งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม Microsoft Excel มี ความสามารถเด่นในด้านการคำนวณ ซึ่งมี ลักษณะการคำนวณ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ การคำนวณด้วยสูตร (Formula) การคำนวณด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม Microsoft Excel มี ความสามารถเด่นในด้านการคำนวณ ซึ่งมี ลักษณะการคำนวณ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ การคำนวณด้วยสูตร (Formula) การคำนวณด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรม Microsoft Excel มี ความสามารถเด่นในด้านการคำนวณ ซึ่งมี ลักษณะการคำนวณ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ การคำนวณด้วยสูตร (Formula) การคำนวณด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป (Function)

2

3

4

5

6 ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ Sum หาค่าผลรวมของตัวเลข Count ใช้ในการนับจำนวนที่ระบุ Average ใช้หาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ข้อมูลที่เป็นตัวเลข Min หาค่าที่ต่ำสุดในกลุ่มของ ตัวเลข Max หาค่าที่สูงสุดในกลุ่มของ ตัวเลข Large หาลำดับที่ ( จากมากมา น้อย ) Small หาลำดับที่ ( จากน้อยไป มาก )

7 Function ที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษร Left แสดงข้อความจาก ทางซ้ายของคำ Right แสดงข้อความจาก ทางขวาของคำ Len นับจำนวนอักษรใน ข้อความ If การกำหนดเงื่อนไขในการ แสดงผล

8 Function ที่เกี่ยวข้องกับวันที่ DAY แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวันที่ออกมาจากข้อมูล วันที่, เดือน, ปี HOUR บอกเวลาเฉพาะส่วนที่เป็นชั่วโมง MINUTE บอกเวลาเฉพาะส่วนที่เป็นนาที MONTH แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวันที่ออกมาจากข้อมูล วันที่, เดือน, ปี ผลออกมาจะได้ตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ ด้วย SECOND แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวินาทีออกมา จากเวลาที่ กำหนด WEEKDAY ให้ผลลัพธ์ว่าเป็นวันอะไร จากข้อมูลวันที่ เดือน ปี YEAR ให้ผลลัพธ์ว่าตรงกับปี ค. ศ. อะไร จากข้อมูล วันที่ เดือน ปี หรือตัวเลขจำนวนหนึ่ง NOW ให้ผลเป็นวันที่และเวลาที่มีอยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยรวมกัน ออกมาเป็นเลขจำนวนหนึ่ง TODAY ให้วันที่เป็นตัวเลขจำนวนหนึ่ง ตามที่ได้มาจาก เครื่องคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม Microsoft Excel มี ความสามารถเด่นในด้านการคำนวณ ซึ่งมี ลักษณะการคำนวณ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ การคำนวณด้วยสูตร (Formula) การคำนวณด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google