งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอบสวนการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1/2009) ตำบล A อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร กุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอบสวนการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1/2009) ตำบล A อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร กุมภาพันธ์ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอบสวนการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1/2009) ตำบล A อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร กุมภาพันธ์ 2558

2 ทีมสอบสวนโรค แมน แสงภักดิ์ 1, ณัฐพร บุญลรรลุ 2, รณรงค์ ผิวเรืองนนท์ 1, สมพร จันทร์แก้ว 3, กัลป์พัทธ์ เตโช 3 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เมืองยโสธร 2 โรงพยาบาลยโสธร

3 ความเป็นมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากคุณครูอนามัย โรงเรียนแห่งหนึ่ง ตำบล A อำเภอเมือง ยโสธร จังหวัดยโสธร ว่า นักเรียนกลุ่มหนึ่งมี อาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ไข้สูง ไอ มี น้ำมูก ในขณะนี้หยุดเรียนทั้งห้องและอยู่ใน ชุมชนไม่ได้ไปโรงเรียน และได้แจ้งกลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ เวลา น. ทีมเฝ้า ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วตำบล A ได้ออก สอบสวนโรคในวันเดียวกัน

4 วัตถุประสงค์ ยืนยันการระบาดของโรค ศึกษา การกระจายและแหล่งโรค ปัจจัยที่ ทำให้เกิดโรคและวิธีถ่ายทอดโรค รวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุม โรค เป็นการศึกษาระบาดวิทยาเชิง พรรณนา

5 ผลการสอบสวน ผู้ป่วยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ตำบล A อำเภอเมือง ยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน 21 คน เพศ ชาย 11 คน เพศหญิง 10 คน อายุ ปี

6 ผลการสอบสวน มีอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย ที่สำคัญ คือ ไข้สูง ไอ น้ำมูกใส มี เสมหะ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว แขน ขา ร้อยละ 100 มีอาการเจ็บ คอ และหนาวสั่นร้อยละ 50 เข้ารับ การรักษาที่โรงพยาบาลยโสธร ผู้ป่วยใน จำนวน 2 ราย แพทย์ วินิจฉัยเป็น “ โรคไข้หวัดใหญ่ ” และ ผู้ป่วยนอก จำนวน 1 ราย แพทย์ วินิจฉัยเป็น “ โรคไข้หวัดใหญ่ ” ได้รับยา Oseltamivir ทุกราย

7 ผลการสอบสวน ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นนักเรียนหญิง อายุ 11 ปี หลังจากนั้นเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในชั้น เรียนเดียวกันและในชุมชน 2 หมู่บ้าน ( บ้านเดียวกัน )

8 จำนวนผู้ป่วย / ผู้ป่วยเข้านิยามการสอบสวน โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N122009) ตำบล A อำเภอ เมือง จังหวัดยโสธร ผู้ป่วยรายแรก รับรายงานและสอบสวนโรค

9 ผลการสอบสวน ค้นหาผู้ป่วยที่เข้านิยามการสอบสวน โรค พบว่า มีผู้ป่วย จำนวน 44 คน เพศชาย 27 คน เพศหญิง 17 คน อายุเฉลี่ย 16.3 ปี (46.2 ปี (Min- Max=1-75) อาชีพส่วนใหญ่ คือ ทำนา ปัจจัยเสี่ยง คือ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เรียน รวมกันและเป็นนักเรียนมาจาก 2 หมู่บ้าน ส่งผลให้มีการแพร่กระจาย เชื้อโรคสู่ประชาชนในชุมชน

10 N E S W ไปหนองหงอก ม.9 ไปบ้านหนองหงอก ม. 9 ไปโนนกุง ไปบ้านหนองหิน ไปบ้านหนองคู แผนผังบ้านหนองหงอก ม บริเวณวัดเก่า ป้อมตรวจ

11 ไปบ้านหนองหงอก ม.6 N E S W ไปบ้านหนองบก ไปบ้านคำเกิด ไปบ้านโนนกุง / วัดร.ร.ร.ร. 158 แผนผังบ้านหนองหงอก ม.9 ศาลา กลาง บ้าน

12 ผลการสอบสวน ทีมสอบสวนโรคได้ทำ Throat swab ส่ง ตรวจ 6 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ผลการตรวจวิเคราะห์พบสารพันธุกรรม ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1/2009) ทั้งหมด

13 มาตรการควบคุมโรค ผู้ป่วยได้รับยา Oseltamivir จำนวน 10 ราย การค้นหาผู้ป่วยที่เข้าได้กับนิยามการ สอบสวนโรค ประชุมร่วมกับแกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ ผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงและให้ความรู้เรื่องโรค ไข้หวัดใหญ่ ชนิด เอ (H1N1)

14 มาตรการควบคุมโรค ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อลดความตระหนกและสร้างความตระหนัก สื่อสารความเสี่ยงให้ส่งต่อผู้ป่วยที่สงสัยที่เข้า นิยามทุกรายเข้ารับการตรวจเบื้องต้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล A และรีบส่งต่อ ผู้ป่วยทันที คือ ผู้ที่มีอาการไข้ ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อและหอบเหนื่อย โดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ เพิ่มการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงและมีโรคประจำตัว ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้มีภูมิ ต้านทานต่ำและผู้มีโรคอ้วน

15 สรุปผลการสอบสวน พบผู้ป่วย จำนวน 65 ราย ผลการ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติพบสาร พันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1/2009) เป็นการระบาดแบบแหล่งโรค แพร่กระจาย และสามารถควบคุมโรคให้ อยู่วงจำกัด ไม่เกินระยะการเฝ้าระวังโรค ข้อเสนอแนะ ควรนำเสนอข้อมูล ILI เปรียบเทียบมัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ( สอบสวนครั้งนี้ไม่ได้นำเสนอ เนื่องจากได้ลง โปรแกรมใหม่ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ สมบูรณ์ )

16 นวัตกรรม อสม. (SRRT หมู่บ้าน )

17 ถุงผ้าต้านภัยไข้หวัด 2009

18 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt สอบสวนการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1/2009) ตำบล A อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร กุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google