งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 313 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 152 คนบุคลากรสายสนับสนุน 161 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 65 ปีและน้อยที่สุด 22 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 45.86 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 48 ปี (Mode) มัธยฐาน 48 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งหลายยอด กล่าวคือ บุคลากรที่มีจำนวนมากมีหลายช่วงอายุ ได้แก่ช่วง 50-54 และ 35-39 ปี ตามลำดับ กลุ่ม บุคลากรที่อายุมากมีจำนวนมากกว่ากลุ่มบุคลากรที่ อายุน้อย ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีโอกาสเกิดปัญหาใน การจัดสรรอัตรากำลังทดแทนส่วนงานเมื่อเวลาผ่านไป

3 Max 65 Min 22 Avg. 45.86 Sd. 10.33 critica l

4 Max 65 Min 30 Avg. 49.60 Sd. 8.90 critic al

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

6

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google