งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 รูปแบบการรวมธุรกิจที่นิยมกันวิธีหนึ่งคือ การเข้า ไปถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ต้องการให้มีการรวม ธุรกิจนั้น โดยที่บริษัทนั้นยังคงดำเนินธุรกิจ ตามปกติ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " รูปแบบการรวมธุรกิจที่นิยมกันวิธีหนึ่งคือ การเข้า ไปถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ต้องการให้มีการรวม ธุรกิจนั้น โดยที่บริษัทนั้นยังคงดำเนินธุรกิจ ตามปกติ "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  รูปแบบการรวมธุรกิจที่นิยมกันวิธีหนึ่งคือ การเข้า ไปถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ต้องการให้มีการรวม ธุรกิจนั้น โดยที่บริษัทนั้นยังคงดำเนินธุรกิจ ตามปกติ  ผู้เข้าไปถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิออกเสียงในการ ประชุมผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ กำหนดนโยบายของบริษัทนั้นๆ  การได้มาซึ่งหุ้นสามัญนั้นอาจเป็นการซื้อจาก ตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นการซื้อโดยตรงจากผู้ ถือหุ้น

3  ผู้ซื้อหุ้นจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ด้วยต้นทุนการซื้อธุรกิจ  วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น สามัญมี 2 วิธีคือ วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

4  หมายถึง วิธีการบัญชีสำหรับเงินลงทุนซึ่งรับรู้ รายการด้วยราคาทุน โดยผู้ลงทุนจะรับรู้รายได้ จากเงินลงทุนเมื่อผู้ลงทุนได้รับการปันส่วน รายได้จากกำไรสะสมของกิจการที่ถูกลงทุนใน กิจการนั้น ทั้งนี้ การปันส่วนรายได้ที่ได้รับในส่วน ที่เกินกว่ากำไรดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการคืนเงิน ลงทุน ซึ่งจะรับรู้รายการโดยการลดราคาทุนของ เงินลงทุนนั้น

5  หมายถึงวิธีการบัญชีซึ่งบันทึกเงินลงทุนเมื่อ เริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงด้วยการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการลงทุนตาม สัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของ กิจการที่ถูกลงทุน กำไรหรือขาดทุนของผู้ลงทุน รวมถึงส่วนแบ่งของผู้ลงทุนในกำไรหรือขาดทุน ของกิจการที่ถูกลงทุน

6  เมื่อผู้ลงทุนถือหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 20 ต้อง บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย และบริษัทที่ซื้อนั้น ถือว่า เป็นบริษัทร่วม  เมื่อผู้ลงทุนถือหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 50 ถือว่า สามารถควบคุมบริษัทที่ถูกซื้อหุ้นนั้นได้ บริษัทที่ ถูกซื้อเรียกว่า บริษัทย่อยและบริษัทที่เป็นผู้ซื้อ หุ้นเรียกว่า บริษัทใหญ่ ต้องทำงบการเงินรวม ร้อยละการถือหุ้นระดับการมีอิทธิพลวิธีการบัญชีที่ใช้ ต่ำกว่าร้อยละ 20 น้อยวิธีราคาทุน 20 – 50% มีสาระสำคัญวิธีส่วนได้เสีย มากกว่า 50% ขึ้นไปควบคุมได้วิธีราคาทุนและ จัดทำงบการเงินรวม

7  กรณีซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ซื้อไม่สามารถมีอิทธิพล อย่างเป็นสาระสำคัญ ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะต้อง บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนโดย เมื่อมีการซื้อหุ้น ผู้ซื้อหุ้นจะบันทึกรายการในบัญชีเงิน ลงทุนในหุ้นสามัยด้วยราคาทุนหรือต้นทุนในการซื้อธุรกิจ  Dr. บัญชีเงินลงทุน Cr. เงินสด หรือ สินทรัพย์ เมื่อมีผลตอบแทนจากการลงทุน คือ เงินปันผลที่ได้รับจาก บริษัทที่ถูกซื้อหุ้น จะบันทึกเป็นรายได้ในงวดนั้น โดย  Dr. เงินสด Cr. รายได้เงินปันผล หรือเงินปันผลรับ  ตัวอย่างที่ 1 และ 2

8  เมื่อผู้ซื้อหุ้นถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ผู้ถือหุ้น ถือว่ามีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการกำหนด นโยบายหรือการดำเนินงานบริษัทที่ถูกซื้อ  ตามวิธีส่วนได้เสีย บัญชีเงินลงทุนในหุ้นสามัญจะ เปลี่ยนแปลงไปตามส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ ถูกซื้อ เมื่อบริษัทที่ถูกซื้อมีกำไรสุทธิและกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จอื่น มี ผลทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ดังนั้นบัญชีเงินลงทุนใน หุ้นสามัญจะต้องปรับปรุงด้วยกำไรสุทธิในสัดส่วนที่บริษัทที่ ซื้อหุ้นถือครอง เมื่อบริษัทที่ถูกซื้อหุ้นมามีการจ่ายเงินปันผล มีผลทำให้ส่วน ของผู้ถือหุ้นลดลง ดังนั้นบัญชีเงินลงทุนในหุ้นสามัญจะต้อง ปรับปรุงด้วยเงินปันผลในส่วนที่บริษัทที่ซื้อหุ้นนั้นถือครอง

9  เมื่อมีการซื้อหุ้นเมื่อมีการซื้อหุ้น ผู้ซื้อหุ้นจะ บันทึกรายการในบัญชีเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ด้วยราคาทุนหรือต้นทุนในการซื้อธุรกิจ  Dr. บัญชีเงินลงทุน Cr. เงินสด หรือ สินทรัพย์

10  เมื่อบริษัทที่ถูกซื้อหุ้นมีกำไร / ขาดทุนประจำปี ผู้ ซื้อบันทึกดังนี้ เมื่อมีกำไรสุทธิ บัญชีเงินลงทุนในหุ้นสามัญจะ เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่ถือหุ้น จะบันทึกบัญชีโดย Dr. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ Cr. บัญชีส่วนแบ่งกำไรขาดทุนบริษัทที่ถูกซื้อ เมื่อมีขาดทุนสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลง มีผลทำ ให้บัญชีเงินลงทุนในหุ้นสามัญจะลดลงตามสัดส่วนที่ ถือหุ้น Dr. ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากบริษัทที่ถูกซื้อ Cr. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

11  การคำนวณส่วนแบ่งกำไรในบริษัทที่ถูกซื้อตาม วิธีส่วนได้เสีย กำไรสุทธิของบริษัทที่ถูกซื้อหุ้น xxx สัดส่วนการถือหุ้น xx% กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทที่ซื้อหุ้น xxx บวก ( หัก ) ผลต่างจากการตีราคาตัดจำหน่าย (xxx) ( หัก ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม (xxx) ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในบริษัทที่ถูกซื้อ xxx

12  เมื่อบริษัทที่ซื้อหุ้นมามีการจ่ายเงินปันผล ส่วน ของผู้ถือหุ้นจะลดลง ดังนั้นเงินลงทุนในหุ้น สามัญจะลดลงด้วยสัดส่วนที่ถือหุ้นอยู่ บันทึก บัญชีโดย Dr. เงินสด Cr. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ  ตัวอย่างที่ 3 และ 4


ดาวน์โหลด ppt  รูปแบบการรวมธุรกิจที่นิยมกันวิธีหนึ่งคือ การเข้า ไปถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ต้องการให้มีการรวม ธุรกิจนั้น โดยที่บริษัทนั้นยังคงดำเนินธุรกิจ ตามปกติ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google