งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ISDN PABX INTEGRATED SERVICE DIGITAL NETWORK PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ISDN PABX INTEGRATED SERVICE DIGITAL NETWORK PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ISDN PABX INTEGRATED SERVICE DIGITAL NETWORK PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE

2 Analog telephone ISDN USER NETWORK INTERFACE Digital telephone (ISDN terminal) Fax G4 PC Non ISDN terminal TA NT ISDN Exchange Digital signal 2 wire full duplex Digital signal 4 wire full duplex 2B+D

3

4 Integrated Service Digital Network (ISDN) ISDN มีอยู่ 2 แบบ คือ Basic Rate (BAI) ISDN แบบ BAI คู่สายสามารถรองรับอุปกรณ์ปลายทางชนิดต่างๆที่จะ ติดตั้งใช้งานได้ถึง 8 เครื่อง และสามารถใช้งานพร้อมกัน 2 เครื่อง เพราะในคู่สาย ISDN แบบ BAI นี้ ประกอบด้วยช่องสัญญาณ สื่อสาร 2 ช่อง แต่ละอุปกรณ์สื่อสารสามารถติดต่อสื่อสาร ด้วยความเร็ว สูงถึง 60 Kbps ( กิโลบิตต่อวินาที ) Primary Rate (PRI) ส่วนใหญ่ต่อไปยังตู้สาขาอัตโนมัติ (ISDN PABX) ภายในคู่สาย ISDN แบบ PRI มีช่องสัญญาฯของ ผู้ใช้บริการภายในคู่สาย ISDN สื่อสารอยู่ถึง 30 ช่องสัญญาณ แต่ละ ช่องรับส่งสัญญาณด้วยความเร็ว ช่องละ 64 Kbps ซึ่งความเร็วของแต่ละช่อง สามารถมัลติเพล็กซ์เข้า ด้วยกันแล้ว ส่งไปในคู่สายด้วย ความเร็วสูงสุด 2.048 Mbps ( เม็กกะบิตต่อวินาที ) บริการนี้เหมาะ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

5

6

7 ISDN terminal TE1 TE2TA NT2NT1 ISDN Exchange R S T U Non ISDN 4W 2W ISDN PBX ISDN reference point

8 Terminal equipment TA Digital telephone Analog telephone S 2B+D Basic interface Proprietary interface ISDN PBX BAI (2B+D) PRI (30B+D) Public ISDN 2B+D ISDN telephone TIE line Digital trunk ISDN PBX BAI: Basic access interface PRI: Primary rate interface Interface of ISDN PBX

9 ISDN PBX architecture Digital telephone Analog telephone Terminal equipment Proprietary interface ISDN PBX BAI (2B+D) PRI (30B+D) Public ISDN BAI trunk interface 2B+D 192 Kbps PRI trunk interface PCM E1 2.048 Mbps S 2B+D ISDN telephone Proprietary interface DLCDLC SLCSLC DLCDLC DLCDLC DLC for S interface

10 B: Bearer channel 64 kbps D: Data channel or signaling channel 16 Kbps for BAI 64 Kbps for PRI used TS 16 over PCM E1 BAI channel B1 B2 D 64 Kbps 16 Kbps For user information For signaling

11 PRI channel B1 B1 5 D 64 Kbps For user information For signaling. TS1 TS15 TS16 B16. B30 TS17 TS31 For user information 64 Kbps H0 channel = 384 Kbps H12 channel = 1920 Kbps For high speed user information

12 Signaling interface Digital telephone Analog telephone Proprietary interface ISDN PBX BAI (2B+D) PRI (30B+D) Public ISDN 2B+D ISDN telephone Digital subscriber signaling Q.931on d-channel Digital subscriber signaling Q.931on d-channel Analog signaling Digital signaling

13 Q.931 signaling sequence for circuit switch call Human ATerminal ANETWORK Human B Terminal B Call originatingSet up Call proceeding Ringing Alert Ring back Answer Connect Connection Connect ack Data flow on B channel DisconnectionDisconnect Release Release complete Call proc/Set up ack

14 Q.931 signaling between PABX and ISDN Human A IPABXISDN public NetworkHuman B Terminal B Call originatingSet up Call proceeding Ringing Alert Ring back Answer Connect Connection Connect ack Data flow on B channel DisconnectionDisconnect Release Release complete Call proc/Set up ack BAI /PRI Interface

15 Addition supplementary service for ISDN - Multimedia service (voice,data,video on the same subscriber line) - set up 2 connection on 1 subscriber line on the same time for BAI - set up 30 connection on 1 subscriber line on the same time for PRI - Sub-address call(SUB-address) - Multiple subscriber number (MSN) - Direct dial in (DDI) - Calling line identification presentation (CLIP) - Connected line identification presentation (COLP) - User to User service - Voice call/Data call

16 ปัญหาการรบกวน ตู้สาขา โทรศัพท์ (PABX) สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ คือ 1. การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า ( Electromagnetic Interference หรือ EMI ) 2. การรบกวนจากความถี่วิทยุ ( Radio Frequency Interference ) 3. การรบกวนจากเครือข่ายเคเบิล ( Cross Talk หรือ Next )

