งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เอกสารประกอบการประชุม จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 14 ก.พ. 56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เอกสารประกอบการประชุม จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 14 ก.พ. 56."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เอกสารประกอบการประชุม จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 14 ก.พ. 56

2 ประเด็นการนำเสนอ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 2 ตัวชี้วัดมิติภายใน ด้านการพัฒนา องค์การ ปี 2556

3 LOGO กรอบการประเมินผลของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มิติภายนอก (ร้อยละ70 ) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ10) มิติภายใน (ร้อยละ30 ) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ15) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ15) มิติภายนอก มิติภายใน 3 - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา บุคลากร - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ - ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

4 ตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ GES ด้านการพัฒนาองค์การ KPI 8 : ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาบุคลากร KPI 9 : ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ KPI 10 : ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ KPI 11 : ระดับความสำเร็จใน การดำเนินโครงการสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล ทุนมนุษย์ - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ประเด็นการประเมินผล ทุนสารสนเทศ - ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ - ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ประเด็นการประเมินผล ทุนองค์การ - ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ - ความสำเร็จขององค์การ - การสร้างสิ่งใหม่ 4

5 5 ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การ KPI 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก รัอยละ 5  KPI 11.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ร้อยละ 2  KPI 11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 1.5  KPI 11.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 1.5 KPI 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศน้ำหนัก ร้อยละ 3  KPI 12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศร้อยละ 1.5  KPI 12.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศร้อยละ 1.5 KPI 13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การน้ำหนัก ร้อยละ 3  KPI 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ ร้อยละ 1.5  KPI 13.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ร้อยละ 1.5 ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการน้ำหนัก ร้อยละ 4

6

7 ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ภายหลังวันที่ 1 เมษายน 56 2- 3จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ภายในวันที่ 1 เมษายน 56 4- 5 จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ภายในวันที่ 1 เมษายน 56 และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย KPI 11.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญของ องค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 2

8 8 KPI 11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความ พึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

9 9 KPI 11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อ ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

10 10 KPI 11.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรน้ำหนัก ร้อยละ 1.5 ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1 จัดส่งแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับ ข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 3 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 4 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 5 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ และผลการสำรวจครั้งที่ 2

11

12 12 KPI 12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานสารสนเทศ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

13 13 การประเมินน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 12.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 1.5 ≤678910 เกณฑ์การให้คะแนน KPI 12.2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำหนัก ร้อยละ 1.5

14 14 แนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

15 15 แนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (ต่อ)

16 16 แนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (ต่อ)

17 17 แนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (ต่อ)

18 18 แนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (ต่อ)

19

20 20 KPI 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อ ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

21 21 KPI 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อ ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

22 22 KPI 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อ ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

23 กรณีที่ 1 : Gap ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่าเฉลี่ยกลาง กรณีที่ 2 : Gap ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง ระดับคะแนนสูตรการคำนวณ 1X 2 ≥ X max 2 3 4 5X 2 ≤ X 1 ระดับคะแนนสูตรการคำนวณ 1X 2 ≥ X max 2 3X 2 = X 1 4 5X 2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 23 หมายเหตุ: X 1 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) X 2 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (16 – 30 ก.ย. 56) X max คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการ ทั้งนี้ “ค่าเฉลี่ยกลาง” และ “ค่า X max ” สกพร.จะแจ้งพร้อมผลการสำรวจครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ เกณฑ์การให้คะแนน KPI 11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก ร้อยละ 1.5 KPI 12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศน้ำหนัก ร้อยละ 1.5 KPI 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

24 24 ค่าเฉลี่ยกลาง และ X max KPI 11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก ร้อยละ 1.5 KPI 12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศน้ำหนัก ร้อยละ 1.5 KPI 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5 ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่ 11.2ตัวชี้วัดที่ 12.1ตัวชี้วัดที่ 13.1 ค่าเฉลียกลาง1.2 1.0 X max 2.0 1.9 Gap เฉลี่ยของทุกจังหวัด รอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2556

