งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น Data Communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น Data Communication"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น Data Communication

2 ระบบการสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์ หรือ หน่วยรับข้อมูล หรือ แสดงผลข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) เพื่อส่งข้อมูล เครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ช่วยส่ง หรือ รับข้อมูล โปรแกรมการสื่อสาร และ ควบคุมการทำงานของระบบ (Communication Software)

3 ระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ณ.จุดรับ คอมพิวเตอร์ ณ.จุดส่ง ช่องทางการสื่อสาร อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น MODEM Multiplexer อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น MODEM Multiplexer

4 ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel หรือ Communication Link )
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลาง (Transmission Media) ชนิดของสัญญาณ (Types of Signals) อัตราความเร็วของการส่ง (Transmission Rate) Transmission Mode ทิศทางการส่งสัญญาณ (Direction of Transmission)

5 อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลาง (Transmission Media)
Twisted-Pair Wire สายโคแอกเซียล (Coaxial Cables) ใยแก้วนำแสง (Optical Fibers) ไมโครเวฟ (Microwave) ดาวเทียม (Satellite)

6 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลาง
Twisted-Pair Wire สายโคแอกเซียล ใยแก้วนำแสง

7 ตัวอย่างการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

8 ชนิดของสัญญาณ (Types of Signals)
สัญญาณ อนาลอก (Analog Signal) สัญญาณ ดิจิตอล (Digital Signal)

9 อัตราความเร็วของการส่ง (Transmission Rate)
อัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Data Transfer Rate) อัตราความเร็วในการส่งสัญญาณ (Data Signaling Rate)

10 Transmission Mode การส่งข้อมูลแบบขนาน (Parallel Transmission)
การส่งข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Transmission) การซิงโครนัส (Synchronous) อะซิงโครนัส (Asynchronous)

11 การซิงโครนัส (Synchronous)

12 อะซิงโครนัส (Asynchronous)

13 ทิศทางการส่งสัญญาณ (Direction of Transmission)
การส่งสัญญาณทางเดียว (Simplex หรือ SPX) การส่งสัญญาณกึ่งทางคู่ (Half-Duplex หรือ HDX) การส่งสัญญาณทางคู่สมบูรณ์ (Full-Duplex หรือ FDX)

14 การส่งสัญญาณทางเดียว (Simplex หรือ SPX)
Data Collection Device คอมพิวเตอร์

15 การส่งสัญญาณกึ่งทางคู่ (Half-Duplex หรือ HDX)
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

16 การส่งสัญญาณทางคู่สมบูรณ์ (Full-Duplex หรือ FDX)
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

17 เครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการสื่อสาร
MODEM (MOdulation and DEMdulation) Multiplexer

18 นางสาว จิราพร กองรัมย์ ชั้นม.6/ เลขที่ เสนอ ครู วราภรณ์ ยอดชะลูด
จัดทำโดย นางสาว จิราพร กองรัมย์ ชั้นม.6/ เลขที่ เสนอ ครู วราภรณ์ ยอดชะลูด ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น Data Communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google