17 การสร้างข่ายสาย (CABLE NETWORK) สามารถจัดได้ 5 แบบ ด้วยกัน คือ 1. เคเบิลอากาศ (Aerial Cable หรือ Overhead Cable) 2. เคเบิลฝังดินโดยตรง (Direct Buricd Cable) 3. เคเบิลใต้ดินชนิดร้อยท่อ (Underground in Conduit Cable) 4. เคเบิลในราง (Throughing Cable) 5. เคเบิลใต้น้ำ (Submarine Cable)

18

19 Switch Technology Packet Switch โครงข่ายโทรคมนาคมอีกประเภทหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีเป็น Packet Switch เช่น โครงข่ายข้อมูลความเร็วสูง ( Broadband Network ) โดยภายในโครงข่ายจะมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการ Switch ข้อมูลเพื่อส่งไปปลายทาง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจะใช้เทคโนโลยีไหนในการ สวิทซ์ ( X.25 Frame Relay,ATM ) หลักการทำงานของระบบ Packet Switch คือ จำนวนช่องสัญญาณที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกแบ่งกัน ใช้งานตามช่วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการและความต้องการ จะไม่มีการจอง ช่องสัญญาณก่อนล่วงหน้าในการใช้งาน ดังนั้น ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20 โครงข่ายโทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยี Circuit Switch เช่น โครงข่ายโทรศัพท์ (PSTN Network หรือ ISDN Network) โดยภายใน โครงข่ายจะมีอุปกรณ์ชุมสายเป็นตัวสลับเลือกผู้เช่าให้สนทนากันได้ หลักการทำงานของ ระบบ Circuit Switch คือ 1. ต้องมีการจองช่องสัญญาณไว้ล่วงหน้าก่อนจะมีการใช้งานทุกครั้ง ( เกิดขึ้นตอน ยกหู แล้วกดเลขหมายเพื่อโทรออก ) 2. ในขณะใช้สายหรือกำลังสนทนาอยู่ ช่องสัญญาณดังกล่าวจะไม่ถูกแบ่งไปให้ผู้อื่นใช้ งาน ( ถูกครอบครองโดยคู่สนทนานั้นๆ ) 3. หลังจากยกเลิกการใช้งานแล้ว ช่องสัญญาณดังกล่าวจึงจะว่างลง ผู้อื่นจึงจะจองใช้ งานต่อไปได้ *** ข้อสังเกต การใช้งานแบบ Circuit Switch เป็นการใช้งานช่องสัญญาณที่ไม่มี ประสิทธิภาพเนื่องจากถูกจองตลอดการใช้งาน Switch Technology Circuit Switch ( PSTN / ISDN )

21 Telecommunication Network 1. อุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์ ( Switch Equipment ) โครงข่ายโทรคมนาคมในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีในการ สลับข้อมูล ( Switching ) 2 แบบ คือ Circuit Switch Technology Packet Switch Technology X.25 Frame Relay ATM

22 ตู้พักสาย ( MDF ) แบบ CROSS CONNECTION สายนอก CO.LINE WITH ARRESTOR สัญญาณจาก PABX TERMI NAL GROUND ไป EXTENSIO N JUMPER WIRE WIRE GUIDE

23 ฟังก์ชันการทำงานของชุมสายโทรศัพท์โดยทั่วไปแล้วจะ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. อุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์ ( Switching Equipment ) 2. อุปกรณ์สัญญาณ ( Transmission Equipment )

24 เทคโนโลยีความเร็ว สูง ( DSL ) ( DIGITAL SUBSCRIBER LINE ) DSL เป็นเทคโนโลยีด้านสื่อสารความเร็วสูงหลายสื่อ อาทิ …... ADSL ช่วยให้การสื่อสารบนคู่สายโทรศัพท์ ซึ่ง เป็นสายทองแดงให้เร็วขึ้น ( รับข้อมูลสูงสุดถึง 8 Mbps และส่ง ข้อมูลสูงสุดถึง 1 Mbps ) FDSL ช่วยให้สื่อสารบนสาย OPTICAL FIBER ได้ถึง 2 Mbps

25 เทคโนโลยี VoIP ( Voice Over Internet Protocol ) เป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบ Packet Switching โดย สื่อสารสามารถส่งสัญญาณได้ ทั้ง เสียง, ข้อมูลและภาพ ในโครงข่ายแบบ Packet โดยการ ส่งข้อมูลทั้งสัญญาณภาพและเสียงเป็นชุด ข้อมูลที่เป็น สัญญาณเสียง จะถูกแปลงเป็นข้อมูล ก่อนที่จะถูกส่งใน โครงข่ายโดยใช้ IP โปรโตคอล ( Internet Working Prtocol : IP )


ดาวน์โหลด ppt ISDN PABX INTEGRATED SERVICE DIGITAL NETWORK PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google