งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล. อัตราบรรจุ ข้าราชการ 85858383 พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม 113107 อัตราว่าง 2 อัตรา เลขที่ 333, 348 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล. อัตราบรรจุ ข้าราชการ 85858383 พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม 113107 อัตราว่าง 2 อัตรา เลขที่ 333, 348 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม อัตราว่าง 2 อัตรา เลขที่ 333, 348 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ( ขรก.) ( กวท.1) ลาเรียน - ผอ. สำนักควบคุมการก่อสร้าง (1/1) กลุ่มงานควบคุมฯงานวิศวกรรม โยธาและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ 26 พนักงานราชการ 17 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานตรวจสอบความ ปลอดภัยอาคารของรัฐ ข้าราชการ 1918 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานควบคุมฯงาน วิศวกรรมระบบ ข้าราชการ พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 8 8 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานควบคุมฯงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ 12 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 13, ,7002,800 4,100 5,2006,3007,4008,5009,60010,70011,80013,000 1,8063,8405,2596,956 9, งานสารบรรณ 1,6523,4654,7446,2298,153 (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม 4901,0911,4662,0222,655 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (4) จัดเก็บ เรื่อง 6421,3881,8862,3683,114 (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง ครั้ง (2) ประสานการใช้รถยนต์..... ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง

4 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ควบคุมการก่อสร้างแก่ส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจ 40 แห่ง การตรวจสอบอาคารราชการ ( ส่วนกลาง ) 140 แห่ง

5 ที่งบประมาณ เป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น.... ลบ งบดำเนินงาน งบลงทุน - หมายเหตุ


ดาวน์โหลด ppt ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล. อัตราบรรจุ ข้าราชการ 85858383 พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม 113107 อัตราว่าง 2 อัตรา เลขที่ 333, 348 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google