใหญ่เกินศักยภาพของ อปท. พื้นที่ 2. โครงการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของ อปท. พื้นที่ 3. โครงการ / แผนงานที่มีลักษณะคาบเกี่ยวต่อเนื่อง หรือมี อปท. ได้รับประโยชน์ร่วมกันมากกว่า 1 แห่ง

10 การจัดระบบบริการสาธารณะ ( ต่อ ) เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเป็นส่วนรวม 4. โครงการจำเป็นเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการอาจเกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน 5. โครงการที่มีลักษณะส่งเสริมพัฒนาความสามารถ 6. ภารกิจถ่ายโอน โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีหน้าที่ต้องทำ

11

12 แนวทาง การจัดทำ โครงการฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt หน่วย ตรวจสอบ ภายใน Ready. แนวทางการ ตรวจสอบภายใน  อำนาจหน้าที่  ข้อปฏิบัติ / แนวทาง ปฏิบัติ / ซักซ้อม  ดุลยพินิจ  งบประมาณ  ประโยชน์  โปร่งใส ตรวจสอบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google