งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ (1/1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 88 กลุ่มงาน วิศวกรรม โครงสร้าง ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ (1/1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 88 กลุ่มงาน วิศวกรรม โครงสร้าง ข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผอ. สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ (1/1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 88 กลุ่มงาน วิศวกรรม โครงสร้าง ข้าราชการ 18 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานพัฒนา มาตรฐานฯ ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงาน วิศวกรรมไฟฟ้า ข้าราชการ 10 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- วิศวกร เชี่ยวชาญฯ 44 กลุ่มงานวิศวกรรม สุขาภิบาล ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงาน วิศวกรรมเครื่องก ล ข้าราชการ 75 พนักงาน ราชการ 44 ลูกจ้างประ จำ -- อัตราบรรจุ ข้าราชการ 8278 พนักงาน ราชการ ลูกจ้าง 88 รวม อัตราว่าง 4 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน 1 อัตรา กลุ่มงานวิศวกรรม โครงสร้างพิเศษ ข้าราชการ 13 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 16,1701,3002,2503,500 4,570 6,1307,6708,73010,00011,59013,20014,70016,170 1,4583,3615,3976,9718,57010,14211, งานสารบรรณ 1,4363,3075,3096,8478,4089,95211,304 (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม ,0551,3441,6501,882 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง ,1841,4301,6631,885 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง ,1841,4301,6631,885 (4) จัดเก็บ เรื่อง 4891,0681,7012,2392,7743,3133,767 (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง ,1841,4301,6631,885 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ (1) จัดซื้อ ครั้ง (2) จัดจ้าง ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง (4)

4 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สำรวจ ออกแบบ แก้ไขงานด้าน วิศวกรรมโยธาและงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล 320 ชิ้นงาน ) หน่วยงานภายนอก 175 ชิ้นงาน ) สนับสนุนสถาปัตยกรรม 145 ชิ้นงาน ให้คำปรึกษาด้านช่าง..... รายการ รายการ กรรมการตรวจการจ้าง, ตรวจสอบและกำหนดราคา ฯลฯ ให้คำปรึกษา

5 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ลบ ล้านบาท 1%7%13%18%20.89%35%42%50%60%78%98%100% 5.55%7.13%11.14%14.52%20.65%23.09%29.20% 1.1 งบดำเนินงาน ล้านบาท 1%1%7%13%18%25%35%42%50%60%78%98%100% 5.23%14.14%20.86%26.09%34.42%39.41%51.94% 1.2 งบลงทุน ล้านบาท 6%17%29%43%64%76%88%100% 0.45%1.88%3.50%7.54% 1.3 งบรายจ่ายอื่น


ดาวน์โหลด ppt ผอ. สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ (1/1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 88 กลุ่มงาน วิศวกรรม โครงสร้าง ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google