25 25 ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1 จัดส่งแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับ ข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 3 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 4 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 5 แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ และผลการสำรวจครั้งที่ 2 KPI 13.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5

26 ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ Survey Online จังหวัดนครสวรรค์ ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ Survey Online จังหวัดนครสวรรค์ 26

27 แผน HRD สอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์จังหวัด ได้รับการพัฒนาความรู้ฯ จาก ความต้องการ และผลการประเมิน การพัฒนาความรู้ฯ ที่ได้รับช่วย ให้ชำนาญ และปฏิบัติงานดีขึ้น ฐานข้อมูลใช้งานสะดวก เข้าถึงง่าย ค้นหาข้อมูลรวดเร็ว ผู้บริหารสามารถบริหารฯ องค์การให้บรรลุเป้าหมาย บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มุ่งมั่นตั้งใจ ยินดีที่จะ ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ การให้รางวัล ยกย่อง ชมเชยบุคลากร สามารถขอคำปรึกษาจาก ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ติดตามความคืบหน้า ส่วนราชการปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลและสารสนเทศของส่วนราชการถูกใช้ สนับสนุนการปฏิบัติงาน บุคลากรในจังหวัดมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม นำการเรียนรู้จากบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง มาปรับปรุง กระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทำงาน “GAP” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Alignment Execution HRM Network 27 System Database Renewal ปริมาณงานสมดุลกับเวลา ปฏิบัติงาน นโยบายและเป้าหมาย HRM ชัดเจน การมอบหมายงานชัดเจน เหมาะสม ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล ถูกต้อง ทันสมัย นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ การเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ช่วย ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงาน HRD ระบบสารสนเทศช่วยให้ปฏิบัติงาน ต่อเนื่อง การจัดการแก้ไขปัญหา ระบบ IT เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ฐานข้อมูลสนับสนุน Good/best Practices ระบบ IT เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เข้าใจทิศทาง/กลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทำให้ทำงานอย่างมีความสุข มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม งานท้าทาย ได้เรียนรู้/ประสบการณ์

28 ระดับ “Gap” ด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับความเห็นด้วยจากมากไปน้อย 28 ค่าเฉลียกลาง1.2 X max 2.0

29 ระดับ “Gap” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับความเห็นด้วยจากมากไปน้อย 29 ค่าเฉลียกลาง1.2 X max 2.0

30 ระดับ “Gap” ด้านวัฒนธรรมองค์การ ระดับความเห็นด้วยจากมากไปน้อย 30 ค่าเฉลียกลาง1.0 X max 1.9

31 ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 31 ชื่อส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ หน่วยงาน กลุ่ม.... ปัจจัยการ สำรวจ คำถามการ สำรวจออนไลน์ Gapโครงการ/กิจกรรมในการ พัฒนา ข้อมูลปัจจัยนำเข้า ในการจัดทำ แผนพัฒนาฯ * ตัวชี้วัดเป้าหมาย/ ผลลัพธ์ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ HRMหน่วยงาน/ จังหวัด ที่ ข้าพเจ้า ปฏิบัติงานอยู่มี แนวทางในการ เสริมสร้าง แรงจูงใจเพื่อ รักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทำให้อัตรา การโอน/ลาออก มีแนวโน้มลดลง 1.7 โครงการเสริมสร้างความ ผูกพันของบุคลากรต่อจังหวัด นครสวรรค์ - ค่า Gap - ความท้าทายด้าน ทรัพยากรบุคคล ร้อยละการ โอน/ลาออก ของบุคลากรที่ ลดลง ร้อยละ 20กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล

32 Q & A www.opdc.go.th 02 356 9942, 02 356 9999 # 8916, 8915, 8804 wiriya@opdc.go.th www.opdc.go.th


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เอกสารประกอบการประชุม จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 14 ก.พ. 56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google