งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ (1/1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 88 กลุ่มงาน วิศวกรรม โครงสร้าง ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ (1/1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 88 กลุ่มงาน วิศวกรรม โครงสร้าง ข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผอ. สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ (1/1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 88 กลุ่มงาน วิศวกรรม โครงสร้าง ข้าราชการ 18 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานพัฒนา มาตรฐานฯ ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงาน วิศวกรรมไฟฟ้า ข้าราชการ 109 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- วิศวกร เชี่ยวชาญฯ 44 กลุ่มงานวิศวกรรม สุขาภิบาล ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงาน วิศวกรรมเครื่องก ล ข้าราชการ 76 พนักงาน ราชการ 43 ลูกจ้างประ จำ -- อัตราบรรจุ ข้าราชการ 8177 พนักงาน ราชการ 171616 ลูกจ้าง 88 รวม 106101 อัตราว่าง 4 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 2 อัตรา ลาเรียน - อัตรา กลุ่มงานวิศวกรรม โครงสร้างพิเศษ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 16,1701,3002,2503,500 4,570 6,1307,6708,73010,00011,59013,20014,70016,170 1,4583,3615,3976,9718,57010,14211,51312,91714,64716,54818,32719,806 1.1 งานสารบรรณ 1,4363,3075,3096,8478,4089,95211,30412,66414,34016,18017,94219,362 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 2604837481,0551,3441,6501,8822,1802,5042,8103,1233,403 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 2295859531,1841,4301,6631,8852,0762,3332,6402,9243,139 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 2295859531,1841,4301,6631,8852,0762,3332,6402,9243,139 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 4891,0681,7012,2392,7743,3133,7674,2564,8375,4506,0476,542 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง -11111111111 (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 2295859531,1841,4301,6631,8852,0762,3332,6402,9243,139 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี 194672102130152164195243289318349 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 41115172226293040475253 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง 1127456988102123149183218242268 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 481216202412162024 28 1.3 พัสดุ 3816223238455864798795 (1) จัดซื้อ............................... ครั้ง 137101415192730313537 (2) จัดจ้าง............................... ครั้ง 1357914172124384146 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง 12459910 1112 (4).......------------

4 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สำรวจ ออกแบบ แก้ไขงานด้าน วิศวกรรมโยธาและงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล 320 ชิ้นงาน 20407092114146179202230258286320 3680114198260308356402454518567624 1) หน่วยงานภายนอก 175 ชิ้นงาน 10204050608095110125140155175 112941617796114130152183203233 2) สนับสนุนสถาปัตยกรรม 145 ชิ้นงาน 1020304254667992105118131145 255173137183212242272302335364391 2. ให้คำปรึกษาด้านช่าง..... รายการ รายการ 921092974065136046627328278829631,035 2.1 กรรมการตรวจการจ้าง, ตรวจสอบและกำหนดราคา ฯลฯ 921092974065136046627328278829631,035 2.2 ให้คำปรึกษา..... ------------

5 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น 14.6485 ลบ. 14.6485 ล้านบาท 1%7%13%18%20.89%35%42%50%60%78%98%100% 5.55%7.13%11.14%14.52%20.65%23.09%29.20%40.95%51.91%42.81%74%99.70% 1.1 งบดำเนินงาน 7.1144 ล้านบาท 1%1%7%13%18%25%35%42%50%60%78%98%100% 5.23%14.14%20.86%26.09%34.42%39.41%51.94%59.13%70.02%80.30%94.31%99.91% 1.2 งบลงทุน 7.5022 ล้านบาท 6%17%29%43%64%76%88%100% 0.45%1.88%3.50%7.54% 23.63%27.12%42.81%54%99.50% 1.3 งบรายจ่ายอื่น


ดาวน์โหลด ppt ผอ. สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ (1/1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 88 กลุ่มงาน วิศวกรรม โครงสร้าง ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google