งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เมษายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เมษายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เมษายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

2 ความทันเวลาของการรายงาน 506  ได้รับรายงานบัตร 506 จำนวน 73 บัตร  จากสถานบริการจำนวน 27 แห่ง  ความทันเวลา ร้อยละ 100

3 อัตรา:แสน อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ที่มา : รายงาน 506

4 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงจำแนกรายตำบล 104.08 + 81.61 – 104.07 59.14 – 81.60 36.66 – 59.13 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบลจำนวน อัตราต่อ แสน 1 บ้านค่า 8 126.54 2 บ้าน แลง 8 112.23 3 บ่อแฮ้ว 16 98.00 4 พระ บาท 8 80.09 5 เสด็จ 9 78.71 6 ต้น ธงชัย 11 70.65 7 พิชัย 13 68.16 8 ทุ่งฝาย 6 61.78 9 บ้าน เอื้อม 7 61.28 10 ปงแสน ทอง 11 58.94 11 บุญ นาค 3 51.17 12 กล้วย แพะ 5 50.90 13 ชมพู 11 47.07 14 บ้าน เป้า 3 39.35 15 นิคม 2 36.66 รวม 121 68.06

5 27.55 + 18.37 – 27.54 9.19 – 18.36 0 – 9.18อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษจำแนกรายตำบล บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล จำนว น อัตราต่อ แสน 1 บ่อแฮ้ว 6 36.75 2 เสด็จ 3 26.24 3 ชมพู 6 25.68 4 ปงแสน ทอง 4 21.43 5 ทุ่งฝาย 2 20.59 6 พระ บาท 2 20.02 7 ต้น ธงชัย 3 19.27 8 บ้าน เอื้อม 2 17.51 9 บ้าน เป้า 1 13.12 10 พิชัย 2 10.49 11 กล้วย แพะ 1 10.18 12 บ้าน แลง - 13 บ้านค่า - 14 นิคม - 15 บุญ นาค - รวม 32 18.00

6 27.49 + 18.33 – 27.48 9.17 – 18.32 0 – 9.16อัตราป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุจำแนกรายตำบล บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล จำนว น อัตราต่อ แสน 1 นิคม 2 36.66 2 บ้านค่า 2 31.64 3 กล้วย แพะ 3 30.54 4 บ่อแฮ้ว 4 24.50 5 พิชัย 4 20.97 6 ชมพู 4 17.12 7 บ้าน แลง 1 14.03 8 บ้าน เป้า 1 13.12 9 ต้น ธงชัย 2 12.85 10 พระ บาท 1 10.01 11 เสด็จ 1 8.75 12 ปงแสน ทอง 1 5.36 13 ทุ่งฝาย - 14 บ้าน เอื้อม - 15 บุญ นาค - รวม 26 14.63

7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายตำบล 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 54 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบลDF,DHFอัตราต่อแสน 1พระบาท4 46.89 2ชมพู4 17.10 3บ้านเสด็จ2 9.64 4บ่อแฮ้ว 1 6.31 5ทุ่งฝาย - 6บ้านค่า - 7พิชัย - 8ปงแสนทอง - 9บ้านแลง - 10บ้านเอื้อม - 11บุญนาคพัฒนา - 12ต้นธงชัย - 13กล้วยแพะ - 14บ้านเป้า - 15นิคมพัฒนา - รวม11 9.65

8 อัตราป่วยโรคไข้หวัด2009จำแนกรายตำบล 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 54 ที่ตำบลจำนวนอัตราต่อแสน 1พระบาท 110.86 2บ่อแฮ้ว 00.00 3ปงแสนทอง00.00 4บุญนาค 00.00 5ทุ่งฝาย 00.00 6บ้านเสด็จ00.00 7บ้านค่า 00.00 8ชมพู00.00 9บ้านแลง00.00 10บ้านเอื้อม00.00 11พิชัย00.00 12ต้นธงชัย00.00 13กล้วยแพะ00.00 14บ้านเป้า 00.00 15นิคมพัฒนา00.00 รวม110.86 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เมษายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google