งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูล เบื้องต้น Data Communication. ระบบการสื่อสาร ข้อมูล  คอ มพิวเตอร์ หรือ หน่วยรับข้อมูล หรือ แสดงผลข้อมูล  ช่องทางการสื่อสาร (Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูล เบื้องต้น Data Communication. ระบบการสื่อสาร ข้อมูล  คอ มพิวเตอร์ หรือ หน่วยรับข้อมูล หรือ แสดงผลข้อมูล  ช่องทางการสื่อสาร (Communication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารข้อมูล เบื้องต้น Data Communication

2 ระบบการสื่อสาร ข้อมูล  คอ มพิวเตอร์ หรือ หน่วยรับข้อมูล หรือ แสดงผลข้อมูล  ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) เพื่อส่ง ข้อมูล  เครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ช่วยส่ง หรือ รับข้อมูล  โปรแกรมการสื่อสาร และ ควบคุม การทำงานของระบบ (Communication Software)

3 ระบบการสื่อสารข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์ ช่องทางการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ณ. จุดรับ อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น MODEM Multiplexer อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น MODEM Multiplexer คอมพิวเตอร์ ณ. จุดส่ง

4 ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel หรือ Communication Link )  อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลาง (Transmission Media)  ชนิดของสัญญาณ (Types of Signals)  อัตราความเร็วของการส่ง (Transmission Rate)  Transmission Mode  ทิศทางการส่งสัญญาณ (Direction of Transmission)

5 อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลาง (Transmission Media)  Twisted-Pair Wire  สายโคแอกเซียล (Coaxial Cables)  ใยแก้วนำแสง (Optical Fibers)  ไมโครเวฟ (Microwave)  ดาวเทียม (Satellite)

6 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้เป็น ตัวกลาง Twisted-Pair Wire สายโคแอกเซียลใยแก้วนำแสง

7 ตัวอย่างการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

8 ชนิดของสัญญาณ (Types of Signals)  สัญญาณ อนาลอก (Analog Signal)  สัญญาณ ดิจิตอล (Digital Signal)

9 อัตราความเร็วของการส่ง (Transmission Rate)  อัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Data Transfer Rate)  อัตราความเร็วในการส่งสัญญาณ (Data Signaling Rate)

10 Transmission Mode  การส่งข้อมูลแบบขนาน (Parallel Transmission)  การส่งข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Transmission) การซิงโครนัส (Synchronous) อะซิงโครนัส (Asynchronous)

11 การซิงโครนัส (Synchronous)

12 อะซิงโครนัส (Asynchronous )

13 ทิศทางการส่ง สัญญาณ (Direction of Transmission)  การส่งสัญญาณทางเดียว (Simplex หรือ SPX) การส่งสัญญาณทางเดียว (Simplex หรือ SPX)  การส่งสัญญาณกึ่งทางคู่ (Half-Duplex หรือ HDX) การส่งสัญญาณกึ่งทางคู่ (Half-Duplex หรือ HDX)  การส่งสัญญาณทางคู่สมบูรณ์ (Full- Duplex หรือ FDX) การส่งสัญญาณทางคู่สมบูรณ์ (Full- Duplex หรือ FDX)

14 การส่งสัญญาณทาง เดียว (Simplex หรือ SPX) Data Collection Device คอมพิวเตอร์

15 การส่งสัญญาณกึ่งทางคู่ (Half-Duplex หรือ HDX) คอมพิวเตอร์

16 การส่งสัญญาณทางคู่สมบูรณ์ (Full-Duplex หรือ FDX) คอมพิวเตอร์

17 เครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ การสื่อสาร  MODEM (MOdulation and DEMdulation)  Multiplexer

18 จัดทำโดย นางสาว จิราพร กอง รัมย์ ชั้นม.6/ เลขที่ เสนอ ครู วราภรณ์ ยอดชะลูด ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2557


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูล เบื้องต้น Data Communication. ระบบการสื่อสาร ข้อมูล  คอ มพิวเตอร์ หรือ หน่วยรับข้อมูล หรือ แสดงผลข้อมูล  ช่องทางการสื่อสาร (Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google