งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการหาองค์ประกอบ ขยะมูลฝอย โดย นายชานรินทร์ ศรีบุญเรือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ พฤษภาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการหาองค์ประกอบ ขยะมูลฝอย โดย นายชานรินทร์ ศรีบุญเรือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ พฤษภาคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการหาองค์ประกอบ ขยะมูลฝอย โดย นายชานรินทร์ ศรีบุญเรือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ พฤษภาคม 2558

2 นิยาม “ มูลฝอย / ขยะ / ขยะมูลฝอย ” “ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ สินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือ สิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความ รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็น พิษหรืออันตรายจากชุมชน ” ( พรบ. การ สาธารณสุข พ. ศ.2535)

3 แหล่งกำเนิดขยะมาจาก อาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย กิจกรรม ภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมภาค เกษตรกรรม

4 การแบ่งประเภทเพื่อการ บริหารจัดการ ขยะย่อยสลาย (compostable waste) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) ขยะอันตราย (Hazardous waste) ขยะทั่วไป (General waste)

5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณและ องค์ประกอบขยะมูลฝอย  ที่ตั้งของชุมชน ภูมิประเทศ  ฤดูกาล  รายได้ของประชากร  พฤติกรรมในการบริโภคสินค้า  รูปแบบการดำเนินชีวิต  กฎระเบียบ

6 การหาองค์ประกอบขยะ มูลฝอย เพื่อทราบลักษณะมูลฝอยที่ เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจในการกำหนด รูปแบบการจัดการขยะมูล ฝอย และรูปแบบกิจกรรม การลด คัดแยก และใช้ ประโยชน์ขยะมูลฝอย ให้ เหมาะสมกับพื้นที่

7 วิธีการหา องค์ประกอบขยะมูล ฝอย ทำอย่างไร

8 วัสดุอุปกรณ์ในการหา องค์ประกอบขยะมูลฝอย อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น ผ้าปิด จมูก ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดหยาบและ ละเอียด คราดและพลั่ว ผ้ายางพลาสติกผืนใหญ่ ภาชนะสำหรับใส่ขยะ ขนาดเล็กและ ใหญ่ เชือก แบบบันทึกข้อมูลองค์ประกอบขยะ บุคลากรในการคัดแยกและจดบันทึก

9 วิธีการหาองค์ประกอบขยะมูล ฝอย 1) ทำการสุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอย โดยใช้ถัง ตวงขนาด 50 ลิตร ตวงขยะจากกองขยะ จุดต่างๆหลายๆจุด จำนวน 20 ถัง ( 1 ลูกบาศก์เมตร ) 2) นำขยะจากข้อ 1) มาเทรวมกัน 3) คลุกเคล้าขยะให้เข้ากัน 4) แบ่งขยะออกเป็น 4 ส่วน 5) เลือกตัวอย่างขยะเพียง 2 ส่วนที่กองอยู่ ตรงกันข้ามกันมารวมกัน 6) คลุกเคล้าขยะให้เข้ากันเพื่อให้ องค์ประกอบขยะกระจายอย่างทั่วถึง 7) จากนั้นทำซ้ำอีกตั้งแต่ข้อ 4)-6) จนเหลือ ขยะประมาณ 20 ลิตร 8) ทำการชั่งน้ำหนัก และบันทึกข้อมูล

10 กองขยะมูลฝอยในพื้นที่

11 ทำการสุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอย โดยใช้ถังตวงขนาด 50 ลิตร ตวงขยะมาจากกองขยะจุดต่างๆหลายๆ จุด จำนวน 20 ถัง ( 1 ลูกบาศก์เมตร )

12 นำขยะมาเทรวมกัน แล้ว คลุกเคล้าให้เข้ากัน

13 แบ่งขยะออกเป็น 4 ส่วน เลือก 2 กองที่อยู่ตรงกันข้ามกันมา รวมกัน

14 แบ่งขยะออกเป็น 4 ส่วน

15 เลือก 2 กองที่อยู่ตรงกันข้ามกันมารวมกันแล้ว คลุกเคล้า แบ่งเป็น 4 กอง แล้วเลือก 2 กอง ( ทำซ้ำอีก ) จนเหลือขยะประมาณ 20 ลิตร

16

17 คัดแยกองค์ประกอบขยะ

18

19 คัดแยกองค์ประกอบขยะ ชั่ง น้ำหนัก และบันทึกข้อมูล

20

21 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล องค์ประกอบขยะฯ

22 สวัสดีครับ ขอทุกท่านมี ความสุข กับการหา องค์ประกอบขยะ นะครับ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการหาองค์ประกอบ ขยะมูลฝอย โดย นายชานรินทร์ ศรีบุญเรือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ พฤษภาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google