งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

12/02/57 1.1 รายงานเปรียบเทียบ งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2556 งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย และปี 2557 1.2 รายงานเปรียบเทียบ งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย เดือนมกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "12/02/57 1.1 รายงานเปรียบเทียบ งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2556 งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย และปี 2557 1.2 รายงานเปรียบเทียบ งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย เดือนมกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 12/02/57 1.1 รายงานเปรียบเทียบ งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2556 งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย และปี 2557 1.2 รายงานเปรียบเทียบ งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย เดือนมกราคม - งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย มิถุนายน ( เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และปี 2558)

3 12/02/57 1.4 รายงานรายได้หน่วยธุรกิจ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 รายได้ มิถุนายน 2558 มิถุนายน 2558

4 12/02/57 1.5 รายงานยอดเงินฝาก, ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ศูนย์หนังสือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

5 12/02/57 รายงานยอดเงินฝาก, ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ศูนย์หนังสือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 - เงินฝากออมทรัพย์ ( ใช้หมุนเวียนในแต่ละ วัน ) 5,744,180.55 - เงินฝากประจำ 5,877,841.43 - เงินฝากธนาคารกรุงเทพ ( ขายหนังสือ ออนไลน์ ) 835,850.76 - เงินฝากธนาคารกรุงเทพ ( ขายชุดนิสิต ออนไลน์ ) 1,604,234.91 - ลูกหนี้ 17,684,668.26 31,746,775.91 หักเจ้าหนี้ทั้งหมด 16,080,203.61 ยอดเงินคงเหลือ 15,666,572.30

6 12/02/57 1.6 รายงานผลการตรวจประเมินการ จัดทำคำรับรอง ผลการตรวจประเมิน การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ก. พ. ร. ประจำปี การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ก. พ. ร. ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 งบประมาณ พ. ศ. 2557 1.8 รายงานการดำเนินงาน และ กิจกรรมต่างๆ ประจำปี 2558 ( เดือนมกราคม ถึงเดือน มิถุนายน ) ( เดือนมกราคม ถึงเดือน มิถุนายน ) 1.7 รายงานผลการตรวจประเมินการ บริหารความเสี่ยง และ ผลการตรวจประเมิน การควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 การควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557

7 12/02/57 1.8 รายงานการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ประจำปี 2558 ( ม. ค. – มิ. ย.) 1.8.1 งานสงกรานต์ (9 เมษายน 2558) 1.8.1 งานสงกรานต์ (9 เมษายน 2558)

8 12/02/57 1.8.2 โครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ หนังสือ ประจำปี 2558 (11 – 13 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดระยอง ) (11 – 13 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดระยอง )

9 12/02/57 1.8.3 ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการ ผลิตน้ำดื่มแก่ชุมชน บ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (22 มิถุนายน 2558)

10

11

12 ตามที่ศูนย์หนังสือ ได้ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายจรัลพัฒน์ แซ่ตัง ดำเนินการตรวจสอบงบดุล ประจำปี 2557 พบว่ารายได้จากการขายสินค้าและ รายได้อื่น ๆ รวมเป็นเงิน 83,487,807.49 บาท เป็น ค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการขายและค่าบริหารจัดการ รวมทั้งค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รวมเป็น เงิน 83,425,272.06 บาท มีผลกำไรสุทธิ เป็น เงิน 62,535.43 บาท ( ตามเอกสารประกอบ วาระ 4.1 / เล่มสีฟ้า )

13 12/02/57

14 ที่รายละเอียด / รายการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ( เดิม ) ( บาท / คน / วัน ) ขอปรับขึ้น ( บาท / คน / วัน ) 1 ค่าอาหาร 3050 2 ออกปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด ไม่ได้พักค้างคืน (8 ชั่วโมงขึ้นไป ) 100200 3 ออกปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด กรณีค้างคืน 200300

15 12/02/57

16


ดาวน์โหลด ppt 12/02/57 1.1 รายงานเปรียบเทียบ งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2556 งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย และปี 2557 1.2 รายงานเปรียบเทียบ งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย เดือนมกